Ejendomsskat

Som ejer af fast ejendom betaler du ejendomsskat til Næstved Kommune 

Ejendomsskattebillet 2017

 

Ejendomsskattebilletten 2017 vil blive sendt elektronisk til din digitale postkasse den 4. januar 2017. Hvis du er fritaget for digital post, vil skattebilletten blive sendt som fysisk brev fra den 9. januar 2017.

Uanset om ejendomsskattebilletten leveres til en almindelig postkasse eller en digital postkasse vil ejendommens ene ejer modtage en original ejendomsskattebillet og evt. girokort. Øvrige ejere vil alene modtage en kopi af ejendomsskattebilletten.

Er der administrator på ejendommen, sendes den originale ejendomsskattebillet og evt. girokort til administrator og alle ejere vil alene modtage en kopi af ejendomsskattebilletten.

Har du spørgsmål til din ejendomsskattebillet, kan du kontakte Center for Koncernservice og Økonomi. Se kontaktoplysninger nederst på denne side.

 

Betaling 

Girokort udsendes særskilt kort før forfaldsdato, såfremt ejendommen ikke er tilmeldt betalingsservice. Girokortet sendes til din digitale postkasse, med mindre du er fritaget for digital post. Har du tilmeldt dig bankernes e-kort løsning, vil girokort blive sendt elektronisk til din net-bank. Hvis du har skiftet bank, skal du være opmærksom på, at du selv skal sørge for at slette den gamle e-kort aftale.

Ønsker du at indbetale ejendomsskatten kontant, kan dette ske på Næstved Bibliotek og  Borgerservice mens bibliotekerne i Glumsø, Fuglebjerg, Fensmark, Korskilde kun modtager betaling med kort.

I 2017 er forfaldsdag og sidste rettidige betalingsdag:

  • 1. rate forfalder 1. februar med sidste rettidige betaling 3. februar
  • 2. rate forfalder 1. august med sidste rettidige betaling 3. august

Ved for sen indbetaling tillægges 0,5 % i rente pr. påbegyndt måned.

Hvis der er udsendt rykkerskrivelse tillægges der et gebyr på 250,00 kr.

Tilmelding til betalingsservice kan bl.a. ske via dette link: Tilmelding til Betalingsservice - Næstved Kommune, netbank eller ved henvendelse til dit pengeinstitut.  Oplysningerne til brug for tilmeldingen står øverst til højre på skattebilletten. Du skal betale regningen som du plejer, indtil aftale og beløb fremgår af betalingsoversigten.  Vær også opmærksom på at beløbet er trukket på din konto.

 

Fastfrysning af grundskylden 2017

Besparelse på grundskylden i 2. halvår af 2017 – værd at vide

Baggrund: Derfor opnår man rabat på 2. rate af ejendomsskatten

Mange får en rabat på deres ejendomsskat (grundskyld), fordi regeringen som en del af finansloven for 2017, besluttede at fastfryse grundskylden.

Fastfrysningen af grundskylden foretages ved at regulere 2. rate i 2017. Dvs. at hele den rabat, som regeringen har besluttet at tildele, trækkes fra i 2. rate, så den bliver mindre end 1. rate.

Kommunen omberegner for alle berørte ejendomme – ny opkrævning med rabat sendes ud

Som borger behøver man ikke at foretage sig noget på eget initiativ for at opnå besparelsen. Kommunerne omberegner ejendomsskatten for alle ejendomme og regulerer betalingen på 2. rate af ejendomsskattebilletten.

 

For borgerne betyder det, at:
  - Alle berørte får automatisk tilsendt en ny ejendomsskattebillet.
  - Er man tilmeldt BS, bliver betalingen rettet helt automatisk.
Girokort vedr. 2. rate 2017 udsendes i uge 30.

 

Hvornår modtager man den nye beregning?

De nye ejendomsskattebilletter lander i grundejernes postkasser (e-boks m.m.) fra den 3. juni 2017.

 

Regulering sker til aktuel grundejer. Hvis der har været ejerskifte i 2017, udsendes til orientering en kopi af skattebilletten til tidligere ejer.

 

Hvad sparer man?

For den enkelte kan besparelsen være op til 5,5 pct. af grundskylden.

Det svarer til, at man skal betale op til 550 kr. mindre i 2. rate for hver 10.000 kr. man betaler årligt i grundskyld.

Fastfrysningen får dog ikke samme betydning for alle:

  • Kun grundejere, som betaler grundskyld af den såkaldte grundskatteloftværdi frem for af seneste grundvurdering fra SKAT, får glæde af fastfrysningen. Det skyldes, at det ikke er grundskylden som sådan, der fastfryses, men den såkaldte reguleringsprocent, som styrer stigningen i grundskatteloftværdien.  Man kan både se SKAT’s vurdering og grundskatteloftværdien på sin ejendomsskattebillet. 
  • Generelt kan man sige, at alle i år skal betale det samme eller mindre i grundskyld end sidste år. Skattebetalingen kan dog stige samlet set, hvis der er sket væsentlige ændringer i ejendommens forhold, som har medført en omvurdering fra SKAT.

Teknisk uddybning

Skatteloftet over grundskylden er udformet sådan, at grundejeren betaler grundskyld af den laveste værdi af enten 1) grundværdien som vurderet af SKAT, eller 2) grundskatteloftværdien som er sidste års afgiftspligtige grundværdi (den grundværdi der senest blev betalt grundskyld af) fremskrevet med reguleringsprocenten.

 

Begge dele fremgår af ejendomsskattebilletten for 2017.

 

Normalt ville reguleringsprocenten for 2017 have været 5,5 pct., men i kraft af fastfrysningen fastholdes grundskatteloftværdien på sidste års niveau for ejerboliger.

Det betyder, at alle de grundejere, hvor grundskatteloftværdien er lavere end grundvurderingen, får en rabat på deres grundskyld.

 

Det betyder omvendt også, at grundejere, som betaler grundskyld af SKAT’s grundvurdering, ikke får nogen rabat.

 

Spørgsmål kan stilles til Center for Koncernservice og Økonomi på 5588 6049 eller via cko@naestved.dk

 

 

Hvad er Ejendomsskat?

Når du ejer fast ejendom, skal der betales to slags skat:

Ejendomsværdiskat er en personlig skat som beregnes på grundlag af ejendomsværdien og betales til SKAT. Spørgsmål om ejendomsværdiskat, ejendomsværdi og grundværdi skal rettes til SKAT på telefonnummer  tlf.: 7222 2826.

Ejendomsskat består af grundskyld og dækningsafgift og betales til kommunen.

Grundskyld til Næstved Kommune beregnes for 2017 med 25 promille af den afgiftspligtige grundværdi. Ved den afgiftspligtige grundværdi forstås den laveste af følgende værdier:

  1. Ejendommens grundværdi ansat af vurderingsmyndigheden (SKAT) efter evt. fradrag for forbedringer, sådan som disse beløb er fastsat ved vurderingen pr. 1. oktober 2015 og efter evt. reduktion for fritagelser efter §§ 7 og 8 i lov om kommunal ejendomsskat.    
  2. Ejendommens afgiftspligtige grundværdi, der dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår (2016), forhøjet med en reguleringsprocent. (Reguleringsprocenten kan højest udgøre 7 %). Reguleringsprocenten for 2017 udgør 5,5 %. 

Er der sket ændring af ejendommens/grundens areal, anvendelse, planforhold eller af ejerlejlighedens fordelingstal kan ejeren opleve en større stigning i beskatningsgrundlaget end det ovennævnte giver udtryk for. 

Dækningsafgift af forretningsejendomme beregnes for 2017 med 3 promille af den del af ejendommens dækningsafgiftspligtige forskelsværdi (bygningsværdi), der overstiger 50.000 kr.

Dækningsafgift af offentlige ejendomme beregnes for 2017 med 12,5 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien.

 

Ejerskifte

Ved køb eller salg af fast ejendom er det vigtigt at aftale, hvem der skal sørge for betaling af ejendomsskatter. Ejendomsskattebilletten og eventuelle girokort bør som hovedregel afleveres til den nye ejer.

Ved ejerskifte bliver den tidligere ejer automatisk afmeldt betalingsservice, når ejerskiftet registreres hos kommunen (finder først sted, når handlen er tinglyst). Herefter sender kommunen kopi af ejendomsskattebilletten til den nye ejer. Girokort på ikke forfaldne rater udsendes umiddelbart før forfaldsdato til den ejer, der er registreret i ejendomsregistret.

Ved delvis salg af ejendommen, skal fordeling af skatter og afgifter ske ved aftale mellem køber og sælger, indtil selvstændig vurdering og beskatning har fundet sted.

 

Har du spørgsmål til din ejendomsskat

Kontakt Center for Koncernservice og Økonomi
Team Børn og Teknik
Telefon 5588 6049

Se åbningstider for personlig og telefonisk betjening  

Kontakt

Center for Koncernservice og Økonomi
Telefon: 5588 5600
E-mail:
Sidst opdateret den 23. maj 2017