1. Tystrup-Bavelse-søerne, Glumsø Sø og den nederste del af Susåen

 Kort: Indsatsområde 1
Grønplan 2009-21 - Indsatsområde 1 

Beskrivelse af området

Området begynder hvor Susåen løber ind i Næsbyholm Storskov og munder ud i Tystrup- Bavelse-søerne. Susåen løber videre ud fra Bavelse Sø mod syd. Herfra begynder Susåens nedre løb, som går mellem enge og dyrkede marker. På vejen passeres Skelby og herregården Gunderslevholm og tættere på Næstved ligger Herlufsholm Kostskole med parken helt ned til åen.

Østsiden af søerne er dækket af skoven Næsbyholm Storskov. Skoven er ejet af Næsbyholm og Bavelse godser, der også ejer jord længere mod øst, f.eks. Glumsø Sø.

Vestsiden af Tystrup-Bavelse-søerne ligger forholdsvis åbent. Dog grænser skoven Kastrup Dyrehave op til Tystrup Sø mod syd, og andre skove ligger længere mod vest. Fra det højtliggende Hørhavenæs, er der en vid udsigt over sølandskabet, som er fredet og med offentlig adgang.

Mod øst breder landskabet sig ud og dækker også Glumsø-egnen med Glumsø Sø.

Sydøst for Glumsø strækker der sig et bånd af vådområder med vandløb, våde enge, moser og små søer. Efter Trælløse tørvegrave og kalkgrave kommer Ravnstrup Sø, dernæst følger Nørremose og Søgård Sø og Valmosegrøft samt Slagmosen.

Ved Stenskoven, lige nord for Næstved mødes båndet af søer og moser med Susåens nederste del og herfra fortsætter området til Rådmandshaven i Næstved By. Fra Rådmandshaven løber Susåen, via kanalen ved Næstved Havn, ud i Karrebæk Fjord.

Området omkring Tystrup-Bavelse-søerne er et istidslandskab, med store højtliggende og bakkede landskaber og en ganske dyb Tystrup Sø. Ådalene og de store søer er blevet til, i en rivende flod af smeltevand under isen, som har dannet en tunneldal. Det er spor af disse landskaber fra istiden, der ses fra de højt liggende udsigtspunkter. Tystrup og Bavelses to søer danner tilsammen en langsø. Landtangen Rejnstrup Holme, adskiller den dybe Tystrup Sø fra den mere lavvandede Bavelse Sø.

Hele egnen rundt om Tystrup-Bavelse-søerne er præget af fortidsminder. De mange fortidsminder viser spor fra menneskers færden i området gennem årtusinder, hvor søer og åer var vigtigt vandveje og fødekilder. Alene i Næsbyholm Storskov findes mere end 120 gravhøje. Højene fra bondestenalderen og bronzealderen er flere steder omgivet af flader fra oldtidens marker.

Området har et rigt og meget varieret fugleliv hele året rundt. Langs søernes bredder yngler lappedykkere, andefugle, strandskade, rødben, stor præstekrave og mange andre fugle. I skovene er et stort udvalg af småfugle som finker, mejser og spætter, og ved vandløbene kan man også finde vandstær og isfugl.

Rovfugle som rørhøg, musvåge, hvepsevåge, due- og spurvehøg yngler og om vinteren ses blå kærhøg og ofte kongeørn. Som noget ganske særligt har havørnen med det kæmpestore vingefang ynglet ved søerne siden 2003. Havørne ses hele året i området. Syd for Tystrup sø findes en lille truet bestand af løvfrø – det eneste sted i kommunen.

Glumsø Sø er en lavvandet sø med god udsigt fra Glumsø by og parken. Der går en vandresti rundt om søen og herfra kan man se de mange forskellige vandfugle, rovfugle og små sangfugle, der raster eller yngler ved søen. Forskellige sjældne fugle som dværgmåge og sortterne besøger søen jævnligt.

Susåen er et af Sjællands længste og mest artsrige vandløb og her findes nogle af de mere sjældne fisk, som f.eks. pigsmerling, bæklampret og knuden, knuden er en torskefisk som lever i fersk vand. Den sjældne musling: tykskallet malermusling er i foråret 2008 fundet i Susåen igen. I forhold til EU er kommunen særligt forpligtet til at beskytte disse arter.

Nær den tidligere vandmølle ved Holløse bro er der en opstemning af vandet. Her er der etableret et lavvandet stenet fiskestryg, hvor fisk kan passere uden om opstemningen. Det har gavnet forholdene for de stærkere fisk i åen.

Stryget i Rådmandshaven er et forsøg på, at sikre bedre opgang mod strømmen for fisk i Susåen. Stryget fungerer ikke helt efter hensigten, da kun få store fiskearter kan passere på grund af den stærke strøm.

Naturen i området er af international betydning. Således er både Susåen, Tystrup-Bavelse- søerne, Slagmosen og Rådmandshaven udpeget som Natura 2000-område. Slagmosen har mange rigkær (moser med et sjældent og karakteristisk indhold af kalkelskende og gødningsfølsomme planter) og desuden den sjældne naturtype indlands-salteng (eng med salttålende planter). Rådmandshaven med de mange forskellige, gamle løvtræer er en naturskov med meget begrænset drift. Både Rådmandshaven og Susåen er værdifulde naturområder, som også har stor rekreativ betydning for Næstved by.

Udover Natura 2000-områderne er der også mange andre små naturperler, for eksempel kan nævnes Ravnebakke, som er en lille ås nær Susåen med mange overdrevsplanter. Ladbyengene har en særegen planteflora, og på engene omkring Glumsø Sø findes rigkær med orkideen majgøgeurt.

De smukke landskaber omkring Tystrup-Bavelse- søerne og Susådalen op til Næsby Bro er fredet. Fredningen skete i 1960’erne og sikrer, at egnen friholdes for nybyggeri og udstykning. Der må ikke ske større ændringer i landskabet, for eksempel må der ikke rejses ny nåleskov på en dyrket mark. Udpegede fortidsminder skal plejes og friholdes for dyrkning.

Der er store rekreative og friluftsmæssige interesser knyttet til området og det tiltrækker mange besøgende, der vil opleve naturen og fuglelivet.

En meget stor aktivitet er kanosejlads. På den 40 km lange sejlbare strækning af Susåen er der flere landgangs- og overnatningspladser, hvilket giver mulighed for både kortere og længere ture.

Mellem søerne og Glumsø ligger Næsbycentret, hvor der er etableret et friluftscenter. Ved den nordlige ende af Tystrup Sø ligger Kongskilde Friluftsgård med søbadestrand.

Ravnstrup Sø og omgivelser er fuglereservat med sti og fugletårn til besøgende.

Fra vision til virkelighed

 

Kontakt

Center for Plan og Erhverv, Klima og Planlægning
Telefon: 5588 5588
E-mail:

VISION

Der skal være en naturlig bestand af havørred i Susåen

Vi vil have en naturligt ynglende bestand af havørred i Susåen, og der skal være rum til friluftsoplevelser både til lands og til vands.

Vi vil pleje og forbedre forhold for naturen og kulturen og give gode vilkår for sjældne dyr og fugle som for eksempel havørnen.

Fra vision til virkelighed

Sidst opdateret den 28. oktober 2013