Vandplaner

EU kræver bedre vandløb og søer i alle medlemslande. Det betyder, at vi også i Danmark skal lave mange forbedringer i vandløb og søer i de kommende år. Staten lægger linjen, og kommunen varetager det praktiske arbejde med planlægning og gennemførelse af indsatser i vores vandløb og søer for at opnå et bedre vandmiljø.

Vandløb og søer i EU skal gøres bedre

Vandløb og søer i EU skal have det bedre. Det er blevet bestemt i et direktiv fra EU (vandramme-direktivet). Målet er et rigt plante- og dyreliv i næsten alle vandløb og søer. Også i de mange vandløb og søer, som i dag ikke har det så godt.

Bedre vandløb og søer i Danmark

Kravet om bedre vandløb og søer gælder også for Danmark. Pæne vandløb skal gøres bedre. Kedelige vandløb og kanaler skal omdannes til gode vandløb. Søer skal have klart vand.

Forbedringerne skal give et bedre dyre- og planteliv i vores ferske vande. Det bliver et stort og spændende arbejde.

 

Staten lægger linjen

Staten bestemmer hvor gode de danske vandløb og søer skal være. Det gør den ved at fastsætte mål for de enkelte vandløb og den enkelte sø i en vandplan. Det er dog ikke alle vandløb, der er omfattet af vandplanerne.

 

Kommunerne er i gang med arbejdet

Kommunerne skal gøre det praktiske arbejde i vandløbene og søerne, så Danmark kan leve op til sine vandplaner og vandområdeplaner.

For vandplanen 2009-2015 (VP1) har vi udarbejdet en handleplan, der beskriver hvordan kravene i vandplanen i Næstved Kommune bliver opfyldt. For vandområdeplanen 2015-2021 (VP2) foreligger der en bekendtgørelse, der beskriver de indsatser, der skal foretages fra 2015-2021. I afsnittene nedenfor om Etablering af vådområder og Restaurering af vandløb, kan du læse nærmere om de projekter, vi har sat i gang.

Det er vigtigt for os, at lodsejerne er med til at udforme de enkelte projekter. Derfor bliver hver enkelt lodsejer kontaktet inden undersøgelserne går i gang.

 

Etablering af vådområder

Som en vigtig del af vandplanindsatsen er vi i gang med at etablere vådområder. Vådområderne skal reducere udledningen af kvælstof og fosfor til Karrebæk, Dybsø og Præstø Fjorde.

I Næstved Kommune har vi lavet forundersøgelser på tre vådområdeprojekter. Det er to kvælstofprojekter: Evegrøften og Bjørnebækken, og et fosforprojekt: Vetterslev. Vetterslev projektet udføres i samarbejde med Ringsted Kommune.

Derudover er vi i gang med en forundersøgelse af et vådområdeprojekt for kvælstof i Saltø Å. Projektet kalder vi for vådområde Syvhøje. Du kan læse mere om projektet her: Vådområde Syvhøje (pdf., nyt vindue)

Et vådområde er under anlæggelse, og det er vådområdet i Bjørnebækken. Det gennemføres i samarbejde med lodsejerne og forventes gennemført i 2017. Du kan læse mere om projektet her: Vådområde Bjørnebækken (pdf., nyt vindue)

Finansiering
De vådområdeprojekter som kommunen er ansvarlig for, er finansieret af Miljø- og Fødevareministeriets Landdistriksprogram og EU.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i Landdistrikterne.

   

Du kan læse nærmere om Den Europæiske Landbrugsfond på deres hjemmeside. EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Vandoplandsplan
Projekterne er omfattet af en vandoplandsplan for hhv. kvælstof og fosfor.

Du kan se planerne med tilhørende kort her:

Kvælstof-vandoplandsplan (nyt vindue)
Fosfor-vandoplandsplan (pdf, nyt vindue)
Kort over udpegede fosforområder nord for Storstrømmen (nyt vindue)
Kort over udpegede fosforområder syd for Storstrømmen (nyt vindue)

 

Restaurering af vandløb

Finansiering
De vandløbsrestaureringsprojekter som kommunen er ansvarlig for at gennemføre er finansieret af Miljø- og Fødevareministeriets Europæiske Hav- og Fiskeriprogram og EU.

Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri


Under vandplanen 2009-2015 er vi i gang med at gennemføre vandløbsrestaureringsprojekter i følgende vandløb:

Tilløb til Skåremosegrøften
Tilløb til tystrup sø ved Lindekrogvej
Skidenrenden
Fiskebækken
Vandløb ved Tvedevænge skov
Mølle Å, ved Askov Møllehus
Vildtbanegrøften
Tilløb til Gødstrup Engsø
Skårebækken, Nr. Tvede Enghave

Projekterne gennemføres i samarbejde med de enkelte lodsejere og gennemføres i perioden 2016-2018.

 

Hvis du vil vide mere om vandplaner og vådområder

Vandplaner (nyt vindue)
Vådområder (nyt vindue)

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til vandplanen eller vandløbsprojekterne, er du velkommen til at kontakte os:

Søren Madsen
telefon 5588 6165
e-mail:   

Charlotte Weber
telefon 5588 6158
e-mail:

Vandråd

Næstved Kommune er sekretariatskommune for vandrådet i Smålandsfarvandet.

Rådet rådgiver kommunerne om indsatsprogrammet for vandløb under vandplan 2.

Rådet er sammensat af organisationer og foreninger der har interesser i vand.

Se mere om vandrådet  

 

Sidst opdateret den 29. marts 2017