Læs styrelsesvedtægten for Næstved Kommune 2014-2017

De nærmere regler om kommunens styrelse er fastsat i styrelsesvedtægten. Styrelsesvedtægten indeholder bl.a. oplysninger om antallet af byrådsmedlemmer, hvilke udvalg der er nedsat og deres opgaver.

Kapitel I. Byrådet

§ 1. Næstved Byråd består af 31 medlemmer.

Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester, en 1. viceborgmester og en 2. viceborgmester, jf. § 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven)

§ 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af byrådets møder fastsættes i byrådets forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jf. styrelseslovens § 2.

 

Kapitel II. Borgmesteren

§ 3. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med byrådets møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens § 8 og § 30.

§ 4. Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kap. IV.

Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden byrådet træffer beslutning i sagen.

Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem og om sagernes ekspedition.

§ 5. Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Økonomi- og Indenrigsministeriet og byrådet fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for byrådet.

§ 6. Hvis et medlem har forfald på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, indkalder Borgmesteren stedfortræderen, også selv om hindringen forventes at vare kortere end 1 måned, jf. styrelseslovens § 15, stk. 2.

 

Kapitel III. Nedsættelse af udvalg og disses virksomhed

§ 7. Følgende udvalg nedsættes:

 • Økonomiudvalget (ØK)
 • Beskæftigelsesudvalget (BU)
 • Sundheds- og Psykiatriudvalget (SPU)
 • Omsorgsudvalget (OU)
 • Børne- og Skoleudvalget (BSU)
 • Kulturudvalget (KU)
 • Teknisk Udvalg (TU)
 • Plan- og Ejendomsudvalget (PEU)

§ 8. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen oplæses for udvalget og underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange begrundelsen for sin afvigende stemmeafgivning kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til en anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

§ 9. Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet udvalgsmedlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end 1 måned, jf. styrelseslovens § 28, stk. 2.

Stk. 2. Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, der må forventes at blive erklæret inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles af udvalget, kan bestemme, at et andet medlem i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling, jf. styrelseslovens § 28, stk. 3.

§ 10. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og borgmesteren jf. styrelseslovens § 18 og 31a.

§ 11. De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. For frigivelse af anlægsbevilling foretager udvalgene indstilling til byrådet gennem Økonomiudvalget. Samme procedure følges ved ansøgning om tillægsbevilling.

 

Kapitel IV. Økonomiudvalget

§ 12. Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 6 af byrådets øvrige medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på økonomistyrings-, personale-, administrations-, ejendomshandels-, plankoordinations-, erhvervspolitik- og IT-området, herunder opgaver vedrørende

 • Økonomi i henhold til styrelseslovens §§ 18 og 21 samt kapitel V, herunder økonomisk planlægning, budgetforslag, årsbudget, regnskab, revision, budgetkontrol m.v.,
 • Løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder, herunder organisationsudviklingen,
 • Kommunens erhvervspolitik, herunder turisme,
 • Kommuneplanlægning og samordning af kommunens planopgaver, herunder tilvejebringelse af fælles planforudsætninger, bistand til stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver samt fastsættelse af generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse,
 • Kommunens køb, salg, bortforpagtning og pantsætning af fast ejendom, herunder fastsættelse af generelle vilkår og planer for kommunens erhvervelse og afståelse af fast ejendom,
 • Generelle venskabsbyaktiviteter og internationale kontakter,
 • Kommunens overordnede IT-infrastruktur m.v.,
 • Markedsføring og branding af Kommunen,
 • Kommunens kommunikationspolitik,

Stk. 3. Økonomiudvalget

 • sørger for udarbejdelse af økonomiske konsekvensberegninger af de udarbejdede planforslag,
 • afgiver erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver inden sagen forelægges for byrådet til beslutning,
 • foretager indstilling til Byrådet om planforslagene,
 • udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42, stk. 7,
 • forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelse af foranstaltninger af væsentlig betydning på det pågældende udvalg.

Stk. 4. Økonomiudvalget

 • udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om interne og eksterne erhvervsudviklingsaktiviteter, turisme m.v.
 • varetager samarbejdet med erhvervslivet, arbejdsmarkedets organisationer og brancheforeninger til fremme af erhvervsudviklingen.
 • varetager koordinationen af alle erhvervsmæssige og lign. forhold for alle kommunale områder samt kontakten til – og samarbejdet med – andre kommuner, Region Sjælland m.fl. på området, herunder om regionale udviklingsaktiviteter m.v.

Stk. 5. Økonomiudvalget fastsætter regler om

 • borgmesterens og administrationens behandling af personalesager,
 • indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. styrelseslovens § 21,
 • samordning af kommunens indkøbsfunktioner,
 • eventuel forsikring af kommunens værdier.

§ 13. Økonomiudvalget fører tilsyn med

 • at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde,
 • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig,
 • at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden byrådets samtykke,
 • at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, jf. lov om offentlige arkiver,
 • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.
 

Kapitel V. De stående udvalg og deres virksomhed

Beskæftigelsesudvalget

§14. Beskæftigelsesudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelse m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3 nævnte områder.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på beskæftigelses- integrations- og arbejdsmarkedsområdet, herunder opgaverne vedrørende

 • Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige, sygemeldte m.fl. samt virksomhedsservice i henhold til
  • Lov om aktiv beskæftigelsesindsats,
  • Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,
  • Lov om dagpenge ved barsel og orlov,
  • Lov om dagpenge ved sygdom,
  • Lov om aktiv socialpolitik (ekskl. kap. 10 om hjælp i særlige tilfælde, enkeltudgifter, sygebehandling m.v., og kap. 10 a om hjælp til efterlevende),
  • Lov om danskuddannelse til udlændinge m.fl.,
  • Integrationsloven (dog kun de beskæftigelsesrettede opgaver) og ydelser knyttet hertil (ekskl. §§ 35 – 39 enkeltudgifter, sygebehandling, flytning m.v.)
  • Lov om kompensation til handicappede i erhverv.
 • Kommunens overordnede medborgerskabspolitik,
 • Ungdoms- og voksenvejledningen fra det fyldte 18. år, herunder sammenhængen til Ungdommens Uddannelsesvejledning,
 • Koordinering af den kommunale indsats med andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter m.fl.,
 • Samarbejde med - og opgaver vedr. - private og selvejende institutioner inden for udvalgets område,
 • Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område,
 • Drift af kommunale virksomheder og institutioner under udvalgets område.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

 • Planer m.v. inden for de i stk. 3 nævnte fagområder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 12 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område,
 • Anlægsplaner,
 • Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejde.

Sundheds- og Psykiatriudvalget

§ 15. Sundheds- og Psykiatriudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelse m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3 nævnte områder

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på sundheds- og socialpsykiatriområdet, herunder opgaverne vedrørende:

 • Tandplejen, herunder omsorgs- og specialtandplejen samt børnetandplejen,
 • Genoptræning i henhold til sundhedsloven,
 • Sundhedsfremme og forebyggelse,
 • Forebyggende hjemmebesøg for ældre over 75 år,
 • Rådgivning og behandling af alkoholmisbrug,
 • Hjælpemidler, boligændringer samt støtte til køb af bil,
 • Kost og ernæring,
 • Specialpædagogiske ydelser præsteret af Videnscenter for Specialpædagogik i henhold til lov om specialundervisning for voksne og lov om social service,
 • Socialpsykiatri,
 • Samarbejde med - og opgaver vedr. - private og selvejende institutioner inden for udvalgets område,
 • Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område,
 • Drift af kommunale virksomheder og institutioner under udvalgets område

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

 • Planer m.v. inden for de i stk. 3 nævnte fagområder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 12 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område,
 • Anlægsplaner,
 • Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder.

Omsorgsudvalget

§ 16. Omsorgsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelse m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3 nævnte områder.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver voksne på ældre-, handicap-, stofmisbrugs-, bolig-, frivillighedsområdet samt socialområdet i øvrigt herunder opgaverne vedrørende:

 • Ældreområdet generelt, herunder hjemmehjælp,
 • Opgaver vedrørende private leverandører af hjemmehjælp,
 • Trænings- og aktivitetstilbud efter serviceloven,
 • Hjemmesygepleje efter lov om hjemmesygepleje,
 • Ældrecentre, pleje- og ældreboliger,
 • Akutboliganvisning,
 • Personlige tillæg og helbredstillæg til folkepension.
 • Førtidspension,
 • Hjælp i særlige tilfælde, sygebehandling mv. i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10,
 • Hjælp til efterlevende i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10 a,
 • Enkeltudgifter til sygebehandling, flytning m.v. i henhold til Integrationslovens §§ 35-39,
 • Handicapkompenserende ydelser efter serviceloven,
 • Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten,
 • Rådgivning og behandling af stofmisbrug,
 • Pædagogisk støtte i eget hjem samt i botilbud målrettet midlertidige eller længerevarende ophold,
 • Borgere med vidtgående fysisk og psykisk handicap (udviklingshæmmede),
 • Socialt udsatte og misbrugere,
 • Begravelseshjælp,
 • Fysisk handicappede inkl. træning og genoptræning,
 • Aktivitetstilbud og væresteder,
 • Beskyttet beskæftigelse efter serviceloven,
 • Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i henhold Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov,
 • Ydelser leveret af Højskolen i Krummerup i henhold Lov om specialundervisning til voksne,
 • Handicapkørsel,
 • Frivilligt socialt arbejde,
 • Tilsyn efter serviceloven på ældrecentre og i botilbud, der ikke er omfattet af Lov om socialtilsyn,
 • Samarbejde med – og opgaver vedr. private og selvejende institutioner inden for udvalgets område,
 • Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område,
 • Drift af kommunale virksomheder og institutioner under udvalgets område.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

 • Planer m.v. inden for de i stk. 3 nævnte fagområder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 12 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område,
 • Anlægsplaner,
 • Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder.

Børne- og Skoleudvalget

§ 17. Børne- og Skoleudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelse m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3 nævnte områder.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver for børn og unge under 18 år på undervisnings-, uddannelses-, dagtilbuds-, sundheds- og socialområdet, herunder opgaver vedrørende:

 • Vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner,
 • Pladsanvisning, herunder opskrivning, visitering, indmeldelse og udmeldelse af daginstitutioner samt bevilling af økonomisk friplads,
 • Dagpleje og dagplejeordninger,
 • Fritids- og ungdomsklubtilbud til børn,
 • Folkeskolen og SFO,
 • Specialskoler og specialundervisning for børn,
 • Ungdomsskolen,
 • Opgaver i forhold til Uddannelsesvejledningen på skolerne og samspillet med Ungdommens Uddannelsesvejledning og overgangen mellem skoler og ungdomsuddannelser samt videregående uddannelser,
 • Kommunens interesser i forhold til de videregående uddannelser,
 • Pædagogisk-psykologisk rådgivning og familierådgivning,
 • Sundhedspleje og sociale foranstaltninger for børn og unge,
 • Forebyggende indsats opgaver og integrationsindsatsen rettet mod børn og unge,
 • Samarbejde med - og opgaver vedr. - private og selvejende institutioner inden for udvalgets område,
 • Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område,
 • Drift af kommunale virksomheder og institutioner under udvalgets område

Stk. 4 . Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

 • Planer m.v. inden for de i stk. 3 nævnte fagområder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 12 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område,
 • Anlægsplaner,
 • Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder.

Kulturudvalget

§ 18. Kulturudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelse m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3 nævnte områder.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kultur-, fritids-, landdistriktsudviklings-, lokalråds- og borgerserviceområdet, herunder opgaver vedrørende:

 • Fritidstilbud til børn og unge,
 • Folkeoplysning og foreningsvirksomhed,
 • Biblioteksvæsen,
 • Musikskoler og andre musikaktiviteter,
 • Teatre og biografer,
 • Museer,
 • Idrætshaller og -anlæg,
 • Børnekultur,
 • Kulturaftaler med staten og varetagelse af øvrige aftaler som byrådet har indgået på kulturområdet,
 • Udlån og leje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger m.v.,
 • Kommunens landdistriktsudvikling herunder Lokale Aktionsgrupper (LAG),
 • Lokalrådene,
 • Borgerservicecenterfunktioner, herunder folkeregister, pas og kørekort, sygesikring, digital borgerservice, tilfredshedsundersøgelser m.v.
 • Samarbejde med - og opgaver vedr. private og selvejende institutioner inden for udvalgets område,
 • Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

 • Planer m.v. inden for de i stk. 3 nævnte fagområder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 12 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område,
 • Anlægsplaner,
 • Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder.

Teknisk Udvalg

§ 19. Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-, miljø-, natur-, forsynings-, vej-, og trafikområdet, herunder opgaverne vedrørende:

 • Naturforvaltning, miljø og vandløbspleje,
 • Kystsikring,
 • Veje, grønne rekreative områder og kollektiv trafik,
 • Affaldsindsamling og -behandling samt skadedyrsbekæmpelse,
 • Miljøgodkendelse af husdyrhold,
 • Elforsyning, vandforsyning, fjernvarme og kloakforsyning samt indstilling vedrørende kommunegaranti for disse typer anlæg
 • Hyre- og rutekørsel
 • Klima, Agenda 21 og Grøn Plan 2009-21,
 • Skovrejsning,
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • Projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af anlægsarbejder inden for udvalgets område og i forbindelse med byggemodninger og tekniske anlæg,
 • Drift og vedligeholdelse af
  • Vejanlæg,
  • Kommunale arealer, der tjener tekniske formål (trafik og miljø) samt arealer, der enten er erhvervet med henblik på rekreative formål eller som er opstået som resultat af stedfundne udstykninger,
  • Bygninger og anlæg i øvrigt under udvalgets område,
  • Tekniske anlæg i øvrigt, som ikke ved denne vedtægt eller byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

 • Planer for de i stk. 2 omtalte og eventuelle andre tekniske og miljømæssige områder samt spildevandsplaner i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 12,
 • Takster og afgifter inden for udvalgets område,
 • Institutioner og andre anlæg under udvalgets område,
 • Anlægsplaner,
 • Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder.

Plan- og ejendomsudvalget

§ 20. Plan- og Ejendomsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager - under iagttagelse af Økonomiudvalgets koordinerende opgaver og generelle retningslinjer, jf. § 12 - den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på bygge-, bolig-, plan- og ejendomsområdet, herunder opgaver vedrørende

 • Administration af planlov,
 • Bygge- og boligforhold,
 • Byggeri,
 • Lokalplanlægning,
 • Projektforslag, forprojekt samt udførelse af alle kommunale bygge- og anlægsarbejder, dog ikke tekniske anlæg og byggemodning,
 • De kommunale arealer erhvervet med henblik på byudvikling/salg for øje, dog ikke rekreative områder,
 • Drift og vedligeholdelse af kommunale jorder og bygninger, i det omfang disse opgaver ikke ved denne vedtægt eller byrådets beslutning er henlagt til noget andet udvalg.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

 • Lokalplaner,
 • Institutioner og andre anlæg under udvalgets område,
 • Anlægsplaner.
 

Kapitel VI. Vederlag m.v.

§ 21. Formanden for Beskæftigelsesudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 18,8 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 2. Formanden for Sundheds- og Psykiatriudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 18,8 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Formanden for Omsorgsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 18,8 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 4. Formanden for Børne- og Skoleudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 18,8 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 5. Formanden for Kulturudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 18,8 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 6. Formanden for Teknisk Udvalg oppebærer et vederlag, som udgør 18,8 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 7. Formanden for Plan- og Ejendomsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 18,8 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 8. Formanden for Fritidsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 6,3 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 9 . Formanden for Børn– og Ungeudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 9,4 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 10. Den i stk. 1-9 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på 6 måneder har været forhindret i at varetage formandshvervet.

§ 22. Når et medlem af et stående udvalg m.v. på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden jf. § 21, stk. 1-7.

Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 6 måneder.

 

Kapitel VII. Ændringer i vedtægten

§ 23. Denne vedtægt træder i kraft den 1. april 2015. Samtidig ophæves Styrelsesvedtægt for Næstved Kommune 2014-2017 vedtaget af byrådet den 10. og 17.december 2013.

Stk. 2. Vedtægten indsendes til underretning til Statsforvaltningen Sjælland jf. kommunestyrelsesloven § 2 stk. 3.

Stk. 3. Fremtidige forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Således vedtaget på byrådets møder 24. februar og 17. marts 2015.

Næstved Byråd

Carsten Rasmussen / Tomas Therkildsen
Borgmester                    Kommunaldirektør

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 26. juli 2017