Lokalråd i Næstved Kommune

Næstved kommune er inddelt i mindre lokalområder. I mange af lokalområderne er der oprettet Lokalråd bestående af aktive borgere, der ønsker at styrke udviklingen og sammenhængskraften lokalt.

Lokalrådenes logo

Lokalrådene spiller en vigtig rolle i forhold til borgerinddragelse på lokalt niveau i Næstved Kommune. Kommunen er efter kommunalreformen blevet en meget stor kommune – både befolkningsmæssigt og geografisk, og det kan være vanskeligt for både politikerne og administrationen at have det nødvendige lokalkendskab for at kunne træffe de bedste beslutninger for et lokalområde. Lokalrådene er sammensat af borgere fra lokalområderne, og de kan således bidrage med viden om de lokale forhold til beslutningstagerne

Lokalrådenes formål og opgaver

1. At arbejde for områdets interesser ved at være bindeled mellem borgerne og kommunen.
2. At skabe bredest muligt samarbejde om løsning af lokale opgaver.
3. At tage problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere.

Lokalrådene udgør et talerør mellem lokalområdets borgere, foreninger og institutioner og så kommunen. Lokalrådene har en vigtig rolle i forhold til at styrke sammenhængskraften lokalt. Lokalrådene arbejder derfor på at være synlige i lokalområderne og på at skabe en god kontakt til de lokale foreninger, bylaug, organisationer mv. Lokalrådet holder på forskellig vis borgerne i området orienteret om rådets arbejde via referater fra møder, lokale hjemmesider, opslag, Facebook mv.

Næstved kommune ønsker lokalråd med bred opbakning i lokalsamfundet, så beslutninger kan træffes ud fra en bevidsthed om, hvad borgerne i et givent område må mene. Til dette formål arbejdes der blandt andet med borgerdrevne Lokale Udviklingsplaner.

Referater fra Formandsmøderne.

9.marts 2016

Inddragelse af Lokalrådene

Lokalrådene inddrages i Næstved Kommunes behandling af almene sager, der vedrører lokalrådets geografiske område. Herudover kan lokalrådene selv tage sager/emner op og indstille disse til politisk behandling. Enhver borger kan naturligvis også tage egen kontakt til kommunen.

Lokalrådene inddrages desuden på forskellig vis i den overordnede kommunale planlægning bl.a. i udarbejdelsen og/eller revisionen af Planstrategien, Kommuneplanen, Landdistriktspolitikken samt andre relevante politikker og strategier. Herudover er der på forskellige områder nedsat tværgående arbejdsgrupper med deltagelse af lokalrådene. I disse arbejdsgrupper udpeger lokalrådene typisk et antal lokalrødder til at repræsentere borgernes stemme i hele Næstved kommune.

Læs mere om disse tværgående arbejdsgrupper.

Økonomi

Hvert lokalråd får hvert år 10.000 kr. til lokalrådsarbejdet.

Find dit lokalråd her.

Mangler der et lokal råd der hvor du bor?
Hvis du har lyst til at samle en gruppe borgere, der vil oprette et Lokalråd, så kontakt Center for Strategi og Udvikling. Så hjælper vi jer i gang.

Kontakt

Center for Strategi og Innovation, Borger og Udvikling
Telefon: 5588 5200
E-mail:

Find DIT lokalråd

Find kontaktoplysninger om DIT lokalråd her.

Se lokalrådsgrænserne på GIS- kortet

Sidst opdateret den 14. november 2016