Tilladelse til en mindre ændring af Hulebækkens forløb ved Tranemose

19. april 2017

Vi har truffet afgørelse om ændring af Hulebækkens forløb ved Tranemose, ved Rugkrogvej i Fuglebjerg.

Hvis du ønsker at høre nærmere om projektet, er du velkommen til at henvende dig til Center for Miljø og Natur på tlf. 5588 6190 eller mail Du kan også læse afgørelsen nedenfor.

Tilladelse til restaurering af Hulebækken (pdf. nyt vindue)

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen inden 4 uger. Klageberettigede er ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen. Klagen skal være indgivet senest den 17.05.2017.

Klagen sendes via klageportalen, som du kan finde et link til på forsiden af www.nmkn.dk Klagen sendes gennem klageportalen til Næstved Kommune.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationer er klagegebyret 1800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 19. april 2017