Tilladelse til etablering af overvågningsboring på matr. nr. 1a, Skafterup By, Fyrendal

10. april 2017

Næstved Kommune har meddelt Miljøstyrelsen tilladelse til etablering af en overvågningsboring på matr. nr. 1a, Skafterup By, Fyrendal i forbindelse med det landsdækkende overvågningsprogram og skal anvendes til at fastlægge og monitere grundvandskvaliteten samt pejling af grundvandsstanden.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, indtil 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort, hvilket vil sige senest den 8. maj 2017 jf. vandforsyningsloven § 77. Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald jf. vandforsyningslovens § 80.

Ønsker du/I at klage over afgørelsen, skal det ske via klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning. Klageportalen kan findes på www.borger.dk  eller www.virk.dk.  En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Ved klage skal der betales et gebyr, hvis størrelse er oplyst i klageportalen. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. På forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside www.nmkn.dk findes både link til Klageportalen, vejledning til hvordan I logger på den samt vejledninger til klagereglerne og gebyrordningen.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Næstved Kommune. Næstved Kommune videresender herefter klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, ledsaget af sagens akter.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis ikke der er særlige grunde til det.

Ønskes en fritagelse, skal en begrundet anmodning herom sendes til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 10. april 2017