Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Halfdan Rasmussens Vej 102, 4700 Næstved

15. marts 2017

Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af horisontalt jordvarmeanlæg på Halfdan Rasmussens Vej 102, 4700 Næstved.

Afgørelsen er truffet efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven og efter retningslinjerne i bekendtgørelse om jordvarmeanlæg, nr. 1612 af den 10. december 2015.

Klagevejledning:

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse private interesseorganisationer.
 Klagefristen udløber 12. april 2017. Hvis du ønsker at klage, skal du bruge Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
 En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 15. marts 2017