Tillæg til miljøgodkendelse på Ulstrupvej 26,4160 Herlufmagle

17. marts 2017

Næstved Kommune har d. 17.3.2017 meddelt tillæg til miljøgodkendelsen på Ulstrupvej 26, 4160 Herlufmagle

Næstved Kommune har meddelt tillæg til miljøgodkendelse til Ulstrupvej 26, 4160 Herlufmagle. Ansøger ønsker valgmulighed mellem gyllekøling, som der er vilkår om i den eksisterende miljøgodkendelse fra august 2014 til vilkår om minimum antal fravænnede smågrise, for at overholde BAT. Der sker en mindre justering af smågrisevægten i produktionen på under 1 dyreenhed. Dyreholdet vil fremover består af 1080 årssøer, 500 polte (50-107kg) og 2500 smågrise (5,5-12kg).

Ansøgningen tager udgangspunkt i et forhold omkring manglende opfyldelse af vilkår om gyllekøling. Ansøger ønsker p.t. at overholde BAT ved et større antal fravænnede smågrise pr. årsso, men ønsker også at have mulighed for at overholde BAT ved at etablere gyllekøling på et senere tidspunkt.


Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse til Ulstrupvej 26, 4160 Herlufmagle (Pdf. nyt vindue)

Hvis du har interesse i sagen, kan du ved henvendelse til Næstved Kommune få tilsendt en kopi af afgørelsen i din e-Boks. Du skal rette henvendelse til Center for Plan & Miljø på tlf. 5588 6150 eller på mail

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen inden 4 uger fra offentliggørelsen på hjemmesiden. Klageberettigede er ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen. Klagen skal være indgivet senest den 18.4.2017.

Du klager via. Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder er gebyret kr. 1800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Byg, Miljø og Affald
Telefon: 5588 6071
E-mail:
Sidst opdateret den 17. marts 2017