Forslag til Lokalplan 076 for Næstved Bymidte

11. oktober 2017

Forslag til Lokalplan 076 for Næstved Bymidte samt kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017, er vedtaget af Næstved Byråd den 10.10.2017.

Forslaget er udarbejdet for at skabe det planlægningsmæssige grundlag, der kan understøtte realisering af visioner og mål i Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte. Lokalplanforslaget har derfor fokus på at understøtte en bymidte, der lever af det byliv, som beboere, turister, butikker, kulturliv og arbejdspladser skaber ved at sikre grundlaget for fortsat udvikling med respekt for bygningsarven og den kulturhistoriske bymidtes kvaliteter.

Formålet med lokalplanen
Lokalplanens formål er:

- At sikre grundlaget for at bymidtens kvaliteter og styrker bevares.
- At sikre gode muligheder for at leve, drive virksomhed og bevæge
sig i Næstved Bymidte.
- At styrke og udvikle forbindelserne i mellem bykernen, bymidten
og byen.
- At bevare den historiske bymidtes bebyggelsesstruktur, med
henvisning til bymidtens oprindelse som middealder- og købstadsby,
samt pladser, gader, by- og gårdrum, der har indflydelse
på oplevelsen af stedet og byens kvaliteter.
- At bevaringsværdige bygninger, der understøtter det historiske
og kulturelle miljø, bevares og fornyes med respekt for bygningernes
arkitektoniske udtryk.
- At nybyggeri, ombygninger og transformationer af bygninger
underordner sig bymidtens historiske og arkitektoniske kvaliteter,
og udføres i høj arkitektonisk og håndværksmæssig kvalitet.
- At sikre områdets rekreative karakter og kvaliteter ved at udpege
bevaringsværdige områder og træer, der styrker bymidtens
opholdskvaliteter.

Indhold i lokalplanforslaget
Derfor foreslår forslag til Lokalplan 076, at:
- Udbredelsen af handels- og erhvervsgader indskrænkes ift. C1.1-02 for at sikre velfungerende gadeforløb, så gaderne i fremtiden understøtter bylivet i bymidten.
- Delområder udpeges med fokus på at sikre muligheder for yderligere fortætning i bymidten ved fastsættelse af bebyggelsesprocent og etageantal.
- Bevaringsværdige bygningsstrukturer samt nye byggefelter udpeges med fokus på at fastholde den tætte bys gadestruktur.
- Der stilles klare krav til ændringer af det eksisterendes samt nye bygningers udformning med bestemmelser, der opdeler bebyggelsen i 3 grupper:
o Bevaringsværdig Gruppe 1, som indeholder bygninger med en bevaringsværdi fra 1 til 3
o Bevaringsværdig Gruppe 2, som indeholder bygninger med en bevaringsværdi på 4
o Nybyggeri & bygninger som ikke er bevaringsværdige.
- Næstved Kommunes retningslinjer for skiltning og reklamer i Næstved Bymidte, som er indeholdt i Vejledning om Skilte og Reklamer indskrives, så retningslinjerne heri gøres gældende.
- Rekreative områder, brostensbelægninger og træer udpeges som bevaringsværdige, hvormed den klare kvalitet, disse bidrager med til bylivet i bymidten, fastholdes.
- Kravene til friarealer og parkeringspladser i bymidten nedskaleres, så fortætning af bymidten gøres nemmere opnåeligt. Deriblandt, at indbetaling til Næstved Kommunes parkeringsfond er alternativet, hvis det krævede antal parkeringspladser ikke kan etableres.
- Bevaringsværdige passager udpeges, og der stilles krav til, at udpegede gadeforløb, ved istandsættelse skal være enten cykelgade eller "shared space", hvorved flowet i bymidten sikres via gode og behagelige rammer og muligheder.
- Udvalgte eksisterende lokalplaner, som ikke længere er tidssvarende, aflyses, så plankravene i bymidten gøres mere overskuelige for alle.

Se Lokalplanforslag 076 HER

Borgermøde
I forbindelse med offentlighedsperioden afholdes der borgermøde d. 26.10.2017 kl. 16.30 i Gl. Ridehus, Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Grønnegade 10, 4700 Næstved.

6 ugers offentlig høring
Forslaget er fremlagt fra d. 11.10.2017 til d. 21.11.2017. Derefter vil Byrådet tage stilling til sagen.

Lokalplanforslaget kan ses på Næstved Kommunes hjemmeside, www.naestved.dk/forslag og er fremlagt til gennemsyn på Rådhuset, Borgerservice, Næstved Hovedbibliotek, indenfor normal åbningstid.

Dine muligheder
Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes på e-mail til blivhoert@naestved.dk eller med post til Team Plan, Geodata og Klima, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved inden d. 21.11.2017.

Miljøvurdering
Næstved Kommune har på baggrund af en foretaget screening vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klage skal indgives senest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse, dvs. senest den 07.11.2017.

Midlertidige retsvirkninger
For ejendomme der er omfattet af lokalplanforslaget gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget og indtil planen vedtages endeligt, dog maksimalt 1 år.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 11. oktober 2017