Ændring i svineproduktionen på Palmevængevej 5, 4250 Fuglebjerg

12. oktober 2017

Næstved Kommune har behandlet en anmeldelse om ændring af svineproduktionen på Palmevængevej 5, 4250 Fuglebjerg

Ejendommen drives som slagtesvineproduktion og ønsker at ændre på produktionen, som er blevet anmeldt gennem anmeldeordningen ”fulde stalde”.

 

Produktionen ændres fra: 6217 slagtesvin (32-107kg), svarende til 159,51 DE, til 6735 slagtesvin (32-107kg) svarende til 172,7 DE.

 

Næstved kommune har vurderet, at betingelserne i anmeldeordningen er opfyldt og ændringen kan gennemføres uden det kræver en miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven.

 

Hvis du har interesse i sagen, kan du ved henvendelse til Næstved Kommune få tilsendt en kopi af afgørelsen i din e-Boks. Du skal rette henvendelse til Center for Plan & Miljø på tlf. 5588 6150 eller på mail

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen inden 4 uger fra offentliggørelsen på hjemmesiden. Klageberettigede er ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen. Klagen skal være indgivet senest den 9.11.2017. Du klager via. Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder er gebyret kr. 1800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 12. oktober 2017