Tilladelse til jordvarmeanlæg Halfdan Rasmussens Vej 10, Bækkeskov Stræde 8A, Lundebakkevej 9

11. oktober 2017

Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på:
Halfdan Rasmussens Vej 10, 4700 Næstved,
Bækkeskov Stræde 8A, 4733 Tappernøje,
Lundebakkevej 9, 4684 Holmegaard.

Afgørelsen er truffet efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven og efter retningslinjerne i bekendtgørelse om jordvarmeanlæg, nr. 240 af den 27. februar 2017.

Klagevejledning:

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse private interesseorganisationer.
 Klagefristen udløber 9. november 2017. Hvis du ønsker at klage, skal du bruge Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
 En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 11. oktober 2017