Vurdering af dit behov for hjælp

Når du henvender dig til Center for Sundhed og Ældre og ansøger om en hjælp, vil visitator lave en helhedsvurdering og bevilge den hjælp, som vi skønner, er
nødvendig.

Helhedsvurderingen gør, at vi kan danne os et ensartet og grundigt billede af dine funktioner fysisk, psykisk og socialt. Helhedsvurderingen bidrager til at afdække dine behov for kommunale ydelser. Dine egne ressourcer, ønsker og prioriteringer indgår i vurderingen for at sikre, at ydelsen også har en forebyggende effekt.

På grundlag af dine oplysninger, en individuel, konkret vurdering af dit behov, Næstved Kommunes serviceniveau, og gældende lovgivning afgør visitator, hvilken hjælp du kan blive bevilget. Din ægtefælles, samboendes eller pårørendes mulighed for at hjælpe i det daglige indgår i vurderingen af behovet. Hvis der er behov for yderligere oplysninger, indhenter vi dem fra f.eks. din læge eller hospitalet med dit samtykke.

Når dit funktionsniveau er afklaret, træffer visitator en afgørelse om, hvilke indsatser du kan blive bevilget. Du bliver orienteret om afgørelsen ved samtalens afslutning, hvis det er muligt. Efterfølgende modtager du et afgørelsesbrev med præcisering af indsatsen, målsætningen og dit valg af leverandør.

Når visitator skal afgøre, om du er berettiget til hjælp fra Næstved Kommune, vurderes dit funktionsniveau ud fra en skala. Funktionsniveauet bruges til at vurdere om og hvor meget hjælp, du kan blive godkendt til at modtage. Funktionsniveauerne er beskrevet i skemaet nedenfor.

Funktionsniveau

1 - Du har ikke behov for hjælp.

Funktionsniveau 1 - Borgeren har ikke brug for hjælp

Nøgleord til beskrivelse af funktionsniveauet:
Du kan overkomme, overskue og tage initiativ til alle funktioner inden for vurderingsområdet med/uden hjælpemiddel.

Graden af dit behov for og/eller afhængighed af hjælp fra andre for at kunne udføre funktionerne:
Du har ikke behov for hjælp på dette område.

2 - Du er den aktive part og kan med støtte eller hjælp varetage egne behov.


Funktionsniveau 2 - Borgeren er den aktive part og kan med støtteeller hjælp varetage egne behov

Nøgleord til beskrivelse af funktionsniveauet:
Du klarer stort set at overkomme/overskue/tage initiativ til en eller flere funktioner indenfor vurderingsområdet med/uden hjælpemiddel.

Graden af dit behov for og/eller afhængighed af hjælp fra andre for at kunne udføre funktionerne:
Du er den aktive part og kan med støtte eller hjælp varetage egne behov. Du kan have et lille behov for støtte eller hjælp til at bevare og genvinde evnen.

3 - Du kan med støtte og hjælp deltage aktivt i varetagelsen af egne behov


Funktionsniveau 3 - Borgeren kan med støtte og hjælp deltage aktivt i varetagelsen af egne behov

Nøgleord til beskrivelse af funktionsniveauet:
Du har vanskeligt ved at overkomme/overskue og tage initiativ til de fleste funktioner indenfor vurderingsområdet med/uden hjælpemiddel.

Graden af dit behov for og/eller afhængighed af hjælp fra andre for at kunne udføre funktionerne:
Du kan med støtte og hjælp deltage aktivt i varetagelsen af egne behov. Du kan have et stort behov for støtte og hjælp til at bevare eller genvinde evnen.

4 - Du kan under forudsætning af fuldstændig hjælp og/eller guiding medvirke i varetagelsen af egne behov


Funktionsniveau 4 - Borgeren kan under forudsætning af fuldstændig hjælp og /eller guiding medvirke i varetagelsen af egne behov

Nøgleord til beskrivelse af funktionsniveauet:
Du er ude af stand til at overkomme/overskue/tage initiativ til at funktioner indenfor vurderingsområdet på trods af hjælpemidler.

Graden af dit behov for og/eller afhængighed af hjælp fra andre for at kunne udføre funktionerne:
Du kan under forudsætning af fuldstændig hjælp og/eller guiding medvirke i varetagelsen af egne behov. Du har behov for fuldstændig hjælp og/eller guidning.

Målet med hjælpen

Den sundhedsfaglige konklusion på helhedsvurderingen omsætter visitator i et overordnet retningsgivende mål. Et retningsgivende mål udtrykker en faglig ambition for, hvad der skal være i fokus i ydelsen til dig. Målet bliver sat i et samarbejde mellem dig, visitator og den valgte leverandør.

Hensigten med det retningsgivende mål er at skabe en overordnet ramme, der kan give sammenhæng i indsatserne, uanset hvem der løser opgaven og uanset, hvor det bliver gjort. Det retningsgivende mål gør, at indsatserne er tilpasset dine behov og forudsætninger, og at indsatserne leveres i samarbejde med dig. Medarbejderen skal anvende det retningsgivende mål, når indsatserne bliver tilrettelagt og leveret til dig.

Du kan læse mere om, hvad du kan blive visiteret til her

 

Har du spørgsmål til visitationsprocessen?

Hvis du har spørgsmål til visitation generelt for eksempel, hvordan du kan blive visiteret til hvad, skal du kontakte en visitator hos Center for Sundhed og Ældre på telefon: 5588 1200 i kommunens åbningstid.

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200
Sidst opdateret den 8. april 2019