Patientforsikring

Patientforsikring, nyttig viden, hvis du får hjælp fra de kommunale sundhedsordninger. 

 

Hvad siger loven

Der ydes erstatning til patienter eller efterladte til patienter, som her i landet påføres skader ved undersøgelse, behandling eller lignende, der foretages af autoriseret sundhedspersonale ansat under de kommunale sundhedsordninger, eller skader der sker ved behandling m.v., der foretages på vegne af disse sundhedspersoner.

 

De kommunale sundhedsordninger

Indenfor ældreplejen omfatter de kommunale sundhedsordninger

  • Hjemmesygeplejerskeordningen
  • Den kommunale omsorgstandpleje
 

Det autoriserede sundhedspersonale

Ældreplejens autoriserede sundhedspersoner er

  • Sygeplejersker
  • Ergo- og fysioterapeuter
 

Sagsbehandlingsregler

Informationspligt

Det påhviler enhver autoriseret sundhedsperson, der i sin virksomhed bliver bekendt med skader, som må antages at kunne være erstatningsberettiget efter loven, at informere skadelidte herom. Herunder i fornødent omfang at bistå med anmeldelse til Patientforsikringen.

Anmeldelse

Både kommunen og borgeren skal udfylde og indsende anmeldelse på en særlig anmeldelsesblanket, som fås hos Patientforsikringen, Nytorv 5, 1450 København K, telefon 3312 4343.

Behandling af klagen

Patientforsikringen oplyser og afgør alle sager i henhold til loven. Når afgørelsen er truffet sendes afgørelsen til kommunen (eller forsikringsselskab) som efterfølgende skal udbetale eventuel erstatning.

Klageadgang

Patientforsikringens afgørelse kan ankes til Patientskadeankenævnet. Nævnets afgørelse kan indbringes for Landsretten.

Yderligere information om Patientforsikringen kan ligeledes hentes på telefon 3312 4343.

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200

Læs mere om Patientforsikring

Sidst opdateret den 8. april 2019