Kombinationstilbud

Her kan du læse om hvad kombinationstilbud indbefatter samt hvordan man kan søge om kombinationstilbud

Kombinationstilbud


Enlige forsørgere, samlevende og forældre, hvor begge har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, kan tilbydes et kombinationstilbud.
Kombinationstilbuddet er en mulighed for at kombinere en fleksibel pasningsordning, med en plads i et dagtilbud. Med dagtilbud forstås både kommunale, selvejende eller private dagtilbud.

Reglerne for at bruge en fleksibel pasningsordning til et kombinationstilbud, er de samme som ved en privat pasningsordning, men ved kombinationstilbuddet er der desuden nogle betingelser som skal opfyldes.

Reglerne for kombinationstilbud

 • Kombinationstilbuddet består af en plads på nedsat tid i en institution eller dagpleje og pasning i en fleksibel pasningsordning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

 • En fleksibel pasningsordning er pasning i en privat pasningsordning, hvor du selv ansætter eller ved at du køber en plads i en privat pasningsordning.

 • Du kan kun få tilskud til den fleksible pasningsordning uden for dagtilbuddenes normale åbningstider, samt i tidsrum, hvor både du og din ægtefælle eller eventuel samlever er forhindret i selv at passe jeres barn på grund af arbejde. Dette skal kunne dokumenteres, f.eks. ved en arbejdsgivererklæring, en vagtplan eller lignende.

 • Den fleksible pasning skal udgør minimum 10 timer om ugen, for at et kombinationstilbud kan godkendes. Timerne skal opgøres over en periode på minimum 4 uger. Kombinationen kan ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til et alderssvarende dagtilbud, 51,5 timer for daginstitutioner og 48 timer for dagplejen.

 • Godkendes en familie til at have behov for f.eks. 20 timers fleksibel pasning om ugen, vil familien samtidig få konverteret en fuldtidsplads i et dagtilbud til en deltidsplads på henholdsvis 31,5 pr. uge ved kombination med et dagtilbud eller 28 timer pr. uge ved kombination med en dagplejeplads.

 • Kombinationstilbuddet kan søges fra den 1. i en måned.

 • Når ordningen ophører kan dit barn fortsætte i dagtilbuddet på fuld tid.

 • Sker der ændringer til aftalen eller væsentlige ændringer i arbejdstiden af betydning for tilskuddet skal det meddeles til Pladsanvisningen hurtigst muligt.

Hvordan søges tilskud til kombinationstilbud?

 • For at få bevilget fleksibel pasning skal du sende en e-mail til Pladsanvisningen, som vil fremsende en mail med nærmere vejledning om fremgangsmåden.

 • Når vi har modtaget de konkrete oplysninger, træffer Pladsanvisningen afgørelse om, hvor mange timer dit barn må passes i institution/dagpleje, og hvor mange timer du kan få tilskud til ved den fleksible pasningsordning.

 • Der skal herefter indsendes dokumentation for den fleksible pasningsordning. Er der tale om en nystartet børnepasser, skal denne godkendes af Næstved Dagpleje. Der skal også indgås aftale med dagtilbuddet om deltiden.

Hvad kan jeg få i tilskud til den fleksible pasningsordning?

Dit tilskud kan maksimalt udgøre 75% af dine dokumenterede udgifter, dog højst:

 • ved kombination med en dagplejeplads, kr. 1.460,- pr. måned, ved gennemsnitlig 10 timer om ugen. Tilskuddet reguleres i forhold til det ugentlige timetal.
 • ved kombination med en vuggestueplads, kr. 1.640,- pr. måned, ved gennemsnitlig 10 timer om ugen. Tilskuddet reguleres i forhold til det ugentlige timetal.
 • Ved kombination med en børnehaveplads, kr. 1.030,- pr. måned, ved gennemsnitlig 10 timer om ugen. Tilskuddet reguleres i forhold til det ugentlige timetal.

Der ydes søskendetilskud til den fleksible pasningsordning efter reglerne i Dagtilbudsbekendtgørelsen. 

Der kan ikke søges om økonomisk fripladstilskud til den fleksible pasningsordning. Der vil dog kunne søges om økonomisk fripladstilskud til pladsen i dagtilbuddet.
  

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole, Pladsanvisning
Telefon: 5588 3060
Sidst opdateret den 22. november 2019