Tilskud til privat pasningsordning

Her finder du fakta informationer om tilskud til privat pasningsordning

Hvad er Frit valg-ordningen?

Frit valg-ordningen betyder, at kommunen kan vælge at give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at benytte en privat pasningsordning i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Frit valg-ordningen indebærer, at forældrene indgår en aftale med  en privat pasningsordning om pasning af barnet. Tilskuddet kan altså ikke anvendes til forældrenes egen pasning af barnet.

 

Hvem kan passes i Frit valg-ordningen?

Frit valg-ordningen omfatter som udgangspunkt børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse. Der kan dog gives tilskud til privat pasning til forældre med børn under 24 uger.
Kommunen kan have besluttet særlige regler for, hvilke aldersgrupper, der kan få tilskud, og hvor stort tilskuddet er.

Næstved Byråd har besluttet følgende

Forældre med børn i alderen fra 0 uger og indtil 3 år, og som er berettiget til en plads i et dagtilbud, har adgang til at søge tilskud efter Frit valg-ordningen. Det betyder, at også forældre, som har fået en plads i et dagtilbud kan meddele kommunen, at de i stedet ønsker at ansøge om et tilskud til at dække udgifterne til en privat pasningsordning.

Forældrene kan ikke benytte tilskuddet til betaling for en plads i en puljeordning (puljeinstitution).

Der er mulighed for tilskud til en privat pasningsordning til forældre i kombination med, at barnet har en plads i dagtilbud inden for rammerne af de deltidspladser, der er i kommunen. Det samlede tilskud kan ikke overstige udgiften til en fuldtidsplads.

Der kan i ganske særlige tilfælde gives mulighed for tilskud til privat pasningsordning samtidig med, at forældre for samme barn modtager barselsdagpenge i medfør af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel eller orlovsydelse i medfør af lov om børnepasningsorlov, jf. de særlige tilfælde der er nævnt i vejledningen til Dagtilbudsloven, for så vidt barnet er under 3 år.

Såfremt kommunen i forbindelse med iværksættelse af hjælpeforanstaltninger anser det for nødvendigt, at et barn skal optages i et kommunale dagtilbud, kan forældrene ikke benytte ordningen.

Forældre, som på forhånd kan oplyse, at de kun ønsker tilskuddet i 2-3 måneder, for derefter at vende tilbage til et kommunalt tilbud, kan ikke godkendes til at modtage tilskud.

Tilskuddet udgør pr. 1 januar 2019 maksimalt kr. 6.111,- pr. måned (for en fuldtidsplads på 43 timer, svarende til en fuldtidsplads i den kommunale dagpleje). Udgør tiden pr. uge mindre end 43 timer, beregnes tilskuddet forholdsmæssigt (men maximalt tilskuddet delt med 43 og ganget med den aftalte tid). Forælderbetalingen skal dog som minimum udgøre 25% af de faktiske udgifter.

Tilskud til en privat pasningsordning i kombination med et dagtilbud kan tilbydes, hvor barnet har en deltidsplads på enten 25 eller 35 timer i et dagtilbud. En omregning i forhold til en fuld plads vil betyde, at der i kombination med en deltidsplads på (25) vil kunne indgås aftale om en privat pasningsordning på max. 18 timer pr. uge og ved en deltidsplads (35) vil kunne indgås aftale om en privat pasningsordning på max. 8 time pr. uge. 


Tilskuddet udbetales sidste gang for den måned, hvori retten til tilskuddet ophører (dvs. senest i måneden før barnet fylder 3 år).

 

To slags pasning i Frit valg-ordningen

Frit valg-ordningen giver mulighed for to forskellige aftaletyper mellem forældre og en privat pasningsordning:

 • En aftale, hvor forældrene er arbejdsgivere og den private pasningsordning er lønmodtager eller
 • En aftale med en selvstændig erhvervsdrivende eller privat pasningsordning, hvor forældrene ikke har arbejdsgiverforpligtelser.

Arbejdsgiver/lønmodtager-modellen

Her er forældrene arbejdsgiver og ansætter en til at varetage en privat pasningsordning, f.eks. en ung pige eller en bedsteforælder. Denne model indebærer en række forpligtelser for forældrene, bl.a. oprettelse af CVR-nummer, indbetaling af ATP-bidrag, feriepenge og tegning af arbejdsskadeforsikring.

Indgår forældrene aftale med en person om at være ”ansat i huset”, kan der desuden være tale om udgifter til kost og logi, hvor der gælder særlige regler.

Selvstændig erhvervsdrivende-modellen

Her køber forældrene børnepasning hos en selvstændig erhvervsdrivende. Forældrene betaler en fast takst for pasningsordningen, som en bruttobetaling, der også skal dække løn i forbindelse med ferie, sygdom, barsel og lignende. I denne model er forældrene altså ikke arbejdsgivere og har dermed ikke forpligtelser omkring ATP mv.

 

Flere forældre kan gå sammen

Fere forældre kan gå sammen om at etablere en privat pasningsordning, eller de kan vælge at købe en plads i en privat pasningsordning, der er etableret af andre. I den slags ordninger er det vigtigt, at forældrene er afklaret i forhold til, om de påtager sig en arbejdsgiverrolle, eller om de køber børnepasning hos en selvstændig erhvervsdrivende.

Hvis flere forældre går sammen om at benytte den samme private pasningsordning, kan det være praktisk, at de foretager ansættelsen i fællesskab, sådan at der kun er tale om ét ansættelsesforhold. Det vil sige, at ét af forældreparrene sørger for de administrative forpligtelser som f.eks. indbetaling af ATP, indberetning til skatteforvaltningen og lignende.

 

Forældrenes forpligtelser

Uanset hvilken type aftale, forældrene vælger, skal der indgås en skriftlig aftale med den pasningsordning, der skal passe barnet, og kommunen skal godkende aftalen, inden der udbetales tilskud. Den skriftlige aftale skal indeholde oplysning om bl.a. lønnen, arbejdstiden, rettigheder i forhold til ferie og sygdom samt opsigelsesvarsel.

Forældrene skal dokumentere over for kommunen, hvilke udgifter man vil have til den private pasningsordning. Det er kommunen, der fastsætter kravene til dokumentation og beslutter, hvilke udgifter, der kan medregnes som grundlag for beregning af kommunens tilskud.

Søg tilskud til privat pasning på nemboern.naestved.dk

Forældrene har pligt til at orientere kommunen om ændringer i aftalen, og kommunen skal godkende ændringen, inden den sættes i værk.

 

Kommunens forpligtelser

Kommunen skal godkende den enkelte pasningsordning – både personen og den skriftlige aftale. Nogle kommuner har besluttet særlige retningslinjer, f.eks. regler om udbetaling af løn i den private pasningsordning mv. Kommunen skal oplyse om disse retningslinjer.

Kommunen er forpligtet til at tilbyde forældrene administration af ordningen mod en reduktion i tilskuddet, svarende til kommunens udgifter hertil. Administrationsopgaven skal ikke nødvendigvis varetages af kommunen, men kan også varetages af f.eks. private.

Næstved byråd har besluttet, at opgaven varetages af privat udbyder og at afregningen sker direkte mellem udbyderen og forældrene.

Kommunen er desuden forpligtet til at føre løbende tilsyn med de private pasningsordninger, der oprettes under Frit valg-ordningen. Kommunen fastsætter de nærmere retningslinjer for tilsynets udøvelse. Forældrene og den private pasningsordning orienteres om retningslinjerne, f.eks. om der bliver aflagt uanmeldte tilsynsbesøg.

Kommunen kan opstille krav til den private pasningsordning, som skal opfyldes som forudsætning for godkendelse af en pasningsaftale, når kommunen skønner, der er nødvendigt. Kommunen kan afvise at godkende en pasningsaftale, hvis man skønner, at de fysiske rammer eller den person, som forældrene vil indgå aftale med, ikke er egnet til opgaven.

Kommunen skal påse, at aftalen mellem forældre og den private pasningsordning er afklaret for så vidt angår de rettigheder og forpligtelser, aftalen indebærer for de to parter. Det kan f.eks. være spørgsmål om beskatning, ATP-bidrag, feriegodtgørelse, løn under sygdom, dagpengeret osv.

Endelig har kommunen pligt til at indberette til den lokale skattemyndighed, når der indgås en pasningsaftale.

Godkendelse og tilsyn med den enkelte private pasningsordning udføres af den kommunale dagpleje.

Ved godkendelsen gennemgås bl.a.:

Vilkår og pasningsaftaler, herunder at den, der ansættes oplyses om, at lønnen beskattes som B-indkomst. 

 • Sikkerheden I hjemmet
 • Tavshedspligt
 • Den ansattes eller den selvstændige erhvervsdrivendes kvalifikationer

Tilsyn foretages både anmeldt og uanmeldt.

Ved ophør af Frit valg-ordningen gælder:

Når forældrene via nembørn booker en plads til barnet i et kommunalt dagtilbud, ophører indmeldelsen i privat pasningsordning automatisk, husk at give besked om denne ændring via Send Digitallt knappen i bunden af denne side

Plads i det kommunale system kan altid bookes via nembørn.dk

Sådan beregnes tilskuddet

 

Hvordan søger jeg?

 • Log på nemboern.naestved.dk med nemID.
 • Vælg forælderens navn
 • Vælg økonomi
 • Vælg privat pasning
 • Under ansøgningstype vælges privat pasning med ansat børnepasser, hvis der ansættes en privat børnepasser i jeres eget hjem. Vælg privat pasning med selvstændig børnepasser, hvis den private børnepasser har selvstændig virksomhed
 • Udfyld tidsinterval for pasningsordningen, hvilke børn der skal indgå, børnepasserens oplysninger, samt løn. Her tastes det fulde beløb, inkl. tilskuddet fra kommunen.
 • Vedhæft den udfyldte og underskrevne kontrakt med børnepasseren.
 • Tryk bestem tilskud, og derefter send ansøgning.

Når ansøgningen er behandlet og godkendt, modtager du et bevillingsbrev i NemPost

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole, Pladsanvisning
Telefon: 5588 3060
Sidst opdateret den 23. september 2019