Vielse

Hvis man ønsker at blive gift kan det foregå borgerligt eller kirkeligt.

Borgerlig vielse

Ved borgerlig vielse er der en sagsbehandlingstid på ca. 4 uger fra modtagelsen af ægteskabserklæringen.
En sag om vielser kan dog tidligst behandles 4 måneder før ønsket dato for vielse.

 • Udfyld og udskriv eller indsend digitalt en ægteskabserklæring til jeres bopælskommune

 • Hvis I ønsker navneændring på bryllupsdagen bedes I udfylde blanketten digitalt.

 • Hvis tidligere ægtefælle er afgået ved døden, skal der indsendes skifteretsattest fra skifteretten sammen med ansøgningen

Selve vielsen

 • En borgerlig vielse kan foretages af borgmesteren eller en anden person,som borgmesteren har bemyndiget til det. Man kan frit vælge, hvilken kommune man vil giftes i.
 • Vielsen kan foregå på Næstved Rådhus i Teatergade 8, 4700 Næstved eller udenfor Rådhuset, eksempelvis i sin have. Vielserne foretages alle hverdage og lørdage.
 • Hvis vielsen skal foretages udenfor Næstved Rådhus, skal der indbetales et beløb, som dækker kommunens ekstra udgifter i forbindelse med vielsen.
 • Straks efter vielsen får man udleveret en vielsesattest
 • En vielse skal altid overværes af mindst to vidner. Hvis ikke man selv ønsker at have vidner med, stiller rådhuset vidner til rådighed (alle hverdage, også lørdage). 
 • Hvis den ene part er udlænding, skal pågældende indsende kopi af pas, kopi af dåbsattest civilstandsattest fra bopælslandet (denne indikerer om pågældende tidligere har indgået ægteskab) og evt. skilsmissepapirer
 • En vielse på Rådhuset tager ca. 15 minutter.
 • Hvis I har et ønske om at blive gift på en bestemt dag, sted og/eller tidspunkt er I velkomne til at kontakte Team Byråd og Direktion på tlf. 55 88 50 17.
 

Kirkelig vielse

Når I vil giftes i folkekirken, skal I henvende jer til præsten i den kirke, hvor I vil giftes.

Kommunen udsteder en prøvelsesattest som max må være 4 måneder gammel. Denne sendes til parret i deres digitale postkasse. Prøvelsesattesten ansøges her.

 

Nyt efternavn efter vielsen

I kan tage hinandens mellem- og efternavne. I skal ansøge om navneændring på bryllupsdagen her

Hvis ikke I når at ændre navn til selve bryllupsdagen, kan I gøre det gratis op til 3 måneder efter vielsen.

Find dit sogn på sogneportalen.

 

Vielse i et andet trossamfund

Hvis I ønsker at blive viet i et andet trossamfund, skal I kontakte dette.

Kirkelig vielse kan finde sted inden for de godkendte trossamfund, hvis blot en af parterne hører til trossamfundet

 

Vielse i udlandet

En dansk statsborger, der skal giftes i udlandet, kan få en ægteskabsattest. Ægteskabsattesten viser, at vedkommende efter dansk ret opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Attesten er gyldig i 4 måneder efter udstedelsen.

Man får ægteskabsattesten ved, at henvende sig til Næstved bibliotek og borgerservice på tlf. 55 88 40 00 – husk der er tidsbestilling.

 

Ægteskab for udenlandske par i Danmark

Den 23. november 2018 er lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og udlændingeloven vedtaget.
Ændringen i ægteskabsloven betyder, at prøvelsen af ægteskabsbetingelserne med virkning fra 1. januar 2019 deles mellem kommunerne og Familieretshuset.

Hvor skal I søge?

I skal søge hos kommunen, hvis du og din partner begge opfylder et af nedenstående kriterier:

 • Er dansk statsborger
 • Er statsborger i et andet nordisk land
 • Har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
 • Har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen.

Hvis kriterierne er opfyldt søger du/I her.

Hvis kriterierne ikke opfyldes, skal I ansøge hos Familieretshuset
Det gælder, hvis enten du eller din partner ikke er dansk statsborger, nordisk statsborger eller har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, eller har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen.

Betingelser for at blive viet i Danmark

For at blive viet i Danmark skal I opfylde betingelserne i Ægteskabsloven. 

Sådan søger I

Når I vil søge om at blive viet, skal I sende en ansøgning - ægteskabserklæring - til Familieretshuset og betale et gebyr på kr. 1.650 kr.
Hvis betingelserne er opfyldt, udsteder vi en prøvelsesattest eller ægteskabsattest afhængig af, om I ønsker, at vielsen bliver foretaget i Danmark eller i udlandet.

OBS. En prøvelsesattest/ægteskabsattest er gyldig i fire måneder fra udstedelsesdatoen.

Hvis I ikke er viet inden for dette tidsrum, bortfalder attesten, og I skal ansøge på ny. Ved ny ansøgning skal I indsende alle dokumenterne igen og betale et nyt gebyr på 1.650 kr.

Hvis I begge har NemID, skal I bruge Familieretshusets digitale ansøgningsskema, hvor I logger på og underskriver med jeres NemID.

Hvis I udfylder sammen, og kun den ene af jer har NemID, kan I enten vælge at logge på med NemID eller bruge SMS login.
Hvis I ikke udfylder ansøgningen sammen, og den anden part ikke har NemID, skal du stadig udfylde den digitale ansøgning og logge på med dit NemID. Den anden part vil i det tilfælde få sendt en mail til SMS login.

Hvis du er blevet fritaget fra Digital Post i det offentlige, må du gerne printe blanketterne.

Hvis I ikke har NemID, kan I bruge Familieretshusets digitale ansøgningsskema, hvor I logger på via SMS login.

I kan også vælge at lade en partsrepræsentant indgive ansøgningen på vegne af jer. Hvis I gør det, skal I give partsrepræsentanten fuldmagt til at indgive ansøgningen. Det er dog stadig nødvendigt, at I underskriver selve ansøgningen med ægteskabserklæringen på tro og love.
Partsrepræsentanten kan også med fordel bruge Familieretshusets digitale ansøgningsskema og logge på med SMS login.

Hvis I ikke kan bruge det digitale ansøgningsskema, kan I printe ægteskabserklæringen og sende den til os sammen med al relevant dokumentation. Vi skal bemærke, at det giver en mere smidig sagsbehandling, hvis ansøgningen indgives digitalt.

Når I søger om at blive gift i Danmark, skal I betale gebyr for sagsbehandlingen. Gebyrets størrelse fastsættes og reguleres af børne- og socialministeren.

Vi må ikke behandle jeres ansøgning, før gebyret er modtaget på vores konto. Hvis gebyret ikke er modtaget, inden for kort tid efter ansøgningen er sendt, vil vi rykke for betalingen. Hvis vi fortsat ikke har modtaget gebyret, vil vi afvise at behandle jeres ansøgning.

Gebyret kan ikke betales tilbage, hvis betingelserne for at I kan blive gift i Danmark ikke er opfyldt.

Gebyrets størrelse

Per 1. januar 2019 er gebyret: 1.650 kroner.

Betaling af gebyr

Familieretshuset tilbyder tre muligheder for betaling af gebyr:

 1. du kan betale gebyret i forlængelse af, at du udfylder det digitale ansøgningsskema med ægteskabserklæring. Den betalingsmetode er den hurtigste vej til opstart af jeres ansøgning – betalingen af gebyret sker samtidig med, at du underskriver og indsender ansøgningen. Hav derfor dit betalingskort klar, når du udfylder ansøgningen
 2. du kan også betale gebyret via din bank. Beløbet skal indbetales til vores konto i Danske Bank: Reg.nr.: 0216 - kontonr.: 4069217060. Husk at oplyse CPR-nummer eller dit navn og pas/ID nummer ved indbetaling. Ellers kan vi ikke se, hvilken ansøgning gebyret er knyttet til
 3. hvis du har en udenlandsk bank og skal indbetale et gebyr til Familieretshuset, skal du benytte følgende oplysninger: IBAN: DK91 0216 4069 2170 60. BIC/SWIFT: DABADKKK. Husk at oplyse CPR-nummer eller dit navn og pas/ID nummer ved indbetaling. Ellers kan vi ikke se, hvilken ansøgning gebyret er knyttet til.

Familieretshuset modtager ikke kontanter eller check.

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice, Borgerservice
Telefon: 5588 4000

Sidst opdateret den 10. april 2019