Flexboliger i Næstved Kommune

Flexboligordningen, som følger af boligreguleringsloven, giver Næstved Kommune mulighed for at give tilladelse til at anvende en helårsbolig til fritidsformål.
Boligreguleringsloven giver kommunalbestyrelsen mulighed for at tillade, at borgerne anvender helårsboliger til fritidsboliger. 

Formålet med flexboligordningen er at skabe liv og udvikling i landområderne ved, at tomme helårsboliger, der ikke umiddelbart kan sælges, eller som står med risiko for at forfalde på grund af manglende brug, kan benyttes til fritidsformål. Kan en helårsbolig anvendes eller sælges som helårsbolig, må der ifølge loven ikke gives tilladelse til flexbolig.
 
Plan- og Erhvervsudvalget har den 4. marts 2019 godkendt et administrationsgrundlag for flexboliger i Næstved Kommune.
 
Konkret lægger administrationsgrundlaget op til, at:
  • Forholdsvist mange helårsboliger i kommunen kan få status som flexbolig. Der skal i hver enkelt sag foretages en konkret vurdering.
  • Flexboligtilladelsen er betinget af, at den ikke er i strid med anden lovgivning fx lokalplaner og landbrugsloven, og at flexboligen vurderes at opfylde ordningens formål.
  • Tilladelse til flexbolig kan gives, hvis det vurderes, at ejendommens beliggenhed, størrelse og stand skaber en begrænset attraktivitet i forhold til et reelt salg som helårsbeboelse (afgrænsningen af flexboligers beliggenhed uddybes i nedenstående afsnit).
  • Flexboligtilladelsen følger boligen. Det betyder, at en senere køber af boligen kan benytte huset til flexbolig uden at skulle søge kommunen om en ny tilladelse.
  • Ansøgninger om flexboliger, der ligger uden for administrationsgrundlaget, forelægges Plan- og Erhvervsudvalget.
  • Der ikke kan søges om flexbolig ved boliger beliggende i hovedcenterbyen eller udviklingscentrene i Næstved Kommunes centerstruktur: Næstved, Fensmark, Glumsø, Fuglebjerg, Brøderup og Tappernøje. Centerstrukturen har til formål at styrke de udpegede byer som centre for service, bosætning og erhverv. Byernes afgrænsning defineres ved kommuneplanens rammer for lokalplanlægning. 
  • Man ikke kan få flexboligtilladelse til boliger i områder, hvor flexboligtilladelsen vil være i strid med anden lovgivning, eksempelvis inden for en beskyttelseslinje, der administreres restriktivt som fx skov-, å- og søbeskyttelseslinjerne, henholdsvis 300 meter for skovbyggelinjen og 150 meter for å- og søbeskyttelseslinjen 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:

Administrations-grundlag for flexboliger i Næstved Kommune

Sidst opdateret den 8. april 2019