Ejendomsskat

Som ejer af fast ejendom betaler du ejendomsskat til Næstved Kommune 

Lån til betaling af stigning i grundskyld - ny indefrysningsordning

I forbindelse med Regeringens boligudspil ”Tryghed for Boligejerne” er der indført en midlertidig indefrysningsordning som gælder fra 2018 – 2020. Lovgrundlaget for indefrysningsordningen kan findes her og hedder lov nr. 278 af 12. april 2018

Hvordan virker indefrysningsordningen?

Ordningen fungerer ved, at Næstved Kommune giver lån til stigningen, hvis grundskylden er steget med mere end kr. 200,00 pr. ejer. For at sikre en enkel ordning kan du ikke fravælge indefrysningen eller vælge at indfri dit lån i perioden 2018-2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit i perioden. Der tinglyses ikke sikkerhed i din ejendom. Indefrysningsordningen må ikke forveksles med kommunens mulighed for at yde pensionister lån til betaling af ejendomsskatter – det der i daglig tale er kaldt for ”indefrosne ejendomsskatter”.

Hvem er omfattet af ordningen
Ordningen omfatter kun personer, der ejer fast ejendom. Selskaber er ikke omfattet af ordningen. Er du omfattet, vil indefrysningsbeløbet fremgå af din skattebillet.

Lånet fungerer på denne måde
Næstved Kommune opretter automatisk lånet, hvis der er en stigning på grundskylden, der er højere end kr. 200,00 pr. ejer. Hver ejer får sit eget lån, som ejeren hæfter personligt for.

De efterfølgende år bliver stigningerne i din grundskyld tilskrevet lånet. Du vil årligt få tilsendt en opgørelse med saldoen på lånet. 

Hvis du har lån til betaling af ejendomsskatter
Har du lån til betaling af ejendomsskat, vil du også være omfattet af den nye indefrysningsordning – se eksempel 6 og 7 nedenfor.

Eksempler på indefrysning af stigninger i grundskylden
Kommunen indefryser kun, når en ejer får en stigning i grundskylden, der er højere end kr. 200,00. Hvis stigningen er mindre end kr. 200,00 pr. person, så skal stigningen betales som en del af grundskylden (ejendomsskatten). 

Eksempel 1

En ejer: stigningen i grundskylden er på kr. 150,00  - Der indefryses intet.

 

Eksempel 2

En ejer: stigningen i grundskylden er på kr. 250,00 - Der indefryses kr. 250,00.

 

Eksempel 3

To ejere – de ejer hver 50% af ejendommen: stigningen i grundskylden er på kr. 300,00 - Der indefryses intet.

 

Eksempel 4

To ejere – de ejer hver 50% af ejendommen: stigningen i grundskylden er på kr. 500,00 - Der indefryses kr. 250,00 pr. person.

 

Eksempel 5

To ejere – Ejer 1 ejer 25% af ejendommen og Ejer 2 ejer 75% af ejendommen: stigningen i grundskylden er på kr. 600,00 à Ejer 1 har en stigning på kr. 150,00. der indefryses intet.

 Ejer 2 har en stigning på kr. 450,00, og der indefryses kr. 450,00.

 

Eksempel 6 – med lån til betaling af ejendomsskatter

En ejer: grundskyld udgør kr. 10.000,00 - stigningen i grundskylden er på kr. 500,00 - Der indefryses kr. 500,00 og saldoen på ”lån til betaling af ejendomsskat” stiger med kr. 9.500,00.

 

Eksempel 7 – med lån til betaling af ejendomsskatter

To ejere: de ejer hver 50% af ejendommen - grundskyld udgør kr. 10.000,00 – stigningen i grundskylden er på kr. 500,00 -  Der indefryses kr. 250,00 pr. person og saldoen på ” lån til betaling af ejendomsskat” stiger med kr. 9.500,00.

 

Hvornår skal lånet indfries?
Lånet skal indfries, når du sælger dit hus. Du modtager automatisk en opkrævning af lånet, når ejerskiftet registreres hos Næstved Kommune.  

 

Hvis ejerskiftet skyldes, at en ejerandel overgår fra din ægtefælle til dig, så vil du overtage din ægtefælles lån. Du vil ikke blive opkrævet hele saldoen før du sælger huset.

 

Når ordningen fra 2021 ændres til en permanent ordning, vil du også kunne indbetale lånet ved den lejlighed.

 

Ny ordning fra 2021

Fra 2021 overgår ordningen til SKAT og bliver permanent. Ordningen er fra 2021 valgfri og du kan vælge om du ønsker at fortsætte med lånet eller indbetale det fulde beløb. Vælger du at fortsætte med lånet, beregnes der renter af lånet.

 

Læs mere her:

Skat.dk: Lån til betaling af grundskyld 2018-2020 (den midlertidige indefrysningsordning)

Boligejere får automatisk indefrosset grundskyldsstigninger - Skatteministeriet

Ejendomsskattebillet 2019

 

Ejendomsskattebilletten 2019 er sendt elektronisk til din digitale postkasse den 17. december 2018. Hvis du er fritaget for digital post, er skattebilletten sendt som fysisk brev fra den 15. december 2018.

Uanset om ejendomsskattebilletten leveres til en almindelig postkasse eller en digital postkasse, vil ejendommens ene ejer modtage en original ejendomsskattebillet mens øvrige ejere vil modtage en kopi af ejendomsskattebilletten.

Er der administrator på ejendommen, sendes den originale ejendomsskattebillet til administrator.

Skyldige renter og gebyr vedr. tidligere år fremgår ikke af skattebilletten. Beløbene opkræves sammen med efterfølgende rate. Der kan derfor være forskel på det opkrævede beløb og ratebeløbet på skattebilletten.

Har du spørgsmål til din ejendomsskattebillet, kan du kontakte Center for Koncernservice på tlf. 5588 6049 eller via mail .   

Betaling 

Indbetalingskort udsendes særskilt kort før forfaldsdato, såfremt ejendommen ikke er tilmeldt betalingsservice.

Indbetalingskortet sendes digitalt, til den ejer eller administrator, der har modtaget den originale ejendomsskattebillet, eller med fysisk post, hvis modtager er fritaget for digital post.

Ønsker du at indbetale ejendomsskatten kontant, kan dette ske på Næstved Bibliotek og Borgerservice mens bibliotekerne i Glumsø, Fuglebjerg, Fensmark og Korskilde kun modtager betaling med kort.

I 2019 er forfaldsdag og sidste rettidige betalingsdag:

Ved for sen indbetaling tillægges 0,4 % i rente pr. påbegyndt måned.

Hvis der udsendes rykkerskrivelse beregnes gebyr på kr. 250,00.

Underrettes om udlæg i ejendommen påløber gebyr kr. 450,00 samt retsafgift på min kr. 300,00.

Tilmelding til betalingsservice kan bl.a. ske via dette link: Tilmelding til Betalingsservice - Næstved Kommune, netbank eller ved henvendelse til dit pengeinstitut.  Oplysningerne til brug for tilmeldingen står øverst til højre på skattebilletten. Du skal betale regningen som du plejer, indtil aftale og beløb fremgår af betalingsoversigten.  Vær også opmærksom på at beløbet er trukket på din konto.

Hvad er Ejendomsskat?

Når du ejer fast ejendom, skal der betales to slags skat:

Ejendomsværdiskat - en personlig skat som beregnes på grundlag af ejendomsværdien og betales til SKAT. Spørgsmål om ejendomsværdiskat, ejendomsværdi og grundværdi skal rettes til Vurderingsstyrelsen på tlf. 7222 2826.

Ejendomsskat - består af grundskyld og dækningsafgift og opkræves af kommunen.

Grundskyld til Næstved Kommune beregnes for 2019 med 25 promille af den afgiftspligtige grundværdi. Ved den afgiftspligtige grundværdi forstås den laveste af følgende værdier: 

  1. Ejendommens grundværdi ansat af vurderingsmyndigheden (SKAT) efter evt. fradrag for forbedringer, sådan som disse beløb er fastsat ved vurderingen pr. 1. oktober 2017 og efter evt. reduktion for fritagelser efter §§ 7 og 8 i lov om kommunal ejendomsskat.
  2. Ejendommens afgiftspligtige grundværdi, der dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår (2018), forhøjet med en reguleringsprocent. (Reguleringsprocenten kan højest udgøre 7 %). Reguleringsprocenten for 2019 blev fastsat til 5,5 %.

Er der sket ændring af ejendommens/grundens areal, anvendelse, planforhold eller af ejerlejlighedens fordelingstal kan der være en større stigning i beskatningsgrundlaget end det ovennævnte giver udtryk for. 

Dækningsafgift af forretningsejendomme beregnes for 2019 med 1,75 promille af den del af ejendommens dækningsafgiftspligtige forskelsværdi (bygningsværdi), der overstiger 50.000 kr.

Dækningsafgift af offentlige ejendomme beregnes for 2019 med 12,5 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien. 

Ejerskifte

Ejerskifte registreres hos kommunen, når det er tinglyst og skattebilletten sendes automatisk til den nye ejer.

Betalingsservice bliver automatisk afmeldt ved ejerskifte eller ændringer i ejerforholdet.

Ved salg af en andel af ejendommen, skal fordeling af ejendomsskatten ske ved refusion mellem køber og sælger, indtil selvstændig vurdering og beskatning har fundet sted.

Har du spørgsmål til din ejendomsskat

Kontakt Center for Koncernservice
Team Finans og Opkrævning
Telefon 5588 6049
Mail:

Se åbningstider for personlig og telefonisk betjening  

Næstved Kommune
Kontakt Center for Koncernservice og Økonomi
Telefon: 5588 5600
E-mail: