Hegnssyn

Hegnssynet træffer afgørelser i sager, hvor grundejere eller naboer er uenige om, hvordan et hegn skal se ud.

Hegnssynet kan behandle en række uenigheder

Det kan fx være nedenstående:

  • Fælleshegn (hegn i naboskel)
  • Egne hegn (hegn på egen grund langs ejendommens skel)
  • Grene, der generer hegn eller færdsel på naboejendommen
  • Grene, der er farlige for sikkerheden på naboejendommen
  • Grene fra skove, der er generende for naboejendommen.

Hegnssynet tager sig ikke af sager, der handler om enkeltstående træer på naboens ejendom. Sådanne spørgsmål skal klares gennem en civil retssag.

 

Gebyr

Gebyret pr. 1. januar 2019 er 1869 kr. og indbetales efter, hegnssynet er afholdt. Hegnssynet fordeler omkostningen. Gebyret indeksreguleres hvert år den 1. januar.

 

Betingelser

Hegnssynet kan kun behandle uenigheder, hvis der sendes en skriftlig anmodning.

Efter hegnslovens § 34, stk. 2, har en grundejer, der vil klage til Hegnssynet, pligt til at komme med oplysninger om klager, modparten, påstande m.v.

Hegnsynssagen kan ikke behandles, og der kan ikke indkaldes til besigtigelses- og forhandlingsmøde, før Hegnssynet har modtaget de nødvendige oplysninger.

Læs bekendtgørelse af lov om hegn, nr. 363 af 05/04/2019 (nyt vindue)

 

Synlige skelpæle

Det er vigtigt for Hegnssynets afgørelse, at der er synlige skelpæle forud for hegnssyn afholdelse. Hvis skelpælene ikke findes på ejendommen, kontaktes en landinspektør for afsættelse af disse.

 

Hvem kan rejse en hegnssynsag

Efter hegnsloven kan en hegnssynsag ved Hegnssynet i almindelighed kun rejses af grundejere. Ejes ejendommen af flere personer, skal samtlige ejere underskrive anmodningen, eller der skal vedlægges fuldmagt.

Ejerforholdet fremgår af ejendommens skøde.

Ejendommens lejer/forpagter er ikke part i en hegnssynsag ved Hegnssynet.

 

Oplysninger til Hegnssynet

Ved en hegnsynssag skal man komme med oplysninger om de forhold, man ønsker, Hegnssynet skal bedømme. Man skal kort gøre rede for, hvad man er uenig med naboen om. Klagers påstand i sagen er det resultat, som man ønsker at opnå ved hegnssynsforretningen. Man skal altså anføre, hvad man vil have Hegnssynets hjælp til at opnå.

Gælder der tinglyste servitutter, lokalplan, fredningskendelse eller regler i særlovgivningen med særlige bestemmelser om hegnsforholdene på din ejendom og naboejendommen, skal du fremlægge dokumentation herfor under hegnssynsagen.

Tinglyste servitutter fremgår af tingbogen, som kan søges på Tinglysningens hjemmeside. Vær opmærksom på, at der normalt opkræves betaling for disse oplysninger.

Her kan du finde tinglysningens hjemmeside (nyt vindue)

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Byg, Miljø og Affald
Telefon: 5588 6071
E-mail:

Hegnsloven

Bekendtgørelse af lov om hegn

(LBK nr. 363 af 05/04/2019)

Hegn og et godt naboskab

Læs mere om hegn og godt naboskab på Foreningen af Hegnsyn i Danmarks hjemmeside.

Sidst opdateret den 11. september 2019