Hegnssyn

Foto af mand der klipper hæk i skelHegnssynet træffer afgørelser i sager, hvor grundejere eller naboer er uenige om, hvordan et hegn skal se ud.

Hegnssynet kan behandle uenigheder om

Fælleshegn (hegn i naboskel)
Egne hegn (hegn på egen grund langs ejendommens skel)
Grene, der generer hegn eller færdsel på naboejendommen
Grene, der er farlige for sikkerheden på naboejendommen
Grene fra skove, der er generende for naboejendommen.

Hegnssynet tager sig ikke af sager, der handler om enkeltstående træer på naboens ejendom. Sådanne spørgsmål må du klare gennem en civil retssag.

 

Gebyr

Gebyret pr. 1. januar 2019 er 1869 kr., og indbetales efter hegnssynet er afholdt. Hegnssynet fordeler omkostningen. Gebyret indeksreguleres hvert år den 1. januar.

 

Betingelser

Hegnssynet kan kun behandle uenigheder, hvis der sendes en skriftlig anmodning. Efter hegnslovens § 34, stk. 2, har en grundejer, der vil klage til Hegnssynet, pligt til at komme med oplysninger omkring klager, modparten, påstande m.v. Hegnsynssagen kan ikke behandles, og der kan ikke indkaldes til besigtigelses- og forhandlingsmøde, før Hegnssynet har modtaget de nødvendige oplysninger.

 

Synlige skelpæle

Det er vigtigt for Hegnssynets afgørelse, at der er synlige skelpæle forud for hegnssyn afholdelse. Hvis skelpælene ikke findes på ejendommen, kontaktes en landinspektør for afsættelse af disse.

 

Hvem kan rejse en hegnssynsag

Efter hegnsloven kan en hegnssynsag ved Hegnssynet i almindelighed kun rejses af grundejere. Ejes ejendommen af flere personer, skal samtlige ejere underskrive anmodningen, eller der skal vedlægges fuldmagt. Ejerforholdet fremgår af ejendommens skøde. Ejendommens lejer/forpagter er ikke part i en hegnssynsag ved Hegnssynet.

 

Oplysninger til Hegnssynet

Ved en hegnsynssag skal man komme med oplysninger om de forhold, man ønsker, Hegnssynet skal bedømme. Man skal kort gøre rede for hvad man er uenig med naboen om. Klagers påstand i sagen er det resultat, som man ønsker at opnå ved hegnssynsforretningen. Man skal altså anføre, hvad man vil have Hegnssynets hjælp til at opnå.

Gælder der tinglyste servitutter, lokalplan, fredningskendelse eller regler i særlovgivningen med særlige bestemmelser om hegnsforholdene på din ejendom og naboejendommen, skal du fremlægge dokumentation herfor under hegnssynsagen.
Tinglyste servitutter fremgår af tingbogen , som kan søges på Tinglysningens hjemmeside. Vær opmærksom på, at der normalt opkræves betaling for disse oplysninger.
Tinglysningens hjemmeside

Hvis man vil begære hegnssyn henvender man sig skriftligt til Center for Plan og Miljø.

 

Vejledning 

Ved uenighed mellem naboer om hegn, plankeværk m.v. i skellinjen varetages dette af Hegnssynets sekretariat, Vibeke Boesen, Telefon 5588 6054 

Kontakt

Center for Plan og Miljø
Telefon: 5588 6080

Hegnsloven

Bekendtgørelse af lov om hegn  (LBK nr 1746 af 14/12/2015)


Kontakt hegnssynets sekretariat

Center for Plan og Miljø
Rådmandshaven 20,
4700 Næstved

Vibeke Boesen
Telefon: 5588 6054

Hegn og et godt naboskab

Læs mere om hegn og godt naboskab på Foreningen af Hegnsyn i Danmarks hjemmeside (se menuen Vejledning).
Her kan du også hente et skema til anmodning om afholdelse af hegnssyn (se menuen Diverse). 

Sidst opdateret den 8. april 2019