Skorstensfejning

Det er lovpligtigt af få tilset og renset sin skorsten og ildsted af en autoriseret skorstens-fejermester. Normalt sker dette en gang årligt.

Skorstensfejeren skal både rense skorstenen og udføre brandpræventivt tilsyn med skorsten og tilsluttede enheder.

Nye fyringsanlæg eller skorstene.

I Bygningsreglement 2010, kap. 8.5 er følgende oplistet som eksempler på fyringsanlæg: centralvarmekedler, små kraftvarmeanlæg, biobrændselsfyrede anlæg, brændeovne, pejse.

Ved opsætning af nye fyringsanlæg eller skorstene skal installationen godkendes af skorstensfejer-mesteren inden den tages i brug.

Fyringsanlæg og skorstene skal altid overholde kravene i bygningsreglementet, samt fabrikantens vejledning for opsætning af pågældende anlæg. Det kan derfor være en god ide at tage kontakt til skorstensfejermesteren inden der købes ny brændeovn eller lignende.

Hvis du får et fyringsanlæg skal du meddele det til kommunen, da denne oplysning skal fremgå af din BBR-ejermeddelelse.

Ved opsætning af fyringsanlæg eller skorstene i etage- og erhvervsejendomme skal der sendes ansøgning/anmeldelse af byggearbejde til kommunen, bygningsmyndigheden, som skal godkende projektet inden opsætningen påbegyndes. Sammen med ansøgningen/anmeldelsen skal der – fra ejeren af ejendommen - foreligge tilladelse til opsætningen. 

Ansøgning/anmeldelse af byggearbejde

 

Hvem kan forestå skorstensfejningen, brandsyn m.v.

Næstved Kommune har indgået kontrakter med 4 skorstensfejermestre om udførelse af skorstensfejning, brandsyn m.v. i kommunen. Kommunen er således geografisk inddelt i 4 områder. Du kan på "Informationer på kort" – på ejendomsniveau - se, hvilken skorstensfejermester der forestår fejning m.v. i det område, hvor din ejendom er beliggende.

Se den geografiske inddeling på kort (nyt vindue)

De 4 skorstensfejermestre som Næstved Kommune har kontrakt med er følgende:

Distrikt 1 
Jens Otto Brandt, Industrivej 25, 4230 Skælskør
Telefon 5819 1314 eller mobiltelefon 2048 1314.

Distrikt 2 
Klaus Nielsen, Militærvej 15, 4700 Næstved 
Telefon 5573 3357 eller mobiltelefon 4087 1223.

Distrikt 3 
Karsten Ellehammer Nielsen, Smedevænget 13, 4700 Næstved
Telefon 5570 0494 eller mobiltelefon 3027 2031. 
 
Distrikt 4 
Bo Behrensen, Lundegårdsvej 22, 4720 Præstø
telefon 5599 1633 eller mobiltelefon 2343 9733.

 

Frit skorstensfejervalg

Selvom kommunen er inddelt i 4 geografiske områder, er der på skorstensfejerområdet frit valg i forhold til at få en autoriseret skorstensfejermester til at forestå skorstensfejning m.v. på din ejendom. Valg af anden skorstensfejermester end den mester der er tildelt området er dog oftest dyrere, idet der må forventes opkrævning af tillæg for kørsel, kørselstid m.v. Hvis anden skorstensfejermester end den mester der er tildelt området forestår arbejdet, skal det kunne dokumenteres evt. ved forevisning af fakturakopi.

 

Betaling for skorstensfejning m.v.

Opkrævning sker enten direkte fra skorstensfejermesteren eller via ejendomsskattebilletten (hvis skorstensfejermesteren har en aftale med kommunen).

 

Råd om korrekt fyring i brændeovn

Miljøstyrelsen giver 4 enkle råd om korrekt fyring:

  1. Brug rent og tørt træ.
  2. Sørg for rigelig luft.
  3. Fyr lidt ad gangen.
  4. Gå ud og tjek – røgen skal være næsten usynlig.
 

Væsentlige røgluftgener for omgivelserne

Skorstene/aftrækssystemer bør altid være højere end bygningens højeste punkt. For at leve op til Miljøbeskyttelseslovens krav bør man ved fastlæggelse af skorstens-/aftrækshøjden, specielt for brændeovne og andre anlæg til fyring med faste brændsler, tage hensyn til spredningsforholdene, det vil sige turbulens fra bygning og beplantning, afstand til og højden af omgivende huse samt den fremherskende vindretning i forhold til naboerne. Hvis et fyringsanlæg medfører væsentlige røgluftgener for omgivelserne, giver miljøbeskyttelsesloven kommunalbestyrelsen mulighed for at kræve, at fyringsanlæg og skorstene/aftrækssystemer eller fyringen ændres, så generne afhjælpes/minimeres. Hvis ulemperne ikke kan afhjælpes, kan byrådet forbyde anvendelse af anlægget.

 

Hvor kan jeg læse mere om gældende regler for brændeovne, skorstene m.v.

På hjemmesiden for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 findes besvarelser på en række oftest stillede spørgsmål om emnet.

Skorstensfejerlaugets hjemmeside 

Henvisninger til gældende lovgivning på området:

- Byggeloven = Lovbekendtgørelse nr. 1185 af 10.10.2010

- Bekendtgørelse nr. 239 af 27/4 1993 om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder.

- Bygningsreglement 2018.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Byggemyndighed
Telefon: 5588 6110
E-mail:

Skorstensfejermestre

Foto af skorstensfejer

Bo Behrensen,
Lundegårdsvej 22,
4720 Præstø

telefon 5599 1633 eller
mobiltelefon 2343 9733.

Klaus Nielsen,
Militærvej 15,
4700 Næstved 

Telefon 5573 3357 eller
mobiltelefon 4087 1223.

Karsten Ellehammer Nielsen,
Smedevænget 13,
4700 Næstved
Telefon 5570 0494 eller
mobiltelefon 3027 2031.

Jens Otto Brandt,
Industrivej 25,
4230 Skælskør
Telefon 5819 1314 eller
mobiltelefon 2048 1314.

Sidst opdateret den 8. april 2019