Rodzoneanlæg

I et rodzoneanlæg sker rensningen ved, at spildevandet siver vandret gennem sand og grus. Der er en plastikdug i bunden, en stenfaskine i hver ende, og der gror tagrør på overfladen.

Fakta om rodzoneanlægget

 • Kun opfyldelse af den laveste renseklasse (O)
 • Anlægget skal ligge lysåbent
 • Et anlæg, hvor der kan være problemer med stabil og optimal funktion
 • Problemer med plantedækkets vækst, fare for udtørring om sommeren og tilfrysning om vinteren
 • Problemer med lugtgener, så anlægget skal ligge afsides
 • Et stort areal på cirka 60-70 m², der er et vådt område med cirka 1-1,5 meter høje tagrørsplanter

Rodzoneanlæg opfylder som nævnt kun laveste renseklasse O, dvs. kun rensning af organisk materiale. Det kan kun benyttes i få begrænsede områder. Erfaringerne med rodzoneanlæg er heller ikke gode. Der er både problemer med plantedækket, overfladevand og lugtgener. Som oftest skal du derfor finde andre renseløsninger.

 

Drift af rodzoneanlægget

Drift og vedligeholdelse omfatter:

 • Årlig tømning af bundfældningstank
 • Vedligeholdelse af eventuel pumpe
 • Kontrol og pasning af plantevækst 
 • Genplantning af tagrør, der hvor tagrørene står for spredt
 • Regulering af vandstand med årstid 
 • Kontrol af, at der ikke dannes kanaler gennem anlægget 
 • Tilsyn med ind- og udløbsdræn
 • Spuling af ind- og udløbsdræn (ca. hvert andet år)

Anlægget må ikke overbelastes f.eks. af store spabade og løbende toiletter, og du skal holde øje med pumpen. Vær også opmærksom på øget belastning f.eks. ved store fester.

Regnvand (f.eks. fra tage og pladser) må ikke løbe til rodzoneanlægget, men det skal behandles separat og nedsives eller ledes bort i ledninger til regnvand.  

 

Økonomi

Vi har ikke nyere oplysninger om, hvad det koster at etablere et rodzoneanlæg.

I den årlige drift skal du regne med tømning af bundfældningstank (600-1000 kr.) og eventuel strøm til pumpe. Dertil kommer service og anden vedligeholdelse med længere mellemrum.

Levetiden for et rodzoneanlæg kendes ikke.

 

Sådan virker et rodzoneanlæg

Før selve rodzoneanlægget ledes spildevandet til en moderne godkendt bundfældningstank. I et rodzoneanlæg sker den begrænsede rensning ved at spildevandet siver vandret gennem et anlæg, der er fyldt med sand eller grus og beplantet med tagrør. Der er en tæt plastikdug under rodzonefilteret, og i hver ende af filteret etableres en stenfaskine.

Det er mikroorganismer i rodzonen, der nedbryder det organiske stof i spildevandet. Når vandet er delvis renset ledes det ud i et dræn eller et vandløb.

Rodzoneanlægget anlægges i et 0,6 meter dybt gravet hul, der er foret med en tæt plastikdug, så der ikke siver spildevand ud af eller grundvand ind i anlægget. 

 

Ansøgningsskema og kloakmester

Der skal søges om tilladelse inden anlægget kan etableres. Det er en god ide at kontakte en  autoriseret kloakmester, som kan hjælpe med at udfylde ansøgningen med bilag og plan over anlæggets udformning og placering. Han skal også udføre anlægget.
Hvis du vil læse mere om rodzoneanlæg, kan du se vejledningen på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Vejledning om rodzoneanlæg fra Miljøstyrelsen 1999 (pdf, nyt vindue)


Hvad gælder for din ejendom?

Spørgsmål og vejledning

Kontakt
Center for Plan og Miljø

Tlf. 5588 6190

Åbningstider for personlig og telefonisk betjening

Har du brug for en samlet oversigt over de små renseanlæg fra kommunens hjemmeside?

I folderen kan du også læse om spildevandsplanen 

Spildevand på landet (pdf, nyt vindue)

Folderen er revideret i 2018

Sidst opdateret den 8. april 2019