Min ejendom skal kloakeres

De fleste ejendomme i kommunen er allerede blevet kloakeret og flere vil blive det i de kommende år. Spildevandet bliver ført til et af renseanlæggene under NK-Spildevand A/S og bliver renset her før det ledes ud i naturen.

 

Selvbetjening

Når din ejendom bliver tilsluttet kloak hos NK-Spildevand A/S, så skal din kloakmester færdigmelde kloakarbejdet til os.

De fleste ejendomme i kommunen er allerede tilsluttet et større renseanlæg, som passes af forsyningsselskabet NK-Spildevand A/S, og flere vil blive det i de kommende år. Det er Næstved Kommune, der sammen med NK-Spildevand A/S beslutter, hvor der skal kloakeres i fremtiden. Det vil især dreje sig om landsbyer eller ejendomme, der ligger samlet inden for et mindre geografisk område. Der kloakeres også i områder, der ligger i forlængelse af det nuværende kloaknet.

NK-Spildevand A/S står for kloakeringen. De anlægger og driver kloaksystemet og sørger for at spildevandet bliver renset.

Når et kloakeringsprojekt går i gang, laver NK-Spildevand A/S først nogle forundersøgelser for blandt andet at finde ud af, hvor ledninger og brønde skal placeres. Du vil blive informeret undervejs, og der afholdes evt. informationsmøde.

Tidligere kloakerede man sådan, at både regnvand og spildevand blev samlet i såkaldte fællessystemer. I dag vil vi så vidt muligt skille regnvand og spildevand, så kun spildevand ledes til renseanlæggene. Du kan læse mere om de forskellige måder at kloakere på.

Om forskellige kloaksystemer(nyt vindue) 

Du kan på et kort se hvor og hvornår Næstved Kommune har planlagt at kloakere.

Tidsplan for kloakering(nyt vindue) 

Jeg har fået et påbud

Hvis du har fået et påbud om, at din ejendom skal kloakeres, er det fordi, Næstved Kommune har vurderet, at spildevandet fra din ejendom skal renses bedre. Det skyldes de øgede krav til rensning af spildevand, som staten og EU stiller, og som kommunen er forpligtet til at overholde.

Et påbud består af to breve: et varslingsbrev og et påbudsbrev.

Først varsler vi, at vi vil sende et påbud. Her kan du indsende rettelser, hvis fx vores oplysninger om afløbsforholdene på din ejendom er forkerte. Det er vigtigt, at vi får denne information.

Derefter sender vi dig det endelig påbud. Her får du også at vide, hvornår arbejdet går i gang og en tidsramme for, hvornår din ejendom skal tilsluttes.

NK-Spildevand opdaterer kloakeringsprojekterne på deres hjemmeside. Du kan både se, hvor de er i gang og hvor de skal til at gå i gang.

Kort over  kloakeringsprojekterne (nyt vindue)  

 

Økonomi ved kloakering

Som grundejer har du pligt til at slutte dig til ny kloakering i dit område. Du skal betale for at blive tilsluttet. Opkrævningen får du fra NK-spildevand A/S, når kloakledningen er i jorden og tilslutning er mulig. Når din ejendom er tilsluttet,  skal du betale et årligt vandafledningsbidrag, ligesom du selv skal betale for at få en autoriseret kloakmester til at slutte din ejendom til kloaksystemet. Vandafledningsbidraget består af et fast årligt bidrag samt et bidrag, der beregnes ud fra dit vandforbrug. Taksterne kan du se på NK-Spildevands hjemmeside.

Takster(nyt vindue) 

Du skal også regne med udgifter i forbindelse med sløjfning af din nuværende bundfældningstank og eventuelle omlægninger af rør på din ejendom. Alt arbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester.

 

Hjælp til finansiering

For pensionister er der mulighed for at søge om indefrysning af tilslutningsbidraget og udgifterne til arbejder på egen grund i lighed med indefrysning af ejendomsskatter. Du kan læse mere om denne ordning på kommunens hjemmeside.

Om indefrysning(nyt vindue)

Er dette ikke en mulighed og har du ikke selv andre muligheder for finansiering, kan du måske få en afdragsordning med NK-Spildevand A/S. Kontakt NK-Spildevand A/S for mere information om afdragsordning og eventuelle muligheder for lån. Se kontaktoplysninger i faktaboks øverst i højre side.

 

Skal jeg afstå areal

Gennemførelse af spildevandsplanen fra 2013 kan måske betyde, at der skal ligge en spildevandsledning eller pumpebrønd på din ejendom. I forbindelse med den praktiske planlægning af kloakeringen i området, hvor din ejendom ligger, bliver det afgjort, om ledningerne kommer til at løbe over din jord.

Som grundejer skal du stille arealet til rådighed. Det kan enten ske ved en frivillig aftale eller ved ekspropriation. Hvis det bliver aktuelt, får du brev om det. Har du spørgsmål, kan du henvende dig til NK-Spildevand A/S. Kontaktoplysningerne er i en faktaboks øverst på siden.  

På NK-Spildevand A/S’ hjemmeside kan du også følge med i kloakeringsprojekterne - både de projekter der er i gang, og de projekter der skal i gang.

Kort over kloakeringsprojekterne(nyt vindue)
                                                                                                                                        
Den overordnede tidsplan for spildevandsplanen kan du se på kort.

Kort med tidsplan(nyt vindue) 
Du kan se årstallet, når du har søgt din ejendom frem eller hvis du zoomer ind på kortet.

Kontakt

NK Forsyning
Telefon: 5578 5100
E-mail:

Om kloakering

Du kan læse mere om kloakering på NK-Spildevands hjemmeside.  
www.nk-forsyning.dk

Hvis du har spørgsmål om kloakering, kontakt:

NK-Spildevand A/S,
Ved Fjorden 18
4700 Næstved
Tlf. 5578 5100
E mail  .

Fristforlængelse og finansiering

Ansøgningsskema

Er du pensionist kan du læse mere om indefrysning

Ejendomsskat og vurdering.

Har du spørgsmål angående lånemuligheder, så kontakt:

NK-Spildevand A/S,
Ved Fjorden 18
4700 Næstved
Tlf. 5578 5100
E mail  .

www.nk-forsyning.dk

Færdigmelding

Færdigmelding til kloaktilslutning som pdf-fil.

Færdigmelding 

 

Sidst opdateret den 8. april 2019