Tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning

Der kan være indført tilslutningspligt eller forblivelsespligt til den kollektive varme. Når det er indført, skal det tinglyses. På varmekortet kan du finde oplysninger om din ejendoms varmeforsyningsforhold.

Tilslutningspligt

Der kan indføres tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg for både ny og eksisterende byggeri. Tilslutningspligten betyder ikke, at du skal modtage den kollektive varme, men at du har pligt til at betale tilslutningsbidrag og faste udgifter til forsyningsselskabet fra det tidspunkt, hvor tilslutningspligten træder i kraft. 

Tilslutningspligt for nybyggeri kan ske enten med hjemmel i planloven eller i varmeforsyningsloven. Tilslutningspligt for eksisterende byggeri kan kun ske med hjemmel i varmeforsyningsloven.

 

Forblivelsespligt

Hvis din ejendom allerede er tilsluttet kollektiv varmeforsyning, kan den blive pålagt forblivelsespligt. Det vil sige, at du skal blive ved med at betale de faste afgifter til forsyningsselskabet. Forblivelsespligten betyder ikke, at du skal modtage varme fra forsyningsselskabet. 

 

Undtagelser

Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan ikke pålægges tilslutningspligt:

 1. Bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmeforsyning på grund af nødvendige, større
  installations- eller bygningsmæssige ændringer efter kommunalbestyrelsens skøn vil
  være uforholdsmæssig bekostelig.
 2. Bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg, som eksempelvis
  solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, brintanlæg,
  komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget - eller
  anlæggene tilsammen - efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan
  dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med
  varmt vand.
 3. Bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter
  kommunalbestyrelsens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til
  opvarmning og forsyning med varmt vand.
 4. Bygninger, der påregnes nedrevet inden for en kortere årrække.
 5. Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen.
 6. Eksisterende lavenergibygninger, jf. § 1, nr. 5.

For nybyggeri gælder, at opføres det som lavenergibyggeri jf. kravene i det til enhver tid gældende bygningsreglement, er ejendommen fritaget for tilslutningspligten.

Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan ikke pålægges forblivelsespligt:

 1. Bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg, som eksempelvis
  solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, brintanlæg,
  komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget - eller
  anlæggene tilsammen - efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan
  dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med
  varmt vand.
 2. Bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter
  kommunalbestyrelsens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til
  opvarmning og forsyning med varmt vand.
 3. Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen.
 4. Eksisterende lavenergibygninger, jf. § 1, nr. 5.

Ejere af ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt eller forblivelsespligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, kan ikke senere kræve sig fritaget for pligten under henvisning til ovenstående bestemmelser. Der er dog mulighed for at søge dispensation.

 

Dispensation for tilslutningspligt

Er din ejendom allerede omfattet af en tilslutnings- eller forblivelsespligt er der mulighed for at søge om dispensation. Dispensationen gives kun i særlige, enkeltstående tilfælde, med mindre du er folkepensionist eller opfører et lavenergibyggeri. 

Du skal sende en eventuel ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten til Center for Plan og Miljø på mail med oplysning om, hvorfor du søger dispensation, og hvilken varmeforsyning, du ønsker at etablere i stedet. Efter indhentet udtalelse hos det pågældende forsyningsselskab, foretager Næstved Kommune en konkret vurdering af, om du kan få dispensation.

Folkepensionister

Hvis du er folkepensionist får du automatisk dispensation fra tilslutningspligten, hvis du sender en skriftlig ansøgning til os. Det er dog en betingelse, at du ejede ejendommen på det tidspunkt, da tilslutningspligten blev indført, og at du er fyldt 65 år inden den seneste frist for tilslutning. I ansøgningen skal der derfor stå din fødselsdato, og datoerne for, hvornår du overtog og flyttede ind på din ejendom. Når du får dispensation fra tilslutningspligten kan forsyningsselskabet ikke opkræve tilslutningsafgift eller faste afgifter. Dispensationen bortfalder ved ejerskifte.

Lavenergibygninger

Nye lavenergibygninger bruger så lidt varme, at det ikke er rentabelt at tilslutte dem til kollektiv varme. Derfor har de krav på en dispensation fra tilslutningspligten. Bygningen skal overholde kravene til lavenergibyggeri jf. det til enhver tid gældende bygningsreglementet. 

Her kan du læse det nyeste bygningsreglement BR18 (åbner nyt vindue)

 

Varmekortet

På varmekortet kan du finde din ejendom eller din grund og se om der er, eller om der er planlagt, kollektiv varme.

 

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:

Områder med naturgas:

Dele af Næstved byområde, Brøderup/Tappernøje, Dyves Bro, Everdrup, dele af Fensmark, Ganges Bro, Gelsted, Glumsø, Herlufmagle, Holme-Olstrup, Karrebæk/Karrebæksminde, Lov, Mogenstrup, Rønnebæk og Toksværd.

Områder med fjernvarme:

Dele af Næstved byområde, dele af Fensmark, Fuglebjerg, Hyllinge, Menstrup, Sandved og Tornemark.

Sidst opdateret den 8. april 2019