Beskyttet beskæftigelse

Næstved kommune har udarbejdet servicedeklaration for beskyttet beskæftigelse

Serviceloven § 103: ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1a i Lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.”

Servicedeklaration for beskyttet beskæftigelse

Næstved Kommune
Kontakt Center for Handicap og Psykiatri
Telefon: 5588 1370