Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Særlig tilrettelagt uddannelse STU.

Indledning

Alle unge med særlige behov har et retskrav på at få tilbudt en særlig tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse. "Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov" er et led i indsatsen for at alle unge skal gennemføre en uddannelse. Lovens overordnede mål er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en voksentilværelse, der er så selvstændig som muligt, og at den unge om muligt kommer videre i uddannelse og beskæftigelse.

Lovmæssigt bruges forkortelsen USB til beskrivelse af ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov. Denne servicedeklaration bruger forkortelsen STU (særlig tilrettelagt uddannelse) for samme ungdomsuddannelse, da denne forkortelse er langt den mest anvendte både hos borgere, skoler og myndigheder.

Nærværende servicedeklaration er gældende for unge over 18 år. Næstved Kommunes USB-Nævn, som det er omtalt i nedenstående, træffer kun afgørelse i sager om unge, der er over 18 år, eller som påbegynder STU-uddannelse efter det fyldte 18. år.

Formål 

Loven om STU har som formål, at unge med særlige behov får mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse på særlige vilkår. Uddannelsen skal give den unge kompetencer af personlig, social og faglig karakter. Loven fokuserer på den unges udvikling og progression som målbare størrelser. Målsætningerne i den unges uddannelsesplan skal være så konkrete, at det er muligt at vurdere, om der sker den planlagte udvikling og opnåelse af målsætningen.

Målgruppe

STU er målrettet unge udviklingshæmmede og andre unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse; for eksempel en erhvervsuddannelse.
En specifik betegnelse eller diagnose for en funktionsnedsættelse er ikke afgørende for at målgruppevurdere en ung i forhold til STU-uddannelsen. Der er kun ét reelt kriterium, som kan bruges til at afgøre, om den unge er omfattet af loven eller ej, og det er en vurdering af, om den unges funktionsnedsættelse er til hindring for, at den unge kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse; selv med specialpædagogisk støtte.

Aldersgruppe 

Den unge skal have afsluttet grundskolen før start på STU-uddannelsen. Ifølge loven er STU-uddannelsen for unge i alderen fra 16 til 25 år; dog kan uddannelsen påbegyndes fra det 15. år, såfremt grunduddannelsen er afsluttet på dette tidspunkt.
Aldersgrænsen på 25 år betyder, at den unge skal have indgået en aftale om en uddannelsesplan inden 25 års fødselsdagen. Loven siger ikke noget om, at uddannelsesplanen skal begyndes, straks efter den unge har fået tilbuddet fra kommunen. I Næstved Kommune tilstræbes det, at uddannelsen starter inden for en rimelig planlægningsperiode i forhold til udannelsesplanen.

Den unges retskrav 

Hvis den unge er omfattet af STU-uddannelsens målgruppe, har den unge et såkaldt retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse, der er tilpasset den unges særlige forudsætninger og behov, og med en aktivitet der svarer til fuldtidsundervisning.

Uddannelsens indhold 

STU-uddannelsen skal omfatte både undervisning og praktiske aktiviteter. Formålene skal være at fremme den unges personlige, sociale samt uddannelses- og/eller beskæftigelsesmæssige udvikling. Det er lovens tanke, at der skal være en bredere tilgang til udvikling af den unges kompetencer end lige det snævert uddannelsesmæssige. I mange sammenhænge er STU, så at sige, en uddannelse til livet.

Opbygning af uddannelsen 

STU-uddannelsen for den enkelte unge opbygges af 3 dele:
- En almendannende del, som tilgodeser den unges personlige og sociale udvikling samt samfundsfag.
- En specifikt målrettet del, som afspejler den unges interesser, evner og særlige færdigheder.
- Praktik i virksomheder og på institutioner. Formålet med praktik er at give den unge erfaringer og indsigt i arbejdsliv og samarbejde.

En STU-uddannelse er ikke et bestemt forud fastlagt undervisningstilbud, men et uddannelsesforløb beskrevet i en individuel uddannelsesplan.

Undervisningstimetallet / Omfang 

STU er defineret som en 3-årig uddannelse på fuld tid. Det er fastlagt, at fuld tid betyder mindst 840 timer årligt (klokketimer). De 840 timer er et minimum for uddannelsens omfang. Et evt. indledende afklaringsforløb (12 uger) tæller med i de 840 timer. Det er ikke en mulighed at planlægge med et lavere årligt timetal end 840 med henblik på at sprede timerne over mere end 3 år.
Uddannelsesplanen skal også indeholde praktiske aktiviteter og kan indeholde praktik på virksomheder og institutioner eller undervisning på andre uddannelsesinstitutioner. Praktiske aktiviteter tæller i undervisningstimetallet med 4,2 timer pr. dag; dette uanset hvor længe den unge er i praktik på en given dag.

Ansvar 

STU-Uddannelsen er placeret under Kommunernes fulde ansvar. I Næstved er det således Næstved Kommune, der har ansvaret for STU-uddannelsens gennemførelse og kvalitet.

Visitation 

Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der indstiller til Næstved Kommune, om den unge er omfattet af målgruppen til STU-uddannelse. Med denne indstilling følger et udkast til en individuel uddannelsesplan, der er udarbejdet i samarbejde mellem UU, den unge og forældrene; sidstnævnte såfremt den unge er under 18 år. 

I Næstved Kommune er det USB-Nævnet, der træffer afgørelse om STU-uddannelse. USB-Nævnet er sammensat af repræsentanter fra Ledelsen og Myndighedsafdelingen på handicap- og psykiatriområdet, UU-vejledningen, Arbejdsmarkedsområdet og Driften. USB-Nævnet har retten til:
- at træffe afgørelse i forhold til, om den unge er omfattet af målgruppen til STU-uddannelsen.
- at godkende UUs udkast til uddannelsesplan og give den unge et endeligt tilbud om STU-uddannelse. USB-Nævnet har ikke pligt til at følge udkastet fra UU; herunder forslag til bestemte uddannelsessteder eller elementer i uddannelsesforløbet. – Men Nævnet har efter loven pligt til at lægge betydelig vægt på den unges ønsker med hensyn til den nærmere tilrettelæggelse af uddannelsesforløbet.

Hvis USB-Nævnet vurderer, at institutioner i Næstved Kommune i lige så høj grad som udenbys tilbud kan opfylde målene i den unges uddannelsesplan, så vil der som udgangspunkt blive truffet afgørelse om, at den unges STU-uddannelse skal foregå på uddannelsessteder i Næstved Kommune. I Næstved Kommune er der optag til STU-uddannelsen 2 gange årligt; hhv. d. 1. september og d. 1. februar. Det er Næstved Sociale Virksomhed (NSV), der er leverandør på området. 

USB-Nævnets afgørelse formidles skriftligt til den unge senest 4 uger efter datoen for det Nævnsmøde, hvor sagen blev behandlet. 
 

Tilrettelæggelse af uddannelsen 

Loven om STU lægger vægt på at uddannelsen skal være et planlagt og koordineret forløb. Uddannelsesplanen skal sørge for, at der er progression i forløbet, og der skal fokuseres på den unges potentialer i forhold til eventuel yderligere uddannelse og/eller beskæftigelse.
STU-uddannelsen skal indeholde bo-undervisning som obligatorisk element. Derfor kan det være en mulighed, at den unge bor på skolen under uddannelsesforløbet. I Næstved Kommune er det også USB-Nævnet, der træffer afgørelse om et eventuelt botilbud i forbindelse med STU-uddannelsen. Afgørelse træffes efter Servicelovens § 107 om midlertidige botilbud. Kommunen har pligt til at tilbyde en STU-uddannelse, hvis den unge er inden for målgruppen, men kommunen har ikke automatisk pligt til at yde ophold på uddannelsesstedet i forbindelse med ungdomsuddannelsen.

Evaluering / opfølgning 

Når USB-Nævnet bevilger en STU-uddannelse, så er det Nævnets klare forventning, at den unge følger uddannelsesplanen med de løbende justeringer, der måtte være til denne; planen evalueres/justeres minimum 1 gang årligt og ellers efter behov.

Hvis den unge ikke aktivt følger sit uddannelsesforløb, så kan USB-Nævnet – efter indstilling fra UU-vejledningen – træffe afgørelse om afbrydelse af den unges STU-uddannelse. Til brug for afgørelsen, vil der blive lagt vægt på den unges grad af mødestabilitet, engagement og evne til at fastholde egen deltagelse i STU-uddannelsen; dette set i forhold til rammerne for uddannelsen og de konkrete tiltag for at målrette uddannelsen til den unges behov. 
 

Afbrydelse og genoptagelse af STU-uddannelsen 

Hvis den unge af en eller anden grund har afbrudt uddannelsen, kan den unge anmode om at måtte genoptage uddannelsen. Grundene til at afbryde kan være sygdom eller andet, der griber voldsomt ind i tilværelsen, men det kan også være efter eget ønske.
Den unge har ikke automatisk ret til at genoptage uddannelsen. Det skal afgøres af Næstved Kommunes USB-Nævn.
Den unge skal anmode om genoptagelse af uddannelsen inden sin 25 års fødselsdag. Kun i særlige tilfælde kan dette alderskrav fraviges; for eksempel hvis afbrydelsen skyldes barsel eller langvarig sygdom.

Det samlede forløb af STU-uddannelsen må ikke komme over 5 år fra første startdato til sidste slutdato.

Klageadgang 

Den unge kan klage til Klagenævnet for specialundervisning i to vigtige spørgsmål:
- Næstved Kommunes afgørelse af, om den unge falder inden for målgruppen for STU-uddannelsen.
- Næstved Kommunes afgørelse om indholdet af uddannelsen.

Klagenævnet for specialundervisning er en uafhængig klageinstans. Der er ingen bestemt tidsfrist for at bruge klagenævnet i forbindelse med STU. En afgørelse fra Klagenævnet kan ikke klages videre til andre instanser.

Økonomi 

STU-uddannelsen er gratis for den unge. Alle de aktiviteter der indgår i uddannelsen, skal betales af kommunen. Kommunen afholder også udgifter til befordring efter de gældende regler i forbindelse med den unges STU-uddannelse.
EN STU-uddannelse berettiger ikke den unge til at søge SU.

Flytning til ny kommune 

Den unge kan fortsætte sin ungdomsuddannelse ved flytning til en ny kommune, forudsat det er muligt at opretholde uddannelsen i den nye kommune, som den er beskrevet i uddannelsesplanen. Hvis det ikke er muligt, skal uddannelsesplanen justeres sammen med UU-vejlederen i den nye kommune. Den unge kan ikke forvente eller kræve at få et tilbud, som er helt identisk med den oprindelige plan.
STU-uddannelsen er altid et tilbud på i alt højest 3 år. Den unge kan altså ikke ”starte forfra” ved flytning til en ny kommune.

 


 

Lovgrundlag

Lov nr. 564 af 6. juni 2007 – Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
Lovbekendtgørelse nr. 1031 af 23. august 2013 – Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
Bekendtgørelse nr. 1425 af 12. december 2013 - Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Næstved Kommune
Kontakt Center for Handicap og Psykiatri
Telefon: 5588 1370