Fleksjob

Indhold fra Borger.dk
Dette indhold er hentet fra Borger.dk.
Fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset pga. sygdom

Hvad er et fleksjob?

Et fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af sygdom.

Både private og offentlige arbejdsgivere kan oprette fleksjob.

Kommunen kan bevilge dig fleksjob, hvis du ikke har mulighed for at arbejde i det omfang, du kunne tidligere på grund af sygdom. Din arbejdsevne skal være væsentligt og varigt nedsat.

Hvem kan få fleksjob?

Tre betingelser skal være opfyldt, for at kommunen kan bevilge dig et fleksjob:

 • Du skal være under folkepensionsalderen
 • Kommunen skal vurdere, at din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat
 • Alle muligheder for at opnå en almindelig ansættelse, fx gennem omplacering, skal være undersøgt.

Få et fleksjob-bevis

Hvis kommunen har vurderet, at du kan søge fleksjob, kan du bede dit jobcenter om at få et fleksjobbevis, som kan gøre det lettere for dig at søge fleksjob.

Fleksjobbeviset fortæller en arbejdsgiver, at du er visiteret til et fleksjob, og hvilke skånebehov du har. På beviset står der også nogle generelle informationer om fleksjobordningen.

Hvis du skifter fleksjob

Den 1. januar 2013 trådte reform af fleksjob i kraft. Hvis du var ansat i et fleksjob inden da, fortsætter dine vilkår i fleksjobbet uændret. Din arbejdsgiver modtager også tilskud til din løn efter reglerne fra før 1. januar 2013.

Hvis du er blevet ansat i fleksjob fra 1. januar 2013, gælder de nye regler. Det gælder også, hvis du skifter fra et fleksjob under den gamle ordning til et nyt fleksjob.

Fastholdelsesfleksjob

Hvis du ønsker at komme i fleksjob på din hidtidige arbejdsplads, skal du have været ansat på arbejdspladsen efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår i 12 måneder, inden du kan ansættes i fleksjob på arbejdspladsen.

Vær opmærksom på, at aftalen skal være skriftlig. Aftalen skal indeholde oplysninger om, hvilke funktioner du har svært ved at udføre eller ikke kan udføre, samt hvilke konkrete skånehensyn, der er aftalt. Din arbejdsgiver skal også dokumentere, at der er gjort et reelt forsøg på at fastholde dig i et ordinært job efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår.

Det gælder dog ikke, hvis du har været udsat for en akut opstået skade eller sygdom fx en arbejdsulykke og det er åbenbart formålsløst at få dig tilbage i job på ordinære vilkår.

De sociale kapitler

De sociale kapitler, der omtales, findes i mange overenskomster og er udformet forskelligt. De handler typisk om forebyggelse, fastholdelse og integration og kan gøre det muligt at fravige overenskomstens ordinære aftaler om løn- og ansættelsesvilkår i tilfælde, hvor det er relevant at forsøge at fastholde en medarbejder på arbejdspladsen. Det kan fx være ændring af vagtplan eller timetal, at give medarbejderen andre opgaver, forsøge omplacering eller give støtte til behandling.

Hvis arbejdspladsen ikke er omfattet af en overenskomst, er arbejdsgiver stadig forpligtet til at forsøge at fastholde medarbejderen på særlige vilkår, som svarer til hvad der kunne være aftalt i en overenskomsts sociale kapitler.

​Ansættelse efter sociale kapitler eller særlige vilkår sker uden løntilskud og dermed uden det offentliges medvirken.

Arbejdet i fleksjobbet

Arbejdet tilrettelægges ud fra dit behov for at blive skånet - både med hensyn til arbejdstid og opgaver.

Arbejdstempoet bliver så vidt muligt tilpasset, det du kan klare, og du får de pauser, du har behov for. Det er også muligt at aftale en daglig nedsat arbejdstid.

Hvis du er ansat i dit nuværende fleksjob inden 1. januar 2013

Du får overenskomstmæssig løn, når du er i fleksjob. Dine arbejdsvilkår fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer.


Arbejdsgiveren får et offentligt tilskud, der svarer til halvdelen eller to tredjedele af den mindste overenskomstmæssige løn. Hvor stort tilskuddet er, afhænger af din arbejdsevne. Tilskuddet tages løbende op til vurdering og kan øges, mindskes og helt bortfalde, hvis din arbejdsevne ændres.


Hvis du er ansat i et fleksjob fra 1. januar 2013

Du får løn for den arbejdsindsats, du reelt yder. Derudover får du et flekslønstilskud til lønnen fra kommunen, der beregnes med udgangspunkt i 18.027 kr. (2017) om måneden, der svarer til 98 pct. af højeste dagpengesats.

Flekslønstilskuddet fra kommunen bliver reguleret på baggrund af din lønindtægt og aftrappes med en modregningssats på 30 pct., indtil den samlede indtægt udgør 14.116 kr. pr. måned brutto (2017). For den lønindtægt, der ligger over 14.116 kr., nedsættes fleksløntilskuddet med 55 pct.

Den ansatte i fleksjob skal indbetale et bidrag til ATP på 5 pct. af det beregnede fleksløntilskud, dog maksimum 500 kr. om måneden (2017). Derudover indbetaler kommunen et bidrag til ATP for antallet af timer med fleksløntilskud.

Tilskuddet og lønnen kan tilsammen højst udgøre niveauet for løn, ved ansættelse på fuld tid på ordinære vilkår i den pågældende stilling.

Din arbejdstid og aflønning i fleksjob påbegyndt den 1. januar 2013 eller derefter

Ved oprettelsen af fleksjobbet skal jobcenteret komme med en vurdering af din arbejdsevne i fleksjobbet. Dvs. hvor mange arbejdstimer du kan arbejde i fleksjobbet og med hvilken arbejdsintensitet. Vurderingen skal danne grundlag for aftalen om ansættelsen i fleksjobbet mellem dig og din arbejdsgiver, herunder om arbejdstid og aflønning.

Midlertidige fleksjob

Hvis du skifter fleksjob efter 1. januar 2013, kan du kun få tildelt et fleksjob i op til fem år ad gangen. Når de op til fem år er gået, skal kommunen vurdere, om du fortsat er berettiget til et fleksjob. Hvis kommunen vurderer, at du fortsat er berettiget til fleksjob, kan du sagtens blive i det samme fleksjob.

Midlertidige fleksjob betyder derfor ikke, at du skal skifte fleksjob hvert femte år, men alene at kommunen hvert femte år skal vurdere, om du fortsat er berettiget til et fleksjob.

Hvis du er fyldt 40 år, kan du få et permanent fleksjob efter det første fleksjob, hvis jobcenteret vurderer, at din arbejdsevne fortsat er nedsat i et omfang, der gør at det ikke er muligt for dig at komme i arbejde på almindelige vilkår, og du fortsat opfylder betingelserne for et fleksjob.

Få ledighedsydelse – før eller efter et fleksjob

Efter du er visiteret til fleksjob, har du ret til ledighedsydelse, indtil du bliver ansat i et fleksjob, og når du bliver ledig fra et fleksjob.
Ledighedsydelse på 89 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, dvs. 16.380 kr. (2017) pr. måned, udbetales, hvis du på det tidspunkt, du blev godkendt til et fleksjob, men endnu ikke ansat, opfyldte en af disse betingelser:

 • du ville være berettiget til barselsdagpenge eller sygedagpenge
 • du modtager sygedagpenge
 • du deltager i revalidering efter "Min Plan"
 • du modtager ledighedsydelse efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse.

Hvis du ikke opfylder ovennævnte betingelser, modtager du i stedet ledighedsydelse på niveau med kontanthjælp:

 • Forsørgere modtager kontanthjælpssatsen for forsørgere, dvs.  14.808 kr. (2017)
  Ikke-forsørgere modtager kontanthjælpssatsen for ikke-forsørgere, dvs. 11.143 kr. (2017).

Hvis du har været ansat i et fleksjob i ni måneder inden for de seneste 18 måneder og tidligere har modtaget ledighedsydelse på kontanthjælpsniveau, får du ret til ledighedsydelse på 89 pct. af dagpenges højeste beløb.

Ledighedsydelse udbetales uafhængigt af formue eller ægtefællens indkomst.

Ledighedsydelse efter fleksydelsesalderen

Du kan modtage ledighedsydelse i sammenlagt 6 måneder efter, at du har nået fleksydelsesalderen. Derefter kan du modtage ledighedsydelse på kontanthjælpssatsen for ikke-forsørgere, dvs. 11.143 kr. (2017), frem til du når folkepensionsalderen.

Ansøg om ledighedsydelse ved ferie

Ledighedsydelse ved ferie udbetales til borgere, der enten er visiteret til fleksjob, og modtager ledighedsydelse, eller som er ansat i fleksjob, og ønsker at holde ferie.

Du får:

Ret til at holde ferie med ledighedsydelse allerede det første ferieår, du er ansat i et fleksjob eller er ledig og søger et fleksjob. Ferieåret går fra 1. maj til 30. april, og alt efter hvornår du er blevet visiteret til et fleksjob eller er ansat i fleksjob, kan du afholde følgende antal feriedage med ledighedsydelse:

 • 15 dage i det pågældende ferieår, hvis du bliver visiteret til eller ansat i fleksjob mellem d. 1. maj og d. 31. juli
 • 10 dage i det pågældende ferieår, hvis du bliver visiteret til eller ansat i fleksjob mellem d. 1. august og d. 31. december
 • 5 dage i det pågældende ferieår, hvis du bliver visiteret til eller ansat i fleksjob mellem d. 1. januar og d. 30. april
 • ret til 25 feriedage med ledighedsydelse i de følgende ferieår.

Feriepenge, som du har optjent i et tidligere job, trækkes fra det antal dage, som du kan holde ferie med ledighedsydelse i – men kun, hvis din optjente ferie og din ret til feriedage med ledighedsydelse sammenlagt bliver mere end 25 feriedage.

Du får udbetalt samme beløb i ledighedsydelse ved ferie, som du får ved ledighed i ledighedsydelse. Hvis du er ledig og dine feriepenge er mindre end ledighedsydelsen, kan du få ledighedsydelse under ferien, således at du tilsammen får udbetalt feriepenge og ledighedsydelse, der svarer til den ledighedsydelse, som du normalt får.

Du skal, i henhold til lovgivningen,
 • Give kommunen besked om, at du ønsker at holde ferie med ledighedsydelse.
  Hvis du er ansat i et fleksjob, skal du give besked til kommunen om, at du ønsker at holde ferie med ledighedsydelse før feriens start. Hvis du er ledig og modtager ledighedsydelse skal du give kommunen besked senest 14 dage før, du ønsker at holde ferie.
 • afholde ferie med ledighedsydelse, inden ferieåret slutter d. 30 april. Du kan ikke overføre din ferie med ledighedsydelse fra et ferieår til det næste.
 • Oplyse jobcentret, hvis der sker ændringer i dine forhold, som kan have betydning for din ret til ledighedsydelse ved ferie.
Du kan:
 • højst afholde 25 feriedage med ledighedsydelse på et år
 • klage over de beslutninger, din kommune har taget i forbindelse med din sag. Du skal indsende din klage senest 4 uger efter, at du har modtaget kommunens afgørelse.

Selvstændige med nedsat arbejdsevne kan få tilskud

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du søge om tilskud, hvis du har varige og væsentlige begrænsninger i din arbejdsevne i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed.

Desuden er det en betingelse:

 • at din virksomhed er din hovedbeskæftigelse
 • at du inden for de seneste 24 måneder har arbejdet på din virksomhed i, hvad der svarer til lønarbejde i mindst 30 timer om ugen i sammenlagt 12 måneder.

Tilskuddets størrelse afhænger af indkomsten i virksomheden.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra de har modtaget din klage.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Selvbetjening

Borger.dk anbefaler også

Lovgivning

Lovgivning

I vejledning om fleksjob gøres der rede for regler og praksis vedr. fleksjobordningen. I 2.4 kan du fx læse hvad sociale kapitler og særlige forhold er.

Skrevet af

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Sidst opdateret den 22. juni 2017