Pulje til kultursamarbejde med erhvervslivet

Formålet med puljen er at yde tilskud til kulturelle aktiviteter, der fremmer og styrker samarbejdet og netværksopbygningen mellem det lokale kulturliv og det private erhvervsliv.

Puljen yder tilskud til kulturelle aktiviteter, der har opnået støtte fra det private erhvervsliv. Formålet er at fremme bredere samfundsmæssig opbakning og ejerskab til det lokale kulturliv. Med aktiviteter menes der forestillinger, koncerter, udstillinger og andre tiltag inden for kulturområdet.  
Bevillinger fra puljen skal medvirke til at realisere Næstved Kommunes Kulturpolitik.

I vurderingen af ansøgningen lægges der vægt på at støtte kulturelle begivenheder, der: 

•Styrker kulturens synlighed og betydning for borgerne
•Styrker synlighed og markedsføring af kulturen og Næstved Kommune
•Styrker børn og unges møde med kunst og talentudvikling
•Udbygger kunst og kulturs rolle i offentlige byrum
•Styrker Næstveds rolle som kulturhovedstad
•Styrker frivillighed i kulturlivet
•Styrker tværgående samarbejder, fx tværkommunalt, internationalt eller på tværs af foreninger

For tilskud der bevilges fra puljen gælder følgende betingelser: 

•Tilskud bevilges som underskudsgaranti.
•Tilskud bevilges med udgangspunkt i ”krone til krone”-princippet, dvs. at tilskud fra det private erhvervsliv "matches" med midler fra puljen svarende til maksimalt det beløb, der er opnået i støtte fra erhvervslivet.
•Alene sponsorater i form af kontante tilskud anerkendes som matchberettigede. 
•Der skal foreligge skriftligt tilsagn om medfinansiering fra det private erhvervsliv, når ansøgning indgives. Med det private erhvervsliv forstås private virksomheder og lignende (ikke fonde).

For at søge tilskud skal ansøgningsskema udfyldes. Du finder skemaet via linket i selvbetjeningsboksen foroven.

Læs retningslinjerne for pulje til kultursamarbejde med erhvervslivet.

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail:

Politikken og strategien bag

Sidst opdateret den 2. maj 2019