Fishing Zealand logo

Fishing zealand

I slutningen af 2015 besluttede Teknisk Udvalg i Næstved Kommune, at Næstved skulle være medlem af Fishing Zealand fra 2016.

Fishing Zealand er en organisation, der indtil videre består af 12 kommuner på Sjælland, der i samarbejde med interesseorganisationer som eksempelvis lystfiskerforeninger, turismeorganisationer og uddannelsesinstitutioner, kan se et fælles potentiale i at fremme lystfiskerturismen.

For at få et billede af hvordan der arbejdes med Fishing Zealand i Næstved, kan man dele arbejdet op i fire områder:

Naturpleje
Ungdomsarbejdet
Frivillighedsarbejdet
Turismefremme

Naturpleje, ungdomsarbejde og borgerinddragelse/frivillighedsarbejde
I Næstved arbejder Fishing Zealand, i samarbejde med Center for Plan og Miljø, på at få skabt de optimale vilkår for vores å-løb og søer, så de bedste vækstbetingelser for fiskeyngel bliver sikret.

Der er i 2016 og 2017 arbejdet på at få skabt en opformering af vores brakvandsgedder og aborrer. Formålet med dette arbejde er, at der kommer en øget bestand af gedder og aborrer i vores brakvandsområde i Karrebæk-, Dybsø- og Præstø fjord. En øget mængde gedde- og aborreyngel vil på sigt vokse op og blive attraktive for lystfiskeriturismen, så der opnås et mere attraktivt geddefiskeri i området, på et bæredygtigt grundlag.

Der er etableret et samarbejde med frivillige og skoler, der får indsigt i, og medvirker til at fremme levevilkårene for ørredyngel i vandløbene, så der kommer flere fangstklare havørreder langs kysterne i Næstved.

Turismefremme
I samarbejde med Fishing Zealand og Næstved Erhverv, bliver der koordineret markedsføringstiltag, så Mærk Næstved kommer i spil både indenlands’ som udenlands’ i diverse relevante medier.

Der er tale om at få erhvervslivet i Næstved til at samarbejde i ”erhvervsklynger”, så der kan være gode oplevelser for lystfiskere og familier, når Næstved danner rammen om en god lystfiskerferie.

En sidegevinst for Næstveds erhvervsdrivende med overnatning som indtægtskilde er, at turistsæsonen bliver forlænget med flere overnatninger i det tidlige forår og i efteråret, da det er her, at fiskeriet er bedst

-arrangementer i Næstved
Tilbagevendende arrangementer i Næstved Kommune i forbindelse med Fishing Zealand:

To gange om året bliver der afholdt et børne/familie arrangement ved den fritlagte Suså. Arrangementet bliver kaldt Street Fishing, og det foregår i starten af påsken og i skolernes efterårs ferie. Dette arrangement er gratis at deltage i, og Fishing Zealand står for madding og lånegrej.

I uge 42 bliver Karrebæk Cup også afholdt. Dette arrangement er på privat initiativ og er en konkurrence, der kræver betaling for at deltage. Her støtter Fishing Zealand op med reklame på digitale medier og med tilstedeværelse under arrangementet.


Kort om Fishing Zealand i Næstved

Fishing Zealand i Næstved handler om at skabe et godt naturgrundlag. Hvis der ikke er fisk, er der heller intet lystfiskeri.

I Næstved Kommune bliver der derfor arbejdet på at skabe sunde fiskebestande ved at sikre gode yngle- og opvækstvilkår.

Næstved Kommune ser lystfiskeriet som en god og sund interesse, så samarbejdet med lystfiskerne – de frivillige – er et meget vigtigt fundament, hvis fiskebestandene skal fremmes.

Næstved Kommune vil gerne gøre noget for, at den gode og sunde lystfiskerinteresse bliver overført til de næste generationer – så der bliver lagt vægt på ungdomsarbejdet.

Næstved Kommune vil gerne skabe grundlag for indtjening og udvikling af turismeerhvervet – herunder en forlængelse af den traditionelle turistsæson. Så der bliver arbejdet med at skabe erhvervsklynger, der kan udvikle denne del af turismen. Events, der fremmer alle de tidligere nævnte initiativer, er et fokusområde.

Det er desuden af afgørende betydning for Næstved Kommune, at lystfiskeriet og de afledte initiativer sker på et bæredygtigt grundlag.

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019