Gavnø - Vejlø - Dybsø Fjord

Landskabets dannelse, beskyttelse og dyre- og planteliv

Landskabets dannelse

Dybsø Fjord gemmer sig bag to øer. Dybsø og Enø består mest af havaflejringer fra nedbrydning af kysten. Der er nærmest dannet en dobbeltkyst. Under sidste istid har isen i længere tid haft ophold ved Hammer Bakker øst for fjorden. Herfra er vand strømmet ud over en lavere slette, hvori fjorden har indgået.
Øst for Svenstrup findes flere bakker af grus, ligesom Stejlebanke og Kostræde Banke. Disse bakker vidner om strømmende vand, der under isens afsmeltning har aflejret grus i huller og sprækker i isen, ofte i et meget komplekst mønster.

 

Beskyttelse

Landskabet langs fjorden blev fredet i 1988 med øget mulighed for offentlig adgang. I 1997 blev der etableret et nyt, stort vildtreservat i fjordsystemet. Reservatet omfatter ud over restriktioner i jagten også begrænsninger for sejlads og færdsel for gående (i fuglenes yngletid). Færdselsreglerne er skiltet i området og skal altid respekteres.
Vandmiljøet i fjorden har siden 1990 været i bedring, idet flere tilløb af spildevand er blevet afskåret. Indtil 1950’erne var størstedelen af fjorden dækket af de forureningsfølsomme kransnåle-alger. De blev afløst af grønalgeopblomstringer, der blæste sammen og rådnede på bunden. I de senere år har kransnåle-algen været på vej tilbage i fjorden.

 

Dyre- og planteliv

Fjorden har et rigt fugleliv med store forekomster af vandfugle som ænder, gæs, svaner og blishøns. De udgør en vigtig føde for rovfugle som havørn og vandrefalk. På de afgræssede strandenge yngler vadefugle som rødben, strandskade, klyde og vibe. Øer og halvøer huser ynglekolonier af terner og måger, der er sårbare over for forstyrrelser.
Plantelivet er meget varieret med over 700 forskellige arter. Årsagen er stor variation i fugtighed, jordbundsforhold og naturtyper. Ved Stejlebanke findes et artsrigt overdrev med hedelyng og om foråret nikkende kobjælde. Kostræde Banke ud mod fjorden har også et rigt blomsterflor.

Tekst: Verner L. Carlsen og Jan Woolhead
Tegninger: Finn Sand
Opdateret den 14. oktober 2004

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019