Næstved

Kort: Næstved   
Grønplan 2009-21

Status

I Næstved er der gennem de seneste år sket en omfattende udvikling. Især i byens nordøstlige del omkring storcenteret og mod Fensmark er der sket en stor udbygning med nye boligområder.

Der arbejdes intensivt for at sikre en hensigtsmæssig afvikling af byens trafik. Det skal blandt andet ske ved, at udvide vejnettet med nye omfartsveje omkring Næstved. En af de store udfordringer bliver, at sikre muligheder for, at mennesker og dyr sikkert kan krydse de nye veje. Adgangen fra byen til det åbne lands natur sikres ved at indarbejde passagemuligheder på udvalgte steder ved de nye veje.

Foto: Åsen ved Næstved, Grøn Plan 2009-21I planlægningen vil vi derfor sætte fokus på at sikre og udvikle ny stisystemer og bynære naturområder. Det sker blandt andet ved at videreføre og udvikle den eksisterende Grøn Plan for Næstved.

Et af de største skridt for at sikre Næstved borgerne adgang til nærrekreative arealer og natur er plantning af ny bynær skov.

Næstved Kommune har indgået en aftale med Miljøministeriet om, at etablere tre nye skovog naturområder på tilsammen 210 hektar omkring Næstved by. De nye skove skal være med til at forbedre borgernes muligheder for at dyrke forskellige former for friluftsliv. Skovrejsningen indgår som en vigtig del af en grøn ring, med natur omkring Næstved. Ringen skal have forbindelse til stier og kiler af grønne områder, der rækker helt ind i byen.

I 2009 begyndte plantningen af den nye statsskov ved Even. Plantningen af de nye skovområder ved Vridsløse og Rønnebæk påbegyndes 2010 og forventes afsluttet i 2011.

I takt med byens udvikling, vil de nye statsskove blive en integreret del af byens grønne netværk. En meget stor del af byens borgere vil dermed kunne nå et skov- og natur-område på 5 minutters cykeltur. Projektet skal sikre et netværk af rekreative natur- og skovområder omkring Næstved By.

 

Fremtid

De kommende års udvikling af nye boligområder vil især ske mod vest, øst og sydøst. Mod vest sker byudviklingen i området vest for Digtervejskvarteret. Mod øst er det særligt området ved Stenlængegård og kaserneområdet hvor udviklingen vil ske, og mod sydøst er der skabt mulighed for at udbygge Sydbyen mod Stenstrup.

Mod nord findes der en del områder til bolig og erhverv, der allerede er byggemodnet og vil kunne bebygges. Ud over det, er der ikke planlagt nye arealer til byudvikling i nord.

Mulighederne for udvikling og sikring af de grønne strukturer i Næstved By, er beskrevet i de følgende afsnit. Vi gennemgår bydelene Bymidten, Markkvarteret, Næstved NordLille Næstved og Næstved Syd.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:

FAKTA

  • Næstved by har 41.158 indbyggere.
  • Der er på nuværende tidspunkt udlagt arealer til boligformål, der endnu ikke er bebygget, svarende til ca. 3372 boliger og 125 ha. erhvervsområder.
  • Der er i perioden 2002-2007 bygget 293 nye boliger om året.

Se detaljeret kort over Næstved

Sidst opdateret den 8. april 2019