Istidslandskabet omkring Fladsåen, Mogenstrup Ås, Hammer og Myrup Bakker

Kort: indsatsområde 6
Grønplan 2009-21

Beskrivelse af området

Mogenstrup Ås, Hammer og Myrup Bakker er markante landskaber med vekslende højder, mens naturen omkring Fladså er præget af ådalen og de lavtliggende enge og moser. Området omfatter desuden Rønnebæksholm-kilen fra Grøn Plan 2004. Området omfatter de bynære skov- og naturområder Åsen, Kalbyrisskoven og Næstved Kasernes Øvelsesplads samt Fruens Plantage, som er kommunalt ejet.

Foto: Åsen ved Næstved, Grøn Plan 2009-21Det er historien om istiden, geologien og landskabernes dannelse, der giver dette område sit særpræg. Mogenstrup Ås og Hammer Bakker er tydelige eksempler på spor fra istiden. Mogenstrup Ås er Sjællands største ås. Den er 10 km lang med en højde på op til 25-50 m over det omgivende terræn og helt op til 1 km bred ved Stenskoven.

Landskabet har generelt stor variation med de mange bakker, som overvejende består af sand og grus.

Store dele af Mogenstrup Ås er præget af grusgravning med et specielt landskab til følge. Sand og grus giver en mager jord, der ikke er god at dyrke. Derfor findes der også mange næringsfattige overdrev med stor mangfoldighed af planter, insekter og smådyr.

Den centrale del af Hammer Bakker er fredet. Bakkepartiet er 1½ km. langt og rager 30 meter op over det omgivende terræn. Det højeste punkt er 74 m over havet. Bakkerne ligger oven på en ældre højderyg, der udgør midtaksen i det sydsjællandske landskab.

Højderyggen opfattes som resterne af en randmoræne fra sidste istid. Præstø Fjord udgør en del af det område hvor isen har ligget bag højdedraget, det er blandt andet herfra isen har taget materiale, som er skubbet sammen og danner højderyggen hvor bakkerne ligger.

Under isens afsmeltning aflejrede smeltevandet store mængder sand og grus, hvoraf Mogenstrup ås er den mest markante del. Myrup bakker er ligeledes dannet i forbindelse med isens afsmeltning.

Området indeholder værdifuld natur, og en del steder er fredet. Der er en høj andel af skov og stier for gående og cyklende. Det betyder, at området giver gode muligheder for oplevelser og aktiviteter i fritiden.

 

Fra vision til virkelighed

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:

VISION

Synlige spor af isen
Vi vil forbedre oplevelsen af istidens landskaber som Åsen, Sandbakkerne og Fladsådalen. Vi vil sikre levesteder ved å og på overdrev for et varieret plante- og dyreliv med sommerfugle og firben, og vi vil udvide nettet af stier.

Fra vision til virkelighed

Sidst opdateret den 28. februar 2017