Vandplaner

EU kræver bedre vandløb og søer i alle medlemslande. Det betyder, at vi også i Danmark skal lave mange forbedringer i vandløb og søer i de kommende år. Staten lægger linjen, og kommunen varetager det praktiske arbejde med planlægning og gennemførelse af indsatser i vores vandløb og søer for at opnå et bedre vandmiljø.

Vandløb og søer i EU skal gøres bedre

Vandløb og søer i EU skal have det bedre. Det er blevet bestemt i et direktiv fra EU (vandramme-direktivet). Målet er et rigt plante- og dyreliv i næsten alle vandløb og søer. Også i de mange vandløb og søer, som i dag ikke har det så godt.

Bedre vandløb og søer i Danmark

Kravet om bedre vandløb og søer gælder også for Danmark. Pæne vandløb skal gøres bedre. Kedelige vandløb og kanaler skal omdannes til gode vandløb. Søer skal have klart vand.

Forbedringerne skal give et bedre dyre- og planteliv i vores ferske vande. Det bliver et stort og spændende arbejde.

 

Staten lægger linjen

Staten bestemmer hvor gode de danske vandløb og søer skal være. Det gør den ved at fastsætte mål for de enkelte vandløb og den enkelte sø i en vandplan. Det er dog ikke alle vandløb, der er omfattet af vandplanerne.

 

Kommunerne er i gang med arbejdet

Kommunerne skal gøre det praktiske arbejde i vandløbene og søerne, så Danmark kan leve op til sine vandplaner og vandområdeplaner.

For vandplanen 2009-2015 (VP1) har vi udarbejdet en handleplan, der beskriver hvordan kravene i vandplanen i Næstved Kommune bliver opfyldt. For vandområdeplanen 2015-2021 (VP2) foreligger der en bekendtgørelse, der beskriver de indsatser, der skal foretages fra 2015-2021. I afsnittene nedenfor om Etablering af vådområder og Restaurering af vandløb, kan du læse nærmere om de projekter, vi har sat i gang.

Det er vigtigt for os, at lodsejerne er med til at udforme de enkelte projekter. Derfor bliver hver enkelt lodsejer kontaktet inden undersøgelserne går i gang.

 

Etablering af vådområder

Som en vigtig del af vandplanindsatsen er vi i gang med at etablere vådområder. Vådområderne skal reducere udledningen af kvælstof og fosfor til Karrebæk, Dybsø og Præstø Fjorde og Smålandsfarvandet.

Forundersøgelser
I Næstved Kommune har vi lavet forundersøgelser på fire vådområdeprojekter. Det er tre kvælstofprojekter: Evegrøften, Bjørnebækken og Syvhøje ved Saltø Å, og et fosforprojekt: Vetterslev. Forundersøgelsen på Vetterslev projektet er udført i samarbejde med Ringsted Kommune.

Vådområde Syvhøje
Vi har fået udarbejdet en forundersøgelses rapport for vådområde Syvhøje ved Saltø Å, og her kan du læse meget mere om projektet.
Forundersøgelsen vådområde Syvhøje (pdf., nyt vindue)
Bilag 1, Oversigtskort (pdf., nyt vindue)
Bilag 2-4          (pdf., nyt vindue)
Bilag 5.1-5.5     (pdf., nyt vindue)
Bilag 6              (pdf., nyt vindue)
Bilag 7.1-7.5       (pdf., nyt vindue)
Bilag 8              (pdf., nyt vindue)
Bilag 9.1-9.5      (pdf., nyt vindue)
Bilag 10-15.2     (pdf., nyt vindue)

Du kan desuden se vores plakat om vådområde projektet Syvhøje her: Vådområde Syvhøje (pdf., nyt vindue)

Vi skal nu i gang med at lave en meget mere detaljeret gennemgang af vådområde Syvhøje med henblik på, at vådområdet bliver gennemført. Staten har afsat penge til at projektet kan blive gennemført. Her i 2018 og 2019 vil Landbrugsstyrelsen være i gang med jordfordelinger i området, for at lodsejerne kan blive kompenseret for den jord, som de mister til vådområdet.

Naturpakkens jordfordelinger
Inden for en afstand af 10 km fra vådområdets afgrænsning er der mulighed for supplerende jordfordelinger. Man skal være mindst fire lodsejere, som ønsker at indgå en arronderingsjordfordeling, og at mindst en skal have arealer inden for vådområdeafgrænsningen. Det er ligeledes et krav, at vådområdet bliver etableret. Der er fra 1. april 2018 mulighed for denne type jordfordeling ved 19 mulige vådområder, hvoraf vådområde Syvhøje er et af dem. I 2018 er der afsat midler til at ca. 500 ha kan jordfordeles i denne supplerende jordfordeling. Man kan finde yderligere oplysninger på Landbrugsstyrelsens hjemmeside: Naturpakkens jordfordelinger.

Under anlæggelse
Et vådområde er under anlæggelse, og det er vådområdet i Bjørnebækken. Det gennemføres i samarbejde med lodsejerne og forventes gennemført i 2018. Vi har fået udarbejdet en detailrapport for etablering af vådområdet og her kan du læse meget mere om vådområdet.

Detailrapport Vådområde Bjørnebækken (pdf., nyt vindue)
Informations skilt: Vådområde Bjørnebækken (pdf., nyt vindue)

Finansiering
De vådområdeprojekter som kommunen er ansvarlig for, er finansieret af Miljø- og Fødevareministeriets Landdistriksprogram og EU.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i Landdistrikterne.

   

Du kan læse nærmere om Den Europæiske Landbrugsfond på deres hjemmeside. EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Vandoplandsplan
Projekterne er omfattet af en vandoplandsplan for hhv. kvælstof og fosfor.

Du kan se planerne med tilhørende kort her:

Kvælstof-vandoplandsplan (nyt vindue)
Fosfor-vandoplandsplan (pdf, nyt vindue)
Kort over udpegede fosforområder nord for Storstrømmen (nyt vindue)
Kort over udpegede fosforområder syd for Storstrømmen (nyt vindue)

 

Restaurering af vandløb

Finansiering
De vandløbsrestaureringsprojekter som kommunen er ansvarlig for at gennemføre er finansieret af Miljø- og Fødevareministeriets Europæiske Hav- og Fiskeriprogram og EU.

Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri


Under vandplanen 2009-2015 er vi i gang med at gennemføre vandløbsrestaureringsprojekter i følgende vandløb:

Tilløb til Skåremosegrøften (Nyt vindue)
Tilløb til tystrup sø ved Lindekrogvej (Nyt vindue)
Skidenrenden (Nyt vindue)
Fiskebækken (Nyt vindue)
Vandløb ved Tvedevænge skov (Nyt vindue)
Mølle Å, ved Askov Møllehus (Nyt vindue)
Vildtbanegrøften (Nyt vindue)
Tilløb til Gødstrup Engsø (Nyt vindue)
Skårebækken, Nr. Tvede Enghave (Nyt vindue)

Projekterne gennemføres i samarbejde med de enkelte lodsejere og gennemføres i perioden 2016-2018.

 

Hvis du vil vide mere om vandområdeplaner:

Vandmiljø (Nyt vindue)

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til vandplanen eller vandløbsprojekterne, er du velkommen til at kontakte os:

Søren Madsen
telefon 5588 6165
e-mail:   

Anja Rasmussen
telefon 5588 6172
e-mail:

 

 

Sidst opdateret den 5. april 2018