Nye Vandråd skal rådgive kommunerne om vandløb

Status for oprettelse af Vandråd i hovedvandoplandet 2.5 Smålandsfarvandet

 

Vandrådsmøde i det lokale vandråd

Den 26. juni blev der afholdt møde i det lokale vandråd i Næstved. Du kan læse referatet fra mødet her:

Referat - Det lokale Vandråd Næstved - 26. juni 2017

Vandrådsmøde for Smålandsfarvandet og Østersøen

Der blev afholdt vandrådmøde den 13. juni 2017 for hovedvandoplandene Smålandsfarvandet og Østersøen i Rådmandshaven i Næstved. Du kan læse referatet fra mødet her:

Referat Vandrådet for Smålandsfarvandet og Østersøen den 13. juni 2017

Du kan også hente de to oplæg fra mødet:

Introduktion til vandrådsarbejdet

Introduktion til IT-Værktøjet til Vandrådpakken

Status vedrørende Vandrådspakke 1

Næstved Kommune forventer at kunne give besked om sammensætningen af Vandrådet for Smålandsforvandet i midten af juni.

 

I forbindelse med Miljøstyrelsens udsendelse af vandrådspakken, har der været ønske om at interesserede borgere kunne få adgang til de grunddata, der er tilgængelige i IT-værktøjet, som kommuner og vandråd benytter til deres arbejde.

Disse grundkort er nu tilgængelige på MiljøGIS, link hertil kan findes på Vandråd 2017.

 

Sekretariatskommunerne er udpeget

Fødevare- og Miljøministeren har nu udnævnt sekretariatskommuner for de  forskellige hovedvandoplande og Næstved Kommune skal stå for sekretariatsfunktionen i 2.5  Smålandsfarvandet (og Vordingborg Kommune for ditto i 2.6 Østersøen).
Formelt skulle vandrådene være dannede pr. 20. april. Det er op til sekretariatskommunen at sammensætte Vandrådet. Næstved Kommune modtog først besked om udpegningen den 18. april og det har derfor ikke været muligt at nå at sammensætte vandrådet inden for tidsfristen.
Når der er taget stilling til sammensætningen, vil vi orientere herom. Vi forventer at komme med en udmelding i midten af maj.
Møderne vil blive afholdt i Næstved sammen med og/eller samtidigt med møderne i 2.6 Østersøen.

Det lokale vandråd i Næstved Kommune der blev nedsat i 2014 kommer også i aktion denne gang. Når det store vandråd er nedsat og processen er planlagt vil der blive indkaldt til møder i de respektive fora.

Hvad er et vandråd?

Vandrådenes opgaver
Vandrådenes opgave er at vurdere om de vandløb, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag om vandløb omfattet af vandområdeplanerne, lever op til ny opdaterede faglige kriterier og dermed forsat skal være del af planerne. Vandrådene skal tillige udvælge vandløb, der kan analyseres med henblik på om de skal udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

Tidshorisont
Vandrådene skal være etablerede d. 20. april 2017 og levere sine anbefalinger med udgangen af 2017.

Hvem kan være med i vandrådene?
Vandrådene vil blive sammensat af medlemmer repræsenterende landsdækkende organisationer, der varetager erhvervsinteresser, eller som har til hovedformål at beskytte natur, miljø og/eller rekreation. Desuden lokale organisationer der jfr. deres formål eller virke er knyttet til benyttelse eller beskyttelse af vand.
Vandrådene kommer til at bestå af op til 20 personer. Der tilstræbes en ligelig repræsentation af benyttere og beskyttere.

Vandrådenes arbejdsområde
Der kan etableres et vandråd for hvert hovedvandopland. Et hovedvandopland omfatter flere kommuner.
Næstved Kommune er del af 2 hovedvandoplande: Smålandsfarvandet (området vest for Sydmotorvejen) og Østersøen (området øst for Sydmotorvejen).
Smålandsfarvandet omfatter vandløb i 8 kommuner (Slagelse, Sorø, Ringsted, Faxe, Næstved Guldborgsund, Lolland og Vordingborg) – Østersøen omfatter vandløb i 6 kommuner. (Stevns, Faxe, Næstved, Guldborgsund, Lolland og Vordingborg).

Vandrådene sammensættes af en af vandoplandets kommuner (kaldet sekretariatskommunen), der tilsendes forslagene til medlemmer fra de øvrige kommuner. Der er endnu ikke udpeget sekratariatskommuner for de to vandoplande.

Sekretariatskommunen og de øvrige oplandskommuner vil sørge for den fornødne vejledning af vandrådene i forbindelse med arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplanerne.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:

Medlemmer Vandråd Smålandsfarvandet

Du kan se listen over medlemmer her:

Medlemmer af Vandrådet for Smålandsfarvandet

Sidst opdateret den 4. juli 2017