Lille Næstved

Kort: Lille Næstved 
Grønplan 2009-21

Status

Bydelen grænser mod nord op til Rådmandshaven, Susåen og Herlufsholm. Mod syd afgrænses bydelen af kanalen hvor Lagunestien – en del af Sjællandsleden - giver mulighed for natur- og friluftsoplevelser. Området indeholder både interessant natur og skaber gode muligheder for friluftsliv.

Området sydvest for Maglemølle erhvervspark er ejet af Næstved kommune. Det er i kommuneplanen udlagt til industriområde. Dele af området har siden kanalens etablering ligget stort set urørt hen. I området er der i tilknytning til Lagunestien, etableret en plads ned mulighed for teltslagning.

Foto: Sheltere ved Stenbæksholm, Grøn Plan 2009-21Den første af de tre nye skove omkring Næstved er plantet sydvest for bydelen op til Even. Skoven og den grønne kile langs Even vil skabe en klar grænse mellem by og land. Bydelens vestlige boligområder sikres derved nem adgang til naturen. I den nye skov er der etableret en aktivitetsbane, bålhytte og naturlegeplads.

Ved Lagunestien syd for Stenbæksholm - ved Kanalens udmunding i Karrebæk Fjord - er der i 2009 etableret to shelters, med bålplads til primitiv overnatning for gående, cyklende og sejlende. Pladsen kan frit benyttes af alle.

 

Fremtid

I Lille Næstved er der udlagt 25 hektar til nye boliger øst for Vestre Ringvej og syd for Fællesejevej.

Den fremtidige indsats for udvikling af områdets grønne forbindelser vil især ske gennem etablering af den nye skov, samt tilknyttede anlæg til gavn for friluftslivet.

 

Muligheder

  • Med plantningen af den nye skov ved Even, skabes mulighed for etablering af en nordsydgående stiforbindelse, fra Lagunestien over skoven ved Even, op langs det ny boligområde ved Digterkvarteret og videre op til Klosterskov, Friheden og Fodsporet. En mere omfattende beskrivelse af forslaget kan fås, ved henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen.
  • Der er særlige muligheder for at tilgodese natur- og friluftsliv ved evt. udvikling eller byomdannelse i området sydvest for Maglemølle. Eksempelvis bør Lagunestien, lejrpladsen og områderne omkring Lagunestien bevares som et sammenhængende grønt område.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019