Næstved Nord

Kort: Næstved Nord 
Grønplan 2009-21

Status

Næstved Nord har i de senere år oplevet en stor udbygning. Samtidig er der sket en omfattende byudvikling i den sydvestlige del af Fensmark. Byerne nærmer sig hinanden, men grønne områder skal sikre, at byerne ikke vokser sammen. I Næstved Nord er der derfor ikke udlagt nye arealer til byudvikling.

Foto: Skovplantning, Grøn Plan 2009-21Den planlagte omfartsvej omkring Næstved Nord vil præge udviklingen i denne bydel. I de kommende år vil bydelen især vokse, når de byggemodnede områder til bolig og erhverv bliver udbygget. De ligger ved Øverup syd for Landevejen og Øverup Huse nord for Landevejen.

For at sikre grønne områder tæt på Næstved Nord og Fensmark har byrådet besluttet, at en af de nye skove omkring Næstved skal etableres ved Vridsløse. Skoven skal ligge i direkte forlængelse af musikbyen og er med til, at afgrænse bydelen og skabe en grøn korridor langs den nye omfartsvej. Den nye skov ved Vridsløse er kernen i bydelens grønne forbindelser.

 

Fremtid

Gennem grøn plan udpegningerne vil vi arbejde for at skabe et sammenhængende net af grønne forbindelser i mellem Fensmark og Næstved nord og internt i de nye boligområder. Det gælder især forbindelser til den nye skov ved Vridsløse, Stenskoven og de eksisterende grønne områder.

Et eksempel på dette princip er lokalplanen for boligområdet ”De lodne højder”, som ligger nordøst for storcentret. Områdets jorddiger og skove bevares, og indgår som vigtige elementer i bydelens fremtidige grønne områder. Herved skabes der grønne forbindelser, som ligger op til det område, der i lokalplanen bl.a. er udlagt til skole.

 

Muligheder

  • Sikring og udbygning af tværgående stiforbindelser til Fensmark og stiforbindelser til den nye skov ved Vridsløse.
  • Reetablering af trampesti fra Vridsløse til Stenskoven.
  • Bevaring af jorddiger og sogneskel ved byudvikling omkring Jeshøjgård og videre mod øst.
  • Udvikling af Grøn forbindelse fra Gammelsøgård over Gillesbjerg, via natur og lavbundsområder mod nord op til Stenskoven. F.eks. ved naturgenopretning og naturpleje.
  • Etablering af gang- og cykelstier fra Møllevej og Krags Krog i Fensmark til centerområdet i Næstved nord. Der mangler kun ganske få meters stiforbindelser mellem disse to veje og vejnettet i Øverup.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019