Hvordan renser du dit asbesttag?

Hvis du ejer et hus med asbestholdige tagplader og ønsker at rengøre eller rense taget, er det vigtigt, at du sætter dig ind i reglerne om asbest, da det ellers kan få nogle alvorlige følger, ikke kun for dig selv, men også dine naboer.
Arbejdstilsynet har fastlagt en række regler, som også gælder private husejere ved rengøring af deres egne hustage af asbest.

Tagrensning af et asbest tag, udført af et autoriseret firma
Rensning af et asbest tag, udført af et autoriseret firma

Er taget af asbest?

Asbestholdige bølgetagplader måtte sælges indtil 1987, men der er importeret asbestholdige plader efter 1987. Tagpladerne har et nummer på forsiden, som oftest angiver, om pladen indeholder asbest. Hvis produktionsnummeret begynder med 4 eller 5, er der tale om et asbestfrit produkt. Hvis produktionsnummeret derimod begynder med 0 eller 1, er der tale om et asbestholdigt produkt.  Hvis der ikke er et produktionsnummer, må du gå ud fra, at de indeholder asbest.

 

Hvorfor er asbest farligt?

Der kan opstå støv, når man arbejder med asbestholdige materialer. Asbeststøv indeholder små fibre i form af fine nåle, som ved indånding kan trænge ud i lungernes allerfineste forgreninger, hvor de sætter sig fast. Hvis man udsættes for asbestfibre, kan det medføre risiko for udvikling af asbestose og forskellige former for lunge- og mavetarmkræft.

 

Kort om reglerne

Udstyr, der anvendes til højtryksspuling af asbesttage, skal være godkendt af Arbejdstilsynet. Højtryksspuler med afskærmning samt opsamling og filtrering af spulevandet er godkendt udstyr. Derudover kan du anvende en blød børste og vandslange. Det skyldes, at der ved anvendelse af dette udstyr ikke afgives asbestfibre. 
Kommunen anbefaler, at du anvender et professionelt firma til afrensningen, men der er nogle forholdsregler, som er vigtige at kende.

Inden du accepterer et tilbud fra et tagrensefirma, skal du sikre dig, at firmaet anvender udstyr, som er godkendt af Arbejdstilsynet. Spørg om udstyret er godkendt og bed om at få dispensationen at se. En kopi af dispensationen skal altid følge det godkendte udstyr. 
Højtryksspuling af asbestholdige materialer er forbudt, men Arbejdstilsynet har mulighed for at meddele dispensation fra forbuddet i de tilfælde, hvor en leverandør af udstyret kan godtgøre, at rensning kan ske med minimal støvafgivelse og filtrering af spulevand.

 

Asbestholdigt affald

Asbestaffald inddeles i følgende typer: 

  • Asbeststøv samt støvende asbestholdigt affald, filtre og lignende skal i befugtet tilstand opbevares i egnet, lukket og tæt emballage. Emballagen skal mærkes ASBEST
  • Asbestholdigt affald, der kan støve, som fx bløde lofts- og vægplader skal opbevares i befugtet tilstand og være overdækket, så støv til omgivelserne hindres.
  • Ikke-støvende asbestaffald – hele eternitplader og lignende, hvor asbesten er fast bundet, skal afleveres som sådan på én af kommunens genbrugsstationer.

Her kan du læse mere om aflevering af asbestholdigt materiale på kommunens genbrugsstationer (nyt vindue)

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Virksomhed og Miljø
Telefon: 5588 6150
E-mail:

Er du i tvivl?

Har du spørgsmål til de regler, der gælder ved afrensning af asbestholdige tage, kan Arbejdstilsynet kontaktes på:

Telefon 7012 1288
Mail:

Har du spørgsmål til de regler, der gælder ved bortskaffelse af asbestholdige materialer, er du velkommen til at kontakte:

Næstved Kommune
Telefon 5588 6170 eller på mail: 

I forbindelse med afrensning af asbestholdige tage og arbejde med asbest i øvrigt henvises til: 

Arbejdstilsynets hjemmeside om asbest (nyt vindue)

Sidst opdateret den 8. april 2019