Gener

Føler du dig generet af røg fra din nabo, har du mulighed for at tage en snak med naboen, da problemet mange gange kan løses ved en snak over hækken. Det samme gælder, hvis du oplever problemer med støj fra et arrangement eller en virksomhed.

Godt naboskab

Har du talt med din nabo i dag? Ofte kan gener reduceres med et godt naboskab. Hvis du fx overvejer at købe en brændeovn, men ikke informerer din nabo om planerne, kan det måske give bekymringer om lugt og røggener. Hvis du i stedet informerer din nabo om projektet og fortæller, hvordan du har tænkt dig at forebygge disse potentielle gener, kan naboen føle sig involveret. Dette kan lette situationen i forhold til projektet, fordi din nabo ved, at der er taget højde for potentielle gener.

Som ejer af brændeovn kan det være en god idé at informere dine naboer, når du begynder med brændefyring. Så kan naboerne tage eventuelle forholdsregler og forhåbentlig undgå at blive generet unødigt. Du kan informere ved fx at sende en sms, en mail, tage en snak over hækken eller skrive et brev.

Som nabo kan det være en god idé at identificere genen og dernæst rette henvendelse til ejeren af brændeovnen. Det er sjældent en bevidst handling at genere naboerne. Måske er ejeren af brændeovnen klar over en eventuel gene og er allerede i gang med at reducere den, eller måske er hun ikke klar over, at du føler dig generet. Tag en god snak med din nabo, inden du ringer til kommunen, da problemet oftest kan løses uden kommunens indblanding.

Du kan kontakte kommunen både via mail, brev eller telefon. Du kan med fordel først orientere dig om den relevante gene, som du oplever i teksten nedenfor, inden du henvender dig til kommunen. Hvis problemet ikke kan løses ved dialog mellem jer, kan du kontakte kommunen. Når vi modtager en klage over fx røg fra brændeovn, vil ejeren blive orienteret om klagen, og vi vil indgå i en dialog med den pågældende for at få løst problemet. 

 

Røg

Det kan for nogen være hyggeligt med ild i brændeovnen eller pejsen, men for naboer kan det nogen gange føre til røggener. Hvis du føler dig generet af røg fra din nabos brændeovn, er det en god idé at tage kontakt til din nabo. Det er meget nemmere at forstå problemet, hvis din nabo selv kommer ud og ser og lugter røgen fra sin skorsten. Da de færreste naboer er interesserede i bevidst at genere deres omgivelser, kan en venlig dialog forhåbentlig føre til en løsning uden kommunens indblanding.

Du kan fx fortælle din nabo om vores gode råd for fyring, da røggener fra en brændeovn oftest skyldes forhold som fyringsadfærd, brændsel, ovntype og skorsten. 

Her kan du læse kommunens gode råd til fyring (PDF, nyt vindue) 

 

Hvis din personlige henvendelse ikke giver noget resultat anbefaler vi, at du kontakter bestyrelsen i din grundejerforening og får dem til at tage kontakt. Hvis dine forsøg ikke virker, og det ikke er muligt at finde en løsning på røggenerne sammen med din nabo, kan du henvende dig til:

 

Næstved Kommune, Center for Plan og Miljø
Telefon 5588 6150

Mail:

 

Når vi har modtaget din anmeldelse, vurderer vi de faktiske forhold i sagen og træffer en afgørelse ud fra disse. Vi betragter dog kommunens indblanding i sådanne sager som den sidste udvej, da denne indblanding ofte kan være med til at gøre naboskabet mere kompliceret.

 

Støj

Støj fra virksomheder og arrangementer kan være til gene for naboer og andre nærtboende, men oftest kan det være svært for en virksomhed eller et arrangement at undgå det. Støjen kan forekomme fra driften af virksomheden, fra musikken ved et arrangement eller fra støj fra vindmøller. Det er forskelligt, hvornår støjgener er værst, da de både kan være sæsonprægede, som ved arrangementer, eller mere jævnt fordelt henover året, hvis det drejer sig om støj fra en virksomhed eller en vindmølle.

Støj fra arrangementer

Er du i tvivl om støjen er højere end det tilladte til et arrangement, kan du forsøge at henvende dig til arrangementets arrangør. I visse tilfælde med indendørsarrangementer har arrangørerne ansøgt om tilladelse til et højere støjniveau end angivet i Næstved Kommunes støjregulativ (se nedenfor).

Det er kommunen, der i samarbejde med politiet, giver tilladelse til at afholde udendørs koncerter. I mange tilfælde er der fastsat krav om støjen i tilladelsen. Derfor skal man henvende sig til kommunen, hvis man er generet.

Ved diskoteker og spillesteder kan kommunen meddele påbud om at begrænse støjen. 

Her kan du læse Regulativ for støjende kultur- og musikaktiviteter i Næstved Kommune (nyt vindue)

Støj fra naboer

Når naboer er årsag til generende støj i form af høj musik eller andre former for uacceptabel adfærd, skal man henvende sig til sin udlejer eller sit boligselskab, hvis det ikke fører til noget at tage direkte kontakt til støjens ophavsmand. Mange ejendomsselskaber, boligforeninger, andelsforeninger og ejerforeninger har et ordensreglement, som indeholder regler, der kan bruges til at regulere støjende adfærd. Politiet har kun mulighed for at gribe ind, hvis der er tale om støj i form af musik eller lignende. 

Støj fra virksomheder

Hvis du oplever støj fra en virksomhed eller et værksted, kan du kontakte kommunen. Kommunen kan meddele påbud om at begrænse støjen, eller om driftbegrænsninger, fx at døre og vinduer skal holdes lukket efter kl. 18. Nogle virksomheder har en miljøgodkendelse, som sætter grænser for, hvor meget de må støje. For enkelte af disse virksomheder er det Miljøstyrelsen, der fører miljøtilsyn, hvilket kommunen vil kunne oplyse.

Her kan du læse mere om støj fra virksomheder på kommunens hjemmeside (nyt vindue)

Støj fra vindmøller

Vindmøller skal overholde de støjgrænser, der står i vindmøllebekendtgørelsen. Det er kommunen, der skal kontrollere, at det er tilfældet, inden der kan opstilles en ny vindmølle. Det er også kommunen, der kan gribe ind, hvis en vindmølle begynder at støje for meget. 

Her kan du læse mere om støj fra vindmøller på kommunens hjemmeside (nyt vindue)

Støj fra skydebaner, motorsportsbaner og forlystelsesparker

Disse former for støjende fritidsanlæg er alle sammen godkendelsespligtige, og det er kommunen, der fører tilsyn med, at godkendelsen bliver overholdt. Støjgrænserne for både skydebaner og motorsportsbaner er opstillet på særlige måder, som passer specifikt på disse former for støj. 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Virksomhed og Miljø
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019