Miljøtilsyn

Kommunen og Miljøstyrelsen skal føre et aktivt og opsøgende miljøtilsyn. Kommunens virksomhedsgruppe fører tilsyn med, at regler i miljøbeskyttelsesloven bliver overholdt. Herunder tilsyn med at påbud og vilkår i miljøgodkendelser samt tilladelser, som er givet efter miljøbeskyttelsesloven til den enkelt virksomhed, bliver efterlevet.

Et godt miljøtilsyn handler ikke kun om kontrol, men i lige så høj grad om vejledning og forebyggelse. Virksomheder får gennem dialog mulighed for at tilpasse praksis ved ændringer, inden der er tale om en egentlig overtrædelse af gældende love og regler. Hvis der er overtrædelser, får virksomheden under tilsynet besked om dette. Der bliver i fællesskab aftalt en fornuftig tidsfrist for, hvornår en håndhævelse skal være overholdt, så virksomheden igen lever op til miljølovgivningen.

Hos mindre virksomheder er miljøtilsynet med til at skærpe fokus på miljøet, mens det for større virksomheder blandt andet er muligheden for gennem dialog at forebygge miljøproblemer, der er det centrale. Et miljøtilsyn kan også være med til at bidrage til fokus på ressourceoptimering i virksomheden og på den måde være værdiskabende.

Skal der føres miljøtilsyn på min virksomhed?

Kommunen fører regelmæssigt miljøtilsyn med de virksomheder og aktiviteter, der er nævnt i bekendtgørelsen om brugerbetaling for tilsyn og godkendelse. Dog kan det være Miljøstyrelsen, der fører tilsyn med nogle af de større miljøvirksomheder i kommunen, og andre gange er der tale om delt tilsynskompetencer.

 

Typer af tilsyn

 

Basistilsyn

Virksomheder med en miljøgodkendelse og maskinværksteder over 1000 m2 skal minimum have et fuldt tilsyn hvert 3. år (basistilsyn). Andre mindre virksomheder, såsom autoværksteder, mindre maskinværksteder, vognmænd/entreprenør med mere end 3 køretøjer skal minimum have et fuldt tilsyn hvert 6. år. Et basistilsyn laves som et samlet tilsyn på alle virksomhedens relevante miljømæssige aktiviteter.

Prioritet tilsyn

I forbindelse med tilsyn bliver virksomheden miljørisikovurderet. Vurderingen dækker virksomhedens systematik og regelefterlevelse på miljøområdet samt virksomhedens placering i forhold til grundvand og boliger mm.

Ud fra miljørisikovurderingen skal kommunen foretage nogle ekstra tilsyn (prioriterede tilsyn), hvor der hovedsageligt kun kigges på de miljøfaktorer, der er årsagen til den høje score. Det kan fx være opbevaring af farligt affald eller udledning af stoffer via spildevand eller afkast. Prioriteret tilsyn foretages mellem basistilsyn og kan derfor i nogle tilfælde være årligt. Det gælder de år, der ikke bliver udført et samlet tilsyn på virksomheden.

Klagetilsyn

Kommunen fører også tilsyn med virksomheder generelt, hvis der er henvendelser om fx støj, lugt eller affaldshåndering. Det kan være hos virksomheder, hvor lovgivningen fastsætter, at vi jævnligt skal føre tilsyn eller på virksomheder, hvor vi kun fører tilsyn, når der er kommet konkrete henvendelser fra en genbo (virksomhed eller nabo).

OBS: Man kan ikke være anonym, når man henvender sig for at få kommunens vurdering af en gene fra en virksomhed.

Kampagnetilsyn 

2014: Virksomhedsgruppen i Næstved Kommune udførte en kampagne, som blev kaldt autoværkstedsrazzia. 

Autoværksteder skal give kommunen besked, når de starter op eller flytter, hvilket nogen i forbindelse med opstart glemmer. Derfor lavede vi et udtræk af autoværksteder i CVR-registret og besøgte de virksomheder, som vi ikke kendte til i forvejen. Vi fandt et par værksteder, som vi er forpligtede til at føre tilsyn med. Andre var fx mekanikere, som udførte autoværkstedsaktiviteter som- vikar hos andre autoværksteder og var derfor ikke omfattet.

2016: I 2016 valgte vi at kigge på kommunens erhvervsområder, hvor vi i forvejen fører tilsyn med en del virksomheder, men en del af disse er lukket ned i årenes løb. De virksomheder, der ikke er miljøgodkendelsespligtige eller er forpligtet til at anmelde opstart hos kommunen, kommer kun ind hos kommunen, hvis de skal have foretaget bygningsændringer eller etablerer sig i landzonen. Derfor er der også en del nyopstartede virksomheder, som vi skal føre tilsyn med.

2017: Tilsynskampagnen for 2017 er endnu ikke fastlagt.

 

Miljøtilsyn - kort og godt

En virksomhed vil oftest få et brev om et kommende miljøtilsyn og som minimum 14 dage før tilsynet medmindre andet er aftalt med os. Passer den meldte dato ikke, kan virksomheden kontakte kommunen og aftale et andet tidspunkt. Virksomheden er velkommen til at invitere en bekendt, en rådgiver eller pårørende til at være med under tilsynet.

Kommunen kan dog også komme uanmeldt for at få et øjebliksbillede af forholdene på en virksomhed. Der vil i disse tilfælde ikke være aftalt et besøg hos virksomheden. Kommunen har under tilsynet ret til at udføre tilsynet medmindre virksomheden gør opmærksomhed på, at der er særlige omstændigheder, der forhindrer det.

Under tilsynet

På selve tilsynet gennemgår vores tilsynsmedarbejder sammen med virksomheden virksomhedens eksterne miljøparameter/ydre påvirkninger af miljøet. Det vil ofte betyde en rundtur på virksomheden både indenfor og udenfor.

Under tilsynet vil der blive spurgt ind til:

 • Driften og indretning
 • Støjende aktiviteter
 • Typer af afkast og om der er filtre samt typen af disse
 • Om der er processpildevand
 • Opbevaring og bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald samt andet affald m.v.

Hvis virksomheden har en miljøgodkendelse/påbud vil det ofte være udgangspunktet for tilsynet.

Virksomheden vil ved tilsynet typisk blive spurgt om at fremvise dokumentation for aflevering af affald - særligt farligt affald (transportør, modtager mængde og datoer) samt hvis der er krav til egenkontrol i form af dokumentation for filtereftersyn og filterskift m.v.

Et samlet tilsyn vil normalt tage 0,5 - 1,5 time, hvor virksomheden efterfølgende vil modtage et referat af kommunens besøg. Hvis kommunen konstaterer miljøforhold, som ikke er i overensstemmelse med lovgivningen, vil virksomheden få besked om dette.

Efter tilsynet

Tilsynsrapport og brev
Efter et hvert fysisk tilsyn på en virksomhed udarbejder kommunen en tilsynsrapport, hvor virksomhedens miljøforhold er beskrevet. Virksomheden vil sammen med tilsynsrapporten modtage et tilsynsbrev, hvor det vil fremgå, om der er bemærkninger til tilsynet i form af håndhævelser samt aftaler om supplerende oplysninger.

Håndhævelser
Hvis kommunen under et tilsyn støder på forhold, der ikke er, som de burde være, kan kommunen henstille, indskærpe eller påbyde, at forholdene bringes i orden:

 • Henstillinger bruges kun, når forholdet er af mindre betydning, og der ikke er tale om overskridelse af vilkår eller regler fastsat i en bekendtgørelse. Det kan betragtes som et godt råd.
 • Indskærpelser bruger kommunen, hvis der er tale om fx overskridelser af et vilkår i en miljøgodkendelse eller regler i en bekendtgørelse. Indskærpelser er en påmindelse om virksomhedens gældende retstilstand og skal efterkommes inden den aftalte tidsfrist.
 • Påbud bruges, hvis der er behov for at regulere et væsentligt miljøforhold, men hvor der ikke er fastsat vilkår eller fast udspecificerede regler for forholdet. Et påbud skaber en ny retstilstand for virksomheden og skal derfor normalt først varsles. Hvis et påbud ikke bliver fulgt, vil kommunen indskærpe, at påbuddet skal efterkommes.

Forbud (straks påbud)
Hvis der er fare for sundheden eller truslen om væsentlig skade på miljøet, kan kommunen nedlægge forbud/straks påbud. Forbuddet kan gives mundtligt (fx standsning), hvor aktiviteten, som navnet antyder, straks herefter skal efterkommes. Et mundtligt forbud/påbud følges altid efterfølgende op af et skriftligt. Hvis et forbud ikke bliver overholdt, vil kommunen om nødvendigt politianmelde forholdet eller kunne foretage en selvhjælpshandling.

Offentliggørelse
Kommunen er forpligtet til at offentliggøre fastlagte dele af tilsynsrapporterne herunder om der er konstateret jordforurening og om der er bemærkninger i form af henstillinger, indskærpelser eller påbud ifølge miljøsynsbekendtgørelsen.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside for de virksomheder, der er omfattet af faste tilsyn.

Her kan du finde offentliggørelserne på Miljøstyrelsens digitale miljøadministration (nyt vindue)

Alle har ret til at søge aktindsigt i de øvrige oplysninger, som Næstved Kommune har vedrørende de enkelte tilsyn - dog med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

 

Brugerbetaling

Kommunen kræver betaling for de timer, som er brugt i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsyn samt udarbejdelsen af miljøgodkendelser mm. Dette skyldes, at disse er omfattet af reglerne for brugerbetaling.

Her kan du læse brugerbetalingsbekendtgørelsen (nyt vindue)

Virksomheden skal betale for de timer, som kommunen bruge på at:

 • føre tilsyn med virksomheden - dette gælder både for arbejdet udført på og uden for virksomheden
 • varsle og meddele nye påbud, hvis tilsynet giver anledning hertil
 • udtage prøver og gennemgå egenkontrol/indberetninger
 • foretage beregninger (fx luft eller støj)
 • behandle ansøgninger om miljøgodkendelse
 • behandle anmeldelser efter maskinværksteds- og autoværkstedsbekendtgørelsen.

Opkrævningen dækker både de timer, hvor tilsynsmedarbejderen er på virksomheden rent fysisk, men også de timer, som medarbejderen bruger på forberedelse af tilsynet, afrapportering og eventuel opfølgning på henstillinger og indskærpelser. Der betales ikke for transporttid til og fra tilsynet eller dialog om frivilligt miljøarbejde fx indførelse af miljøstyring.

Betalingen for tilsynene bliver normalt opkrævet sidst på året for perioden november i det forgangne år til november i det indeværende år. Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen og er 318,04 kr. i 2017. Hvis kommunen har haft udgifter til fx prøvetagning, analyser eller konsulentbistand faktureres 57,79 % videre til de relevante virksomheder. 

 

 

Klage over tilsyn

Tilsyn udføres i henhold til miljøbeskyttelseslovens §87 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Håndhævelser i form af indskærpelser kan heller ikke påklages, da det er en påmindelse af gældende retstilstand. Nye påbud til større virksomheder kan normalt påklages (§41-påbud), mens påbud til detailbutikker, restauranter og idrætsanlæg (§42 påbud) ikke kan påklages.

 

Andre nyttige links

Her kan du læse maskinværkstedsbekendtgørelsen (nyt vindue)

Her kan du læse mere om miljøtilsyn på Miljøstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Virksomhed og Miljø
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019