Støj fra vindmøller

Lovgivningen har krav både til afstanden til naboer og til vindmøllernes støjniveau. Der er også krav om, at vindmøller, der skal opstilles i Danmark eller i danske farvande, skal være godkendt i henhold til Energistyrelsens tekniske godkendelsesordning.

Kommunen skal godkende planen for at opstille en vindmølle eller en gruppe af vindmøller. I den forbindelse undersøges det, om vindmøllerne vil komme i strid med reglerne om blandt andet naturbeskyttelse og beskyttelse af landskabet.

Der er en fast grænse på fire gange møllens totalhøjde til nabobeboelse. Der er ikke mulighed for at dispensere for afstandsgrænsen.

Her kan du læse mere om placering af vindmøller og afstandsgrænsen i Naturstyrelsens publikation ”Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller” (nyt vindue)

Det fremgår af vindmøllebekendtgørelsen (se nedenfor), at før en vindmølle på land kan opføres, skal den anmeldes til kommunen. Her skal det blandt andet dokumenteres, at støjreglerne overholdes. Støjgrænserne gælder for den samlede støj fra alle vindmøller, så det kan ske, at en ansøgning om en ny vindmølle afvises, fordi der i forvejen er støj fra andre vindmøller i området. Der er ikke mulighed for, at kommunen kan dispensere fra støjreglerne. Efter at vindmøllen er sat op og kører, kan kommunen give påbud til ejeren om at få lavet støjmålinger, så der er sikkerhed for, at vindmøllebekendtgørelsens støjregler stadig er overholdt.

Miljøstyrelsen har i 2012 udsendt en vejledning om støj fra vindmøller, der giver svar på en række spørgsmål om anmeldelse og tilsyn med vindmøller.

Her kan du læse vejledningen fra Miljøstyrelsen om støj fra vindmøller (nyt vindue)

Vejledningen forklarer og uddyber en række af bestemmelserne i bekendtgørelsen, som gennem tiden har givet anledning til spørgsmål.

Støjgrænser for vindmøller


Vindmøller må ikke støje mere end de grænser, der står i vindmøllebekendtgørelsen. Der er både grænser for den ”almindelige” støj fra vindmøller og en grænse for lavfrekvent støj:
  • For boligområder, sommerhusområder o.l: 39 dB (ved 8m/s) og 37 dB (ved 6m/s)
  • For nabobeboelse i det åbne land: 44 dB (ved 8 m/s) og 42 dB (ved 6 m/s)

For begge ovenstående kategorier er grænsen 20 dB for lavfrekvent støj både ved 6 og 8 m/s. Grænsen for lavfrekvent støj gælder for det beregnede indendørs støjniveau.

 

Andre nyttige links

Vi har samlet en række links, der alle giver flere informationer om vindmøller - herunder generel information, støjgrænser samt de lovmæssige krav til overholdelse af støj fra vindmøller.

Her kan du læse mere om vindmøller på vindinfo - genvej til statslig information om vindmøller (nyt vindue)

Her kan du læse mere om støj fra vindmøller på Miljøstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Her kan du læse vindmøllebekendtgørelsen (nyt vindue)

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Virksomhed og Miljø
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019