Støj fra virksomheder

Hvis en virksomhed er godkendelsespligtig, har den en miljøgodkendelse, hvori der er stillet en række vilkår for virksomhedens drift. Herunder vilkår for hvor meget virksomheden må støje.

Godkendelsespligtige virksomheder:

 • Flyvepladser og lufthavne
 • Skydebaner
 • Motorsportsbaner
 • Forlystelsesparker

Ikke godkendelsespligtige virksomheder: 

Hvis en virksomhed, som ikke har en miljøgodkendelse, giver anledning til gener i form af støj, vil kommunen på baggrund af en klage foretage en konkret vurdering af støjen fra virksomheden. Det vil normalt foregå på baggrund af en orienterende støjmåling. Hvis den orienterende støjmåling indikerer, at der er grundlag for klagen, vil kommunen meddele påbud til virksomheden om at nedbringe støjen, og eventuelt påbud om at dokumentere - ved akkrediteret eller certificeret støjmåling eller beregning - at støjgrænserne i området er overholdt. Normalt vil Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser blive anvendt i en vurdering af, om der er tale om en begrundet klage.

Aktiviteter, som reguleres efter særlige regler:

 • Vindmøller
 • Forsvarets skyde- og øvelsesområder
 • Autoværksteder

Der er også andre aktiviteter, som kommunen kan regulere, men hvor Miljøstyrelses vejledende støjgrænser ikke direkte er gældende.

Disse inkluderer:

 • Idrætsanlæg, fritidsklubber eller lignende fritidsaktiviteter, jf. miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 3. Ud fra denne regel kan kommunen gribe ind over for generende støj fra sportspladser, børnehaver, fritidshjem og lignende, men ikke fra skoler (i skoletiden, da en skole ikke er en fritidsaktivitet) og heller ikke fra en almindelig legeplads eller andre steder, hvor der sker uorganiseret leg.
 • Private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder (fx byggepladser) og faste anlæg til energiproduktion, jf. miljøbeskyttelsesloven § 42, stk. 1
 • Ikke-erhvervsmæssig brug af støjende, motordrevne redskaber, værktøj og lignende.
 • Knallertkørsel på privat grund eller uden for godkendte anlæg.
 • Ventilationsanlæg i private eller kommunale ejendomme.
 • Bygge- og anlægsarbejder. Næstved Kommune har vedtaget et regulativ for støj, støv og vibrationer fra bygge-, anlægs- og nedrivningsaktiviteter i Næstved Kommune.

Her kan du læse Regulativ for bygge-, anlægs- og nedrivningsaktiviteter (PDF, nyt vindue).

Hvis det arbejde, som skal udføres, kan overholde regulativets regler, skal du ikke anmelde arbejdet til kommunen, men blot orientere naboerne om det. Du skal orientere naboerne i området om arbejdets varighed og omfang. I henhold til regulativet skal bygherre sikre naboerne bedst muligt mod gener fra byggeriet, men der er ingen støjgrænse ved arbejde i dagtimerne. Det kræver dispensation at foretage støjende arbejde uden for dagtimerne. En dispensation skal begrundes - fx med hensyn til trafikken i området eller lignende overordnede forhold. 

Støj som Næstved Kommune ikke regulerer:

 • Trafikstøj. Støjen fra veje og jernbaner er ikke specifikt undtaget fra miljøbeskyttelsesloven, men der er ikke i loven hjemmel til at gribe ind over for trafikstøjen fra veje og jernbaner. Derimod betragtes trafikterminaler som virksomheder, hvor lovens § 42 giver hjemmel for indgreb. Begrebet omfatter busendestationer, garageanlæg, rangerbanegårde og i en vis grad støj fra holdende toge ved stationer. Kommunen håndterer støj fra trafikken i den overordnede planlægning. Kommunen har således pligt til at forebygge, at der planlægges for støjfølsom arealanvendelse i støjbelastede områder og sikre, at der ikke planlægges for støjende aktiviteter i et støjfølsomt område, uden at der samtidigt planlægges for afhjælpende foranstaltninger.
 • Støj fra naboer. Der er ikke hjemmel i miljøbeskyttelsesloven til at regulere støj fra private – fx fra fester eller lignende sammenkomster. Beboere, som føler sig generet af deres nabo, anbefales at klage til en eventuel udlejer eller til boligforeningen eller grundejerforening, hvis der er sådanne. Alternativt kan politiet eventuelt hjælpe, da det i sidste ende er ordensreglementet, som gælder ved privates støj.
 • Støj fra personer på veje og andre offentlige arealer. Her er det politiet og ordensreglementet, som regulerer eventuelle gener.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Virksomhed og Miljø
Telefon: 5588 6150
E-mail:

Regulativ og bilag for bygge-, anlægs- og nedrivningsaktiviteter

Her kan du læse Regulativ for bygge-, anlægs- og nedrivningsaktiviteter (PDF, nyt vindue)

Ansøgning om dispensation i forbindelse med støvende, støjende aktiviteter uden for normal arbejdstid.

Ansøgning om dispensation i forbindelse med sandblæsning med tør fristrålerensning.

 

 

Sidst opdateret den 8. april 2019