Vandråd 2019

På samme måde som i både 2014 og 2017 er der oprettet et vandråd i forbindelse med vandområdeplanerne for tredje planperiode. 

Nedenfor kan du læse mere om, hvad arbejdet med vandrådene går ud på, og hvordan du kan bidrage til det.

Vandrådsarbejdet for 2019-2020 forventes påbegyndt i starten af december 2019 og skal afsluttes senest den 22. september 2020. 
Der er blevet nedsat et vandråd for vandopland Smålandsfarvandet samt vandopland Østersøen. Udover nedsættelsen af disse officielt udpegede vandråd er der i Næstved Kommune nedsat et lokalt vandråd, som bidrager med et lokalt kendskab til arbejdet i vandrådene for Smålandsfarvandet og Østersøen.

Næstved Kommune er udpeget som sekretariatskommune for Smålandsfarvandets vandråd, hvilket betyder, at Næstved Kommune står for det administrative arbejde i forbindelse med dette vandråd.

Vandrådets arbejde

Det er vandrådenes primære opgave at rådgive kommunerne om de supplerende indsatser, der skal skabe grundlag for at opnå god økologisk tilstand i vandløbene i 2027. 

Ifølge bekendtgørelsen om vandråd (se link nedenfor) er det relevante erhvervsorganisationer og grønne organisationer, der anmoder kommunen om at oprette vandrådene. Relevante erhvervsorganisationer er fx: Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, Danske Vandløb, Dansk Industri og DANVA. Som eksempel på relevante grønne organisationer nævnes: Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Kano & Kajak Forbund og Friluftsrådet.

Møderækken for Smålandsfarvandets vandråd i 2020:

  1. møde - 15. januar 2020
  2. møde - 23. marts 2020
  3. møde - 11. maj 2020
  4. møde, muligt ekstra møde - 4. juni 2020

Alle møder afholdes i tidsrummet 17.00-19.00 i Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, mødelokale 2.

Dagsordener og referater

Dagsorden for møde den 15. januar 2020 (pdf, nyt vindue).

Referat fra møde den 15. januar 2020 (pdf, nyt vindue).

 

Det lokale forum for vandrådsarbejdet i Næstved Kommune

Udover det officielt nedsatte vandråd for Smålandsfarvandet, så har vi i Næstved Kommune valgt at nedsætte et lokalt forum, som kan bidrage med viden om lokale forhold til Smålandsfarvandets arbejde. 

Møderækken for det lokale forum 2020:

  1. møde - 20. januar 2020
  2. møde - 20. februar 2020
  3. møde - 9. marts 2020
  4. møde - 23. april 2020

Alle møder afholdes i tidsrummet 17.00-19.00 i Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, mødelokale 3.

Dagsordener og referatet

Dagsorden for møde den 20. januar 2020 (pdf, nyt vindue)

Referat fra møde den 20. januar 2020 (pdf, nyt vindue)

 

Relevante links

Bekendtgørelse om vandråd m.v. nr. 1060 af 22/10/2019

Lov om vandplanlægning nr. 126 af 26/01/2017

Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside om Vandråd 2019-2020

Miljø- og Fødevareministeriets vejledning til kommuner og vandråd

Videnskabelig rapport om virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi 2019

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:

Kontakt

Hvis du ønsker at vide mere om vandrådsarbejdet, så ring eller skriv til:

5588 6190

De deltagende kommuner har desuden en kontaktperson i forbindelse med vandrådsarbejdet.

Se en liste over disse her.

Sidst opdateret den 23. januar 2020