Ordblindhed

  

Generelt om ordblindhed

Der er enighed om, at det centrale problem i forbindelse med ordblindhed (dysleksi) er vanskelighederne med at lære at udnytte skriftens lydprincip.

Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling har udgivet et inspirationsmateriale ”Ordblindhed i grundskolen” i juni 2015. Her anvendes følgende definition på ordblindhed:

 

”Dysleksi er en specifik indlæringsvanskelighed, som har et neurobiologisk grundlag. Dysleksi består i vanskeligheder med at tilegne sig sikker og flydende ordafkodning, stavefærdighed og færdighed i at udnytte skriftens alfabetiske princip (lydprincip).

Disse vanskeligheder skyldes typisk problemer med opfattelse og hukommelse for sproglyde, som normalt ikke kan forklares af andre kognitive vanskeligheder eller mangelfuld undervisning. Dysleksi kan føre til vanskeligheder med læseforståelse og til færre læseerfaringer, som kan begrænse tilegnelsen af ordforråd og baggrundsviden.”

(The International Dyslexia Association)

 

 

Alle Næstved kommunes skoler har procedurer for arbejdet med ordblinde elever. Procedurerne er ens i de centrale træk, og de kan ses på skolernes egne hjemmesider.

Ordblinde elever er inkluderede i undervisningen i alle fag.

Hvis du er interesseret i at læse mere om ordblindhed som forælder, kan du trykke her

Hvis du er interesseret i at læse mere om ordblindhed som skole, kan du trykke her

 

Hvem løser hvilke opgaver i den forbindelse?

Skolens ledelse:
 • har ansvaret for at have et beredskab til at vurdere en elevs undervisningsmæssige behov

 • har fokus på indsatsen samt opfølgning overfor ordblinde elever

Skolens kontaktperson(er)/læsevejleder(e):
 • koordinerer ordblindeindsatsen på skolen

 • er bindeled mellem/vejleder lærere, forældre og elever

 • varetager ordblindetesten.nu samt koordinerer/udfører supplerende test

 • deltager i ”storteam” eller lign. og vejleder personalet

 • kender og kan vejlede i brug af IT-rygsæk

Lærere og pædagoger:
 • kender elevens læsekompetence og læsestrategier

 • har kontakt til forældre – også via handleplanen

 • og tilmeldt som underviser på NOTA (E17)

 • er tilmeldt Materialebasen

 • kan anvende og vejlede i brugen af CD-ord

 • kender elevens it-redskab og har et overblik over de funktioner, eleven råder over

 • har undersøgt, om relevant litteratur til ”mit” fag er tilgængeligt digitalt

 • kan forsyne eleven med ”kopisider” digitalt (f.eks. via en kopimaskine med scannerfunktion)

 • henvender sig til kontaktpersonen, når der er brug for vejledning

 • deltager i møder m. fokus på undervisning af ordblinde elever i klassen

 • husker samarbejdet med UU for de ældste elever

Forældre:
 • samarbejder med skolen og elevens lærere

 • har klare forventninger til skoleforløbet

 • støtter og opmuntrer eleven

Eleven:
 • samarbejder med lærerne og beder om feedback

 • læser selvstændigt (med oplæsningsprogram) i tekster, der passer til elevens alder (se mere på NOTA)

 • lærer læsestrategier

 • opsøger viden om ordblindhed

 • forventer at kunne få en ønsket uddannelse og samarbejder med lærere, læsevejleder og UU-vejleder om dette.

Center for Uddannelse:
 • strukturerer samarbejdet mellem skolerne

 • vejleder og rådgiver i forbindelse med ordblindhed, bl.a.

  • test

  • undervisning

  • it som kompensation

  • lovgivning

    

 • vedligeholder oplysninger om ordblindhed på www.naestved.dk samt skolernes Fællesnet

 • faciliterer kurser for skolernes læsevejledere og øvrige personale

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole
Telefon: 5588 3070
Sidst opdateret den 8. april 2019