Information til forældre

Her kan du læse om IT-rygsæk, der er et hjælpemiddel til børn med læse- og skrivevanskeligheder

IT rygsæk

Hvorfor giver man en it-rygsæk?

Dit barn kan få en it-rygsæk, hvis det har læse- og skrivevanskeligheder i en grad, der forhindrer det i at deltage i skolens fag på lige vilkår med kammeraterne. Det kan fx være, at dit barn har fået en ordblindetest, som viser, at der er tale om ordblindhed (også kaldet dysleksi).

 

Ordblind

 

Men dit barn behøver ikke at være ordblind for at få en it-rygsæk. Det kan også være, at skolen vurderer, at dit barn lige nu vil få glæde af at blive understøttet i sin læse- skriveudvikling, og at det kun er en overgang. Det er skolens ledelse, der beslutter om der skal udleveres en it-rygsæk, eller om dit barn får anden hjælp.

 

Hvordan hjælper en it-rygsæk?

It-rygsækken gør at barnet lettere kan arbejde med relevante tekster. F.eks. vil det være muligt at anvende oplæsning af tekster. På den måde er barnet ikke hele tiden begrænset til kun at kunne læse det han/hun kan afkode. Det kaldes populært at ”læse med ørerne”.

Bøger med hovedtelefoner

At afkode vil sige at lære bogstavlyde og sammensætte dem til stavelser, ord og sætninger.

 

Det samme gælder i forhold til skrivning: Ved at skrive med et ordforslagsprogram kan barnet skrive det, han/hun gerne vil fortælle, og ikke kun det han/hun kan stave til.

 

It-rygsækken er således en hjælp til fuld deltagelse og udbytte af undervisningen i alle fag. 

 

Eksempler:

 • Hvordan kan man forstå og løse en matematikopgave, hvis ikke man kan læse opgaven?

 • Hvordan kan man læse lektien i biologi til i morgen, hvis det tager tre timer, at stave sig igennem de fire sider i bogen?

   

Læse- og skrivevanskeligheder vil måske altid være en besværlighed, men It-rygsækken vil minimere besværlighederne væsentligt og fx betyde at vanskelighederne ikke begrænser dit barn i uddannelsesvalg, når den tid kommer.

 

Er det ikke snyd?

Nej! Det er ikke snyd. At læse drejer sig først om fremmest om at tilegne sig viden. Det er lige så rigtigt at læse med ører som med øjne! (- eller fingerspidser, hvis man er blind)

 

Hjælper it-rygsækken mit barn til at blive en bedre læser?

Ja. Hvis du sørger for at dit barn bruger it-rygsækken, så vil den også hjælpe dit barn til at læse og skrive bedre. Oplæsnings- og skriveprogrammer understøtter den almindelige læse- og skriveudvikling, også for børn, der ikke har vanskeligheder. Derudover styrker meget læsning med ørerne også dit barns sproglige udvikling, og det vil fx øge barnets ordforråd, viden om sætningsopbygning, hukommelse, viden om verden.

 

Hvad består en it-rygsæk af?

En it-rygsæk kan bestå af en række ting. Det kan f.eks. være:

 • iPad med relevante apps

  eller

 • pc  med relevante programmer

Tilbehøret kan f.eks. være:

 • hovedtelefoner

 • læsepen

 • håndscanner

 • tastatur til iPad

 • mus

 • rygsæk

 • beskyttelsesomslag til iPad eller pc

Ipad og høretelefoner

 

Det er ikke sikkert, at dit barn får alt tilbehør. Det er skolens lærere og ledelse, der vurderer, hvad der er den rigtige ”pakke” for dit barn.

 

iPad eller PC?

Det kommer an på den enkelte elev, og de lærere eleven har i sin hverdag, om en iPad eller en pc er det rigtige. Intet slår en computer. Uanset, hvordan man vender og drejer tingene, så kan en computer alt, mens en iPad har enkelte funktioner. Til gengæld er en iPad let, mobil og hurtig.

 

En faktor for valget, kan også være om den valgte teknologi er inkluderende i sig selv. Om en elev fx synes, at det er sejt at have en iPad – og dermed vil være mere tilbøjelig til at bruge den?

 

Hvad skal jeg gøre for at hjælpe mit barn?

Du skal først og fremmest hjælpe dit barn med at bruge it-rygsækken. Det kan f. eks være at:

 • sørge for at computeren eller iPaden er ladet op og klar til skoledagen

 • sørge for at dit barn rent faktisk bruger it-rygsækken, når han eller hun laver lektier – aftal med skolen hvordan

 • bruge den i andre situationer, hvor det giver god mening, at få læst tingene op, fx hvis I laver mad sammen efter en opskrift

 • signalere, at det at læse og skrive med it-rygsækken er lige så ”rigtigt” som at læse og skrive på den traditionelle måde

 • være ”rollemodeller” og f.eks. selv lytte til en lydbog - eller høre den sammen i familien

MAnd med barn

Barnet skal blive helt fortrolig med it-rygsækken, så den kan bruges naturligt til både skolearbejde og til fornøjelser.

 

Kan jeg bruge hjælpeprogrammerne på andre computere?


Næstved Kommune har købt licenser, der sikrer, at alle elever og lærere gratis kan downloade programmerne på alle typer af enheder. Det gøres med barnets uni-login på www.tjektasken.nu eller i AppStore. På den måde vil I kunne have programmerne tilgængeligt overalt i barnets hverdag.

 

Hvem ejer it-rygsækken?

Det er kommunens ejendom, når den enkelte skole køber udstyr til elever.

Dit barn har lov til at beholde it-rygsækken, så længe skolen vurderer, at det er nødvendigt, og så længe barnet går i en kommunal folkeskole i Næstved.

Flytter barnet fra en folkeskole i kommunen til en anden, følger it-rygsækken derfor med barnet.

 

Så længe dit barn har it-rygsækken, er den barnets personlige redskab. Den må IKKE bruges af større eller mindre søskende, og den må heller ikke bruges af forældre som hjemmets computer. Barnet må gerne bruge den til spil, sociale medier, Facebook eller høre musik. Der er ingen begrænsninger for brugen, så længe der er tale om ting, der ligger inden for loven – eller inden for de regler, der naturligt sættes af jer som forældre.

 

Oplæsningen lyder meget mærkelig!

Ja. En computer eller iPad læser en del tekster op med kunstig stemme. Det kan i begyndelsen være vanskeligt at forstå. Det er netop derfor, at barnet skal øve sig og bruge funktionerne i it-rygsækken hele tiden. På den måde vil barnet hurtigt vænne sig til oplæsningsstemmen.

 

Når man læser på den traditionelle måde – med øjnene -, får man et hurtigere læsetempo, jo mere man læser. Sådan er det også, når man læser med ørerne. Så med træning kan man blive (meget) hurtig til at høre tekster.

 

Om standpunktskarakterer, afgangsprøver m.m.

Når en elev bruger hjælpemidler i hverdagen og på den måde er helt fortrolig med f.eks. computer og programmer, må hjælpemidlerne også bruges ved afgangsprøver, terminsprøver og lignende. Elevens standpunktskarakter og øvrige bedømmelser skal afspejle elevens faglige niveau i forhold til de relevante færdigheds-, videns- og kompetencemål for faget på det pågældende klassetrin; altså det reelle faglige niveau med anvendelse af hjælpemidlerne.

 

Hvad kan jeg forvente af barnets lærere?

 • Skolen skal sørge for, at alt det undervisningsmateriale børnene skal bruge, er tilgængeligt digitalt

 • Enten skal de sikre, at barnet selv kan hente materialet i Nota og/eller Materialebasen, eller

  de skal sørge for at materialet er indscannet og delt med barnet, så det kan blive læst op

 • Lærerne skal også sikre sig, at barnet rent faktisk bruger it-rygsækken i skolen

 • Undervisningen skal ikke tilrettelægges specielt efter dit barn, men læreren sørger for dit barn som en del af klassen = differentieret undervisning

 • it-rygsækken skal sikre, at dit barn kan deltage i undervisningen på lige fod med elever, der læser traditionelt, og lærerne skal derfor sørge for, at dit barn ikke er i tvivl om hvordan og hvornår it-rygsækken skal anvendes i undervisningen

elev med lærer


 

Service og reparation

Skolen sørger for service og reparation af evt. computer eller iPad.

 

 

Hvor findes de digitale materialer?

Materialebasen og NOTA er de to steder, hvor det digitale materiale kan hentes. Eleven og elevens lærere skal være medlem begge steder. Det er som regel skolen, der hjælper med at få eleven meldt ind begge steder.

Det er skolens ansvar, at eleven har sit materiale digitalt, men hvis eleven får hjælp i begyndelsen, kan han/hun hurtigt lære selv at downloade sine materialer.

 

Søgning i NOTA (E17)

 

Søgning på Materialebasen

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole
Telefon: 5588 3070

Her kan du se et forslag til en handleplan

Plan

Herunder er links til steder, hvor du kan søge mere information og finde mere materiale

Undervisningsministeriet:

www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen

Inspirationsmaterialet fra UVM juni 2016: ”Ordblind i grundskolen”

www.uvm.dk/Aktuelt

Nota:

Producerer og udlåner tekster, der er gjort tilgængelige for mennesker med læsehandicap. Det gør Nota på vegne af staten som en institution under Kulturministeriet. Formålet med Nota er at sikre lige adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker, der ikke kan læse almindelig trykt tekst.

www.nota.dk

NOTAs digitale bibliotek kaldes E17

www.E17.dk

Nationalt videnscenter for læsning

http://www.videnomlaesning.dk

ROAL     

Samrådet for ordblindhed og andre læsevanskeligheder: Tværsektorielt og nationalt samråd bestående af interessenter, som repræsenterer netværk, foreninger, forvaltningsinstitutioner og enkeltpersoner med interesse for ordblindhed og andre læsevanskeligheder

http://roal.dk

 

Handleplan for læsning i Næstved kommune:

http://www.naestved.dk/Borger/SkoleUddannelse/Folkeskoler/HandleplanForLaesning.aspx

 

Socialstyrelsen – om ordblindhed og støtte i grundskolen:

http://socialstyrelsen.dk/handicap/ordblindhed/stotte-og-it-vaerktojer/grundskoler

Socialstyrelsen – om ordblindhed hos unge og voksne:

http://socialstyrelsen.dk/handicap/ordblindhed

 

Sidst opdateret den 16. august 2019