Information til skolen

Her er der mere information til skolen

Skolelederens opgave

 

Skolens leder skal sikre, at personalet er bekendt med skolens procedure for ordblinde elever og at der er en tydelig opgavefordeling ift. it-rygsækken.

 

Det er IKKE nødvendigt med en diagnose, en udredning eller anden form for grundig analyse for at give en elev en it-rygsæk. En it-rygsæk kan gives på baggrund af lærerens vurdering af et behov for læsestøtte.

 

Det er skolen, der afholder udgiften til it-rygsækken og det tilhørende udstyr. Computer og udstyr bestilles hos CUD via dette link: BESTIL IT-RYGSÆK

 

It-rygsækken følger eleven. Hvis eleven skifter (folke)skole inden for kommunen, så følger it-rygsækken eleven.

 

Elevens brug af it-rygsækken er IKKE bundet op på regler. Eleven må gerne bruge it-rygsækken til spil, sociale medier, musik eller lign – efter lovens og de voksnes rammer.

Det er vigtigt, at eleven oplever it-rygsækken som sit personlige redskab, og dermed får en positiv tilgang til den, så den bliver en naturlig del af både skolegang og fritid.

 

Når en elev har fået tildelt en it-rygsæk skal eleven OG elevens lærere tildeles adgang til Materialebasen og til NOTA. Lærerne kan selv melde sig til Materialebasen via dette link:

 

http://link.skolekom.emu.dk/Login/__

WWW/.templates/materialebasen/tilmelding_materialebasen.shtml

 

Eleven skal meldes ind af en resurseperson på skolen. Ledelsen skal sikre, at en person på skolen står for, at melde eleverne ind i Materialebasen.

 

Eleven og involverede lærere skal også meldes ind i NOTA. En indmeldelse i NOTA er også en opgave for en person udpeget af skolens ledelse. Bemærk, at en indmeldelse i NOTA kræver stempel og underskrift af skolens leder. Indmeldelsen hentes på Notas hjemmeside, udfyldes og sendes med gammeldags post.

 

iPad eller PC?

Det kommer an på den enkelte elev, og de lærere eleven har i sin hverdag, om en iPad eller en pc er det rigtige. Intet slår en computer. Uanset, hvordan man vender og drejer tingene, så kan en computer alt, mens en iPad har enkelte funktioner. Til gengæld er en iPad let, mobil og hurtig. Oplæsningsfunktionen på en iPad er ikke ligeså omfattende som på en pc.

En faktor for valget, kan også være om den valgte teknologi er inkluderende i sig selv. Om en elev fx synes, at det er sejt at have en iPad – og dermed vil være mere tilbøjelig til at bruge den?

 

Service og reparation

Skolen står selv for service og reparation af en evt. iPad. Der er en kommunal aftale med Center-Reparation I/S i Næstved Storcenter, hvor man kan indlevere defekte enheder.

 

Center-Reparation I/S

Næstved Storcenter 53 A

4700 Næstved

Gør sådan:

1. Henvend dig i butikken i Næstved Storcenter

2. Du skal have jeres Ean-nummer med

3. Dokumentation for ansættelse i Næstved Kommune medbringes

4. Du skal kunne legitimere dig selv.

 

Hvis en PC går i stykker, skal den fejlmeldes via Ihlp, og indleveres til reparation hos CID. Hvis ikke skolen har mulighed for at låne eleven en midlertidig maskine, kan der lånes it-rygsække ved henvendelse til CUD.

 

 

Hvor bestiller skolen it-rygsække?

Hvis it-rygsækken er en PC, så skal den bestilles på nedenstående link

http://urlen.dk/bestillinger

Hvis it-rygsækken er en iPad, så skal selve iPaden samt et evt. etui bestilles i Prisme. Resten kan bestilles samme sted som Pc’en – altså via ovenstående link.

 

Hvis der er spørgsmål til it-rygsække, så henvend dig hos CUD

 

 

Lærer/pædagog

Hvis en elev i din klasse har en it-rygsæk, så er det dig og klasseteamet, der skal løse opgaven i samarbejde med skolens resursepersoner.

Opgaven er den samme, uanset om du er dansklærer, idrætslærer eller klasselærer.

 

Opgaven er simpel og ikke særlig tidskrævende.

 

Du skal sikre, at alt materiale til dine elever findes i digital form. Du skal altså sikre, at fx matematikbogen også findes digitalt. Du skal sikre at det kopiark, du giver dine elever, også ligger i digital form til eleven med it-rygsæk. Det er vigtigt, at eleven med it-rygsæk får sine digitale materialer samtidig med at materialet udleveres til resten af klassen.

 

lærermand

 

Du skal sikre, at eleven med it-rygsækken aldrig er i tvivl om, hvornår og hvordan han/hun skal anvende redskabet i undervisningen.

 

Hvorfor er det vigtigt, at eleven bruger it-rygsækken?

En elev med læsevanskeligheder har tit oplevet at kæmpe med læsningen gennem en længere periode, før it-rygsækken bliver udleveret. Det naturlige valg, når man skal læse, er derfor at åbne bogen og gå i gang med det, man kender. Det er formentlig helt anderledes nu! Eleven skal bruge sin it-rygsæk, og derfor er det din opgave at hjælpe eleven til at opnå gode vaner mht. at bruge it-rygsækken. Eleven skal opleve at kunne arbejde med de samme tekster som kammeraterne og ikke være begrænset til kun at læse det, eleven er i stand til at afkode. Eleven skal opleve at kunne skrive det, han/hun vil fortælle, og ikke kun det han /hun kan stave til.

 

Hvorfor giver man en it-rygsæk?

En elev kan få en it-rygsæk, hvis der er tale om læse- og skrivevanskeligheder i en grad, der forhindrer elevens deltagelse i skolens fag på lige vilkår med kammeraterne. Det kan fx være, at eleven er testet ordblind (dysleksi). Det er skolens ledelse, der beslutter om eleven skal have en it-rygsæk.

 

Ordblind

 

Hvad består en it-rygsæk af?

En it-rygsæk kan bestå af en række ting. Det kan f.eks. være:

 • iPad med relevante apps

  eller

 • pc med relevante programmer

Tilbehøret kan f.eks. være:

 • hovedtelefoner

 • læsepen

 • håndscanner

 • tastatur til iPad

 • mus

 • rygsæk

 • beskyttelsesomslag

Ipad og høretelefoner

Det er ikke sikkert, at eleven har behov for alt tilbehør. Det er skolens lærere og ledelse, der vurderer, hvad der er den rigtige ”pakke” for eleven, og hvordan det bedst implementeres.

 

Hvordan hjælper en it-rygsæk?

I Næstved bliver ”it-rygsække” anvendt som kompenserende hjælpemiddel til elever med udfordringer i læsning og skrivning, men ligesom med så meget andet, er det afgørende, at den teknologi, der bliver stillet til rådighed, bliver brugt korrekt.

For at en it-rygsæk kan blive et reelt hjælpemiddel til elever, der har brug for det, er det afgørende, at de voksne omkring eleven kender hjælpemidlet og opgaverne omkring det. Det må aldrig blive elevens eget ansvar at fungere optimalt med sit hjælpemiddel.

It-rygsækken gør, at eleven kan arbejde med relevante tekster, som passer til evner, alder og interesser. F.eks. vil det være muligt at anvende oplæsning af tekster. På den måde er eleven ikke hele tiden begrænset til kun at kunne læse det han/hun kan afkode.

Det samme gælder i forhold til skrivning: Ved at skrive med et ordforslagsprogram kan eleven skrive det, han/hun gerne vil fortælle, og ikke kun det han/hun kan stave til.

 

Bøger med hovedtelefoner

 

It-rygsækken er således en hjælp til fuld deltagelse og udbytte af undervisningen i alle fag. 

 

Er det ikke snyd?

Nej! Det er ikke snyd. At læse drejer sig først om fremmest om at tilegne sig viden. Det er lige så legalt at læse med ører som med øjne! (- eller fingerspidser, hvis man er blind)

 

Hjælper it-rygsækken eleven til at blive en bedre læser?

Ja. Hvis de voksne omkring eleven sørger for at eleven bruger it-rygsækken, så vil den også hjælpe med at udvikle læse- og skrivekompetencerne.

Oplæsnings- og skriveprogrammer understøtter den almindelige læse- og skriveudvikling for alle elever.  Derudover styrker meget læsning med ørerne også den sproglige udvikling, og det vil f.eks. øge elevens ordforråd, viden om sætningsopbygning, hukommelse, viden om verden.

 

Pige med ipad

 

iPad eller PC?

Det kommer an på den enkelte elev, og de lærere eleven har i sin hverdag, om en iPad eller en pc er det rigtige. Intet slår en computer. Uanset, hvordan man vender og drejer tingene, så kan en computer alt, mens en iPad har enkelte funktioner. Til gengæld er en iPad let, mobil og hurtig. Oplæsningsfunktionen på en iPad er ikke ligeså omfattende som på en pc. Fx kan oplæsningsprogrammet på en iPad ikke læse tysk eller fransk.

 

En faktor for valget, kan også være om den valgte teknologi er inkluderende i sig selv. Om en elev fx synes, at det er sejt at have en iPad – og dermed vil være mere tilbøjelig til at bruge den?

 

Hvad kan forældre forventes at gøre for at støtte eleven?

Det er naturligvis forskelligt fra familie til familie, men følgende elementer kan I sagtens drøfte med elevens forældre:

Forældrene kan f. eks:

 • sørge for at computeren eller iPaden er ladet op og klar til skoledagen

 • sørge for at eleven bruger it-rygsækken, når han eller hun laver lektier – aftal hvordan

 • bruge den i andre situationer, hvor det giver god mening, at få læst tingene op, fx hvis I laver mad sammen efter en opskrift

 • signalere, at det at læse og skrive med it-rygsækken er lige så ”rigtigt” som at læse og skrive på den traditionelle måde

 • være ”rollemodeller” og f.eks. selv lytte til en lydbog - eller høre den sammen i familien

MAnd med barn

 

Kan programmerne bruges på andre computere?

Ja, Næstved Kommune har købt licenser, der sikrer, at alle elever og lærere gratis kan downloade programmerne på alle typer af enheder. Programmerne hentes via uni-login på www.tjektasken.nu eller i AppStore.

 

Hvem ejer it-rygsækken?

Det er kommunens ejendom, når den enkelte skole køber udstyr til elever.

Eleven kan beholde it-udstyret, så længe skolen vurderer, at det er nødvendigt, og så længe eleven går i en kommunal folkeskole i Næstved.

Flytter barnet fra en folkeskole i kommunen til en anden folkeskole, følger it-rygsækken derfor med eleven.

 

Privatskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser er underlagt andre regler. It-udstyret udleveres efter kontakt til den enkelte skole/uddannelsesinstitution og yderligere oplysninger kan evt. findes her:

http://www.spsu.dk/

It-rygsækken er elevens personlige redskab. Den må IKKE bruges af andre elever, søskende eller forældre. Eleven må anvende den til spil, musik, sociale medier m.m. og de eneste begrænsninger er dem, der sættes af loven samt elevens forældre og skolens personale.

 

Oplæsningen lyder meget mærkelig?

Ja. Computeren eller iPaden læser en del tekster op med digital eller syntetisk stemme. Det kan i begyndelsen være vanskeligt at forstå oplæsningen. Det er vigtigt, at eleven øver sig i at lytte og i at bruge funktionerne i it-rygsækken hele tiden, så derfor er personalets opbakning til og tro på, at øvelse gør mester, meget afgørende.

Når man læser på den traditionelle måde – med øjnene -, får man et hurtigere læsetempo, jo mere man læser. Sådan er det også, når man læser med ørerne. Træning vil gøre, at lyttelæsehastigheden bliver lige så hurtig som læsning med øjnene.

 

Om afgangsprøver, standpunktskarakterer m.m.

Elever på 8. og 9. klassetrin gives standpunktskarakterer (§ 13, stk. 5 i folkeskoleloven), hvor læreren kan udtrykke sin vurdering af elevens faglige udvikling. Grundlaget for standpunktskarakteren er lærerens vurdering af en elevs faglige niveau i forhold til de relevante færdigheds-, videns- og kompetencemål for faget på det pågældende klassetrin.

For elever med funktionsnedsættelser fremgår det af § 1 i bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, at særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven stilles til rådighed for eleven.

Hjælpemidlerne kompenserer for elevens funktionsnedsættelse, hvor det er muligt. Formålet er, at eleven kompenseres for en specifik funktionsnedsættelse, hvorved de hjælpes til at præstere på deres reelle niveau.

Med udgangspunkt i dette må bedømmelsen i forhold til Fælles Mål foretages ud fra elevens funktionsniveau med de hjælpemidler, eleven har fået for at kompensere for elevens funktionsnedsættelse, idet elevens funktionsniveau med anvendelse af hjælpemidlerne må betragtes som elevens reelle faglige niveau.

 

Hvordan skal jeg sikre mig, at elevernes materiale findes digitalt?

Du skal være medlem af Materialebasen og af NOTA. Materialebasen og NOTA er de to steder, hvor det digitale materiale kan hentes. Det er dit ansvar, at eleven har sit materiale digitalt, men hvis eleven får hjælp i begyndelsen, kan han/hun hurtigt lære selv at downloade sine materialer. Du sørger selv for at melde dig ind i Materialebasen – det gør du via det her link:

 

Til NOTA  finder du indmeldelsesblanket og vejledning her:

 

https://nota.dk/om-nota/bliv-medlem

 • Når du har udskrevet ansøgningsblanketten, skal den stemples og underskrives af din leder, og sendes ind med frimærke og det hele.
 • Når du er oprettet logger du ind med dit unilogin.

Efterfølgende skal du fremadrettet, og som en del af din forberedelse tjekke om valgt materiale ligger på en af disse platforme – ser her:

 

Søgning i NOTA (E17)

 

Søgning på Materialebasen

 

 

Hvad så, hvis jeg skal bruge kopiark eller fx en avisartikel?

 1. Du skal sørge for at have en mappe på dit OneDrive eller GoogleDrive, som du deler med den/de elever, der har it-rygsæk.

 2. Teksten, der skal bruges, scannes på skolens kopimaskine. Den lander på S-drevet på din computer. Vær sikker på, at OCR-scan funktionen virker

 3. Når du har dokumentet, skal du blot lægge det i den mappe, der er delt med eleven. Han/hun kan derefter selv hente.

 

Øvrige tekniske detaljer

 1. På en it-rygsæk skal en PDF være åbnet i Adobe Reader. Ellers kan CD-ord ikke læse den op.

 2. t-rygsækelevernes skrivefærdigheder kan benyttes følgende

  http://www.skrivhurtigt.dk/

  Lynfingre (via http://elevunivers.dk/applikationer/lynfingre/)

  Og til de mere avancerede: http://phoboslab.org/ztype/

 

Hjælp, støtte og uddannelse

Kontakt resurselæreren på din skole, hvis du har brug for hjælp til arbejdet med it-rygsæk

 

Hvad skal skolens personale gøre?

 • kende elevens læsekompetence og læsestrategier

 • have kontakt til forældre – som I plejer samt via handleplanen

 • være tilmeldt som underviser på NOTA (E17)

 • være tilmeldt Materialebasen

 • kunne anvende og vejlede i brugen af CD-ord

 • kende elevens it-redskab og have et overblik over de funktioner, eleven råder over

 • have undersøgt, om relevant litteratur til ”mit” fag er tilgængeligt digitalt

 • kunne forsyne eleven med ”kopisider” digitalt (f.eks. via en kopimaskine med scannerfunktion)

 • henvende sig til skolens kontaktperson, når der er brug for vejledning

 • deltage i møder m. fokus på undervisning af ordblinde elever i klassen

 • huske samarbejdet med UU for de ældste elever

 

Handleplan for elever i læse-, skrive- stavevanskeligheder

 • Incl. elever, der anvender it som kompenserende hjælpemiddel

Skolens leder sørger for at der bliver udarbejdet en handleplan, så der er sikkerhed for at der er truffet konkrete aftaler, som alle kender: eleven, forældrene, lærerteamet, evt. resursepersoner, skolelederen.

 

Handleplanen skal indeholde oplysninger om:

 • Elevens data

 • Læsekompetencer

 • Aftaler om anvendelse af it i alle fag (gerne 1 handleplan pr. fag)

 • Aftaler om evaluering

Handleplanen evalueres ofte og opbevares i skolens journaliseringsystem samt hos involverede parter.

 

Se ROALs forslag til handleplan her:

http://roal.dk/new/wp-content/uploads/2015/03/ROAL_handleplansskabelon.pdf

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole
Telefon: 5588 3070

Her kan du se et forslag til en handleplan

Plan

Herunder er links til steder, hvor du kan søge mere information og finde mere materiale

Undervisningsministeriet:

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen

Inspirationsmaterialet fra UVM juni 2016: ”Ordblind i grundskolen”

http://uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2016/Jun/160615-Inspiration-til-arbejdet-med-ordblinde-elever-i-grundskolen

Nota:
P
roducerer og udlåner tekster, der er gjort tilgængelige for mennesker med læsehandicap. Det gør Nota på vegne af staten som en institution under Kulturministeriet. Formålet med Nota er at sikre lige adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker, der ikke kan læse almindelig trykt tekst.

www.nota.dk

NOTAs digitale bibliotek kaldes E17

www.E17.dk

Nationalt videnscenter for læsning

http://www.videnomlaesning.dk

ROAL     

Samrådet for ordblindhed og andre læsevanskeligheder: Tværsektorielt og nationalt samråd bestående af interessenter, som repræsenterer netværk, foreninger, forvaltningsinstitutioner og enkeltpersoner med interesse for ordblindhed og andre læsevanskeligheder

http://roal.dk

Handleplan for læsning i Næstved kommune:

http://www.naestved.dk/Borger/SkoleUddannelse/Folkeskoler/HandleplanForLaesning.aspx

Socialstyrelsen – om ordblindhed og støtte i grundskolen:

http://socialstyrelsen.dk/handicap/ordblindhed/stotte-og-it-vaerktojer/grundskoler

Socialstyrelsen – om ordblindhed hos unge og voksne:

http://socialstyrelsen.dk/handicap/ordblindhed

Sidst opdateret den 8. april 2019