Det Centrale Kostråd

Det Centrale Kostråd har til formål at sikre en løbende dialog om mad og måltidskultur samt skabe mulighed for en stabil og vedvarende brugerindflydelse for målgruppen.

Formål

Det Centrale Kostråd varetager interessen både for brugere af madserviceydelser, der bor ude i byen, og for brugere af forplejningspakken, der bor på kommunens plejecentre.

Det Centrale Kostråd er ikke et klageorgan.

 

Opgaver

Det Centrale Kostråds opgave kan bl.a. være følgende:

  • Have fokus på kostområdets mulighed for forebyggelse og sundhedsfremme for brugerne
  • Fremme formidling af ny viden til de decentrale ældredistrikter, bl.a. ved at drøfte aktuelle emner og behov
  • Opsamle viden og tendenser fra kostområdet f.eks. gennem samarbejde med bruger/pårørenderåd
  • Fremme dialog mellem brugere, køkken og personale

 

Sammensætning af medlemmer i Det Centrale Kostråd

Det Centrale kostråd består af medlemmer, der udpeges af og blandt medlemmer i Ældreråd, Handicapråd, Frivilligråd samt medarbejdere fra ældre og sundhedsområdet. Medlemmerne udpeges for 2 år af gangen og mødes ca. 4 gange årligt.

Medlemsliste for perioden 2016-2017

Tove Scheel, Ældrerådet (Formand)
Kirsten Madsen, Ældrerådet
Kirsten Krøll, Frivilligrådet
Tonny Ploug, Handicaprådet

 Louise Weis Nielsen, specialist i ernæring, ældreområdet Næstved Kommune
Marianne Reitz, souschef Næstved Madservice
Jakob Buch, chef Næstved Madservice

 

Hvordan kan du bruge Det Centrale Kostråd

Du kan komme med forslag til kostrådets arbejde og få svar på dine spørgsmål, ved henvendelse til:

Formand Tove Scheel på

 

Baggrund

På baggrund af et forslag udarbejdet af en bredt sammensat arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Handicaprådet, Ældrerådet, Beboer/pårørenderåd, Næstved Madservice, ældreområdet og sundhedsområdet, vedtog Næstved Kommunes Udvalg for Sundhed i juni 2008 at nedsætte Det Centrale Kostråd for ældre og handicappede.

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200
Sidst opdateret den 8. april 2019