Patientsikkerhed

Det er lovpligtigt for sundhedspersoner at indberette utilsigtede hændelser. Medarbejderen, der har været impliceret i, har observeret eller er blevet bekendt med en utilsigtet hændelse, er forpligtet til - eventuelt via nærmeste leder - at gøre opmærksom på en utilsigtet hændelse.

I Næstved Kommune er området vedr. Patientsikkerhed og rapportering af utilsigede hændelser på det sundhedsmæssige område organiseret med 13 risikomanagere.

Risikomanagerne er fordelt  på følgende områder/virksomheder:

 • Børne- og Ungeområdet
 • Tandplejen
 • Sundhedscentret
 • Ældredistrikterne
 • Center for socialt udsatte
 • Socialpædagogisk Center
 • Socialpsykiatrist Center
 • Neuropædagogisk Center
 • Solgaven
 • Sektorovergange

Herudover arbejder kommunens private leverandører af personlig hjælp og pleje og de private bo- og dagtilbud med utilsigtede hændelser.

 De fastlagte arbejdsgange, m.v.:

Arbejdsgangsbeskrivelse

Arbejdsgange - tegninger 

Oversigt over risikomanagers

OBS såvel medarbejdere som patienter/pårørende kan rapportere en hændelse.

Utilsigtede hændelser rapporteres i Dansk Patientsikkerhedsdatabase. 

Lovbestemmelser:

Bekendtgørelse nr. 1 

Vejledning nr. 1

Øvrigt:

Læringssæt - Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Eksempel på kort intro.

Eksempel på undervisningsmateriale.

Eksempel på intern arbejdsgang.

Minimal sagsbehandling

Hændelsesanalyser

Der foretages analyse af hændelser, hvor det konkret vurderes, at forebyggelse er nødvendig og hvor der bør ske læring i organisationen, herunder ved

 • et højt antal af samme type utilsigtede hændelser
 • alle hændelser med alvorlighedsgrad: dødelig
 • alle hændelser med alvorlighedsgrad: alvorlig
 • visse hændelser med alvorlighedsgrad: moderat, herunder hændelser med et stærkt forebyggelses- og læringsaspekt
 • hændelser, hvor det konkret vurderes, at der var risiko for alvorlige konsekvenser.

Kontakt

Center for Politik og Udvikling, Jura
Telefon: 5588 5030
Sidst opdateret den 8. april 2019