Anvendelse af magt i forbindelse med sundhedsmæssige ydelser

Retningslinjer for anvendelse af magt i forbindelse med sundhedsmæssige ydelser.

Sundhedsloven giver som hovedregel ikke mulighed for, at man kan behandle en patient mod dennes vilje.

Personale i Center for Sundhed og Ældre eller Center for Handicap og Psykiatri, herunder sociale, private botilbud for voksne kan således ikke medvirke til fastholdelse af en patient i forbindelse med sundhedsmæssig behandling og skal informere lægen om dette.

Det er herefter lægen, der skal tage stilling til, hvad der videre skal ske med patienten.

Forekommer det, efter lægens beslutning, at personalet - på grund af patientens øjeblikkelige behandlingsbehov - skal medvirke til fysisk magtanvendelse under behandlingen i borgerens hjem eller på sygehus, skal dette efterfølgende rapporteres som en utilsigtet hændelse til Patientombuddet i Dansk patientsikkerhedsdatabase.

Hændelsen rapporteres som en tværsektoriel hændelse.

Hændelsen skal endvidere registreres i borgerens journal, hvor omstændighederne skal beskrives, herunder

  • hvilken læge, der traf beslutning,
  • varigheden og forløbet af indgrebet.

Lovhjemmel

Der gælder forskellige regler for

- den sociale omsorgsudøvelse og

- den sundhedsmæssige behandling og pleje

Den sociale omsorgsudøvelse, herunder hjælp i hjemmet og pædagogisk støtte, udføres efter bestemmelserne i serviceloven. Det kan under visse nærmere definerede betingelser tillades, at der udøves magt overfor borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne under udførelse af hjælpen. Disse indgreb indberettes som magtanvendelse efter serviceloven til kommunens Selvbestemmelsesnævn.

Når der er tale om sundhedsmæssige ydelser skal bestemmelserne om patientrettigerheder i sundhedsloven tages i anvendelse.

Hvis en sundhedsfaglig ydelse ikke kan gennemføres uden brug af fysisk magt, skal der være tale om livstruende situationer og det er den sundhedsperson, der er ansvarlig for behandlingen, der træffer afgørelse herom.

Læs mere om de nærmere regler:

Snitflader mellem serviceloven og sundhedsloven kan læses i punkt 34 i Vejledning nr. 8 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper af 15-02-2011.

Bestemmelser om patienters retsstilling Sundhedslovens kapitel 5.

Kontakt

Center for Politik og Udvikling, Jura
Telefon: 5588 5030
Sidst opdateret den 8. april 2019