Sådan kan du blive familiesammenført - Borgere fra et land uden for EU/EØS

Indhold fra Borger.dk
Dette indhold er hentet fra Borger.dk.
Udlændinge, der har familie i Danmark, kan få opholdstilladelse her i landet, hvis de opfylder en række betingelser

Hvem kan blive familiesammenført?

En udlænding, som har familie i Danmark, har mulighed for at få opholdstilladelse efter reglerne om familiesammenføring.

Hvis visse betingelser er opfyldt, kan opholdstilladelsen som familiesammenført gives til:

 • Ægtefæller, registrerede partnere og faste samlevere
 • Børn. Læs mere om børn og familiesammenføring
 • Øvrige familiemedlemmer.

Hvor lang tid gælder en familiesammenføring?

Opholdstilladelsen er i første omgang tidsbegrænset, men du har mulighed for at tilladelsen forlænget, hvis du stadig opfylder betingelserne for familiesammenføring.

Efter en årrække er der mulighed for, at opholdstilladelsen kan blive permanent, hvis du opfylder en række betingelser for permanent opholdstilladelse.

Læs mere om betingelserne her:  

En opholdstilladelse som familiesammenført giver dig ret til at arbejde i Danmark. Hvis du er EU/EØS-statsborger, og opholder dig i Danmark, efter EU-reglerne om fri bevægelighed, gælder der særlige regler for familiesammenføring.

Læs mere om reglerne for familiesammenføring her:  

Familiesammenføring for ægtefæller, partnere og samlevere

Du har mulighed for at få opholdstilladelse i Danmark efter reglerne om ægtefællesammenføring, hvis du har en ægtefælle, registreret partner eller fast samlever i Danmark.

Forskellige krav skal dog være opfyldt for, at du kan få ægtefællesammenføring. Betingelserne drejer sig bl.a. om selve ægteskabet, ligesom der også er en række specifikke krav til hver af de to ægtefæller/partnere.

Du kan læse mere om reglerne her:

Familiesammenføring for børn

Du kan søge om at blive familiesammenført med dit barn eller din ægtefælles barn, når en række betingelser er opfyldt:

 • barnet må ikke være gift eller have stiftet familie.
 • barnet skal efter familiesammenføringen bo hos forælderen/forældrene.
 • forælderen skal være dansk eller nordisk statsborger, have permanent opholdstilladelse eller flygtningestatus.
 • forælderen, der bor i Danmark, må ikke have modtaget kontanthjælp inden for de sidste tre år inden ansøgningen.
 • forælderen skal have egen bolig af rimelig størrelse, dvs. mindst 20 m2 pr. person (boligkravet).
 • hvis den ene af barnets forældre stadig bor i hjemlandet sammen med barnet, kan der også være tale om et tilknytningskrav til Danmark.

Som udgangspunkt skal alle betingelserne være opfyldt for at opnå familiesammenføring, med mindre der fx er særlige hensyn til barnets tarv.

Du kan finde finde flere oplysninger om familiesammenføring for børn på hjemmesiden nyidanmark.dk:

Familiesammenføring for øvrige familiemedlemmer

Alle andre familiemedlemmer end børn under 15 år og ens ægtefælle hører under gruppen af øvrige familiemedlemmer. Det kan fx være børn over 15 år eller forældre til voksne børn i Danmark.

Der kan kun gives familiesammenføring til øvrige familiemedlemmer, hvis et afslag ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, fx Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel otte om retten til familieliv. 

Familiesammenføring til danske statsborgere efter EU-retten

EU"s regler om fri bevægelighed gælder ikke, når det drejer sig om interne forhold.

Det betyder, der ikke kan gives opholdstilladelse til familiemedlemmer til danske statsborgere, som bor i Danmark, og ikke har udnyttet retten til fri bevægelighed inden for EU/EØS.

EF-domstolens praksis viser dog, at en dansk statsborger i visse tilfælde vil være omfattet af EU-reglerne i sit eget land og derfor vil kunne få adgang til familiesammenføring. 

Der kan altså i visse tilfælde udstedes et registreringsbevis eller opholdskort til en udlænding, der er familiemedlem til en dansk statsborger, som anvender EU"s regler om fri bevægelighed for fx arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og tjenesteydere.

Bliv klogere på reglerne for familiesammenføring efter EU-retten her: 

Forlængelse af opholdstilladelse for familiesammenførte

Forudsætningen for, at du kan få forlænget din opholdstilladelse er først og fremmest, at du stadig opfylder betingelserne for din oprindelige opholdstilladelse.

Hvis du har fået opholdstilladelse som familiesammenført, gælder tilladelsen i første omgang for tre år. Herefter skal du søge om yderligere et års forlængelse.

Efter de første fire år med tidsbegrænset opholdstilladelse kan den tidsbegrænsede tilladelse forlænges for en periode af op til fire år.

Læs mere om reglerne for forlængelse af opholdstilladelsen på hjemmesiden nyidanmark.dk:

Sådan søger du om familiesammenføring

Hvis du vil ansøge om familiesammenføring, skal det gøres, inden du rejser ind i Danmark, medmindre du er i Danmark på et gyldigt visum eller en anden gyldig opholdstilladelse.

Ansøgningen kan indgives til en dansk ambassade eller et konsulat i dit hjemland eller hos Udlændingestyrelsen.

Udlændingestyrelsen har et mål om, at sager inden for familiesammenføringsområdet er behandlet i løbet af tre måneder i forhold til EU-sager og enkle sager og inden for syv måneder i forhold til mere komplicerede sager.  

Du kan hente ansøgningsblanketten hos Udlændingestyrelsen via linket herunder:

Hvis du vil klage

Du skal sende din klage til Justitsministeriet, hvis du er utilfreds med behandlingen af en ansøgning om familiesammenføring. Hvis du som ansøger befinder dig i Danmark, skal du som regel forlade landet, mens der tages stilling til klagen.

Læs mere om vejledning af klager på hjemmesiden nyidanmark.dk: 

Selvbetjening

Borger.dk anbefaler også

Lovgivning

Hvad siger loven?

Reglerne om familiesammenføring stammer fra 'Bekendtgørelse af udlændingeloven'. Du kan her læse hele loven på Retsinformations hjemmeside.

Angående familiesammenføring efter EU-retten:

Udlændinges adgang til Danmark finder du i Udlændingebekendtgørelsen:

Udlændinges muligheder for forlængelse af midlertidig opholdstilladelse er beskrevet i en ændring af udlændingebekendtgørelsen:

Huskeliste

Huskeliste

Bilag til ansøgning

Husk at undersøge, hvilke bilag der skal vedlægges ansøgningen om familiesammenføring. Det kan fx være:

 • vielsesattest
 • barnets fødselsattest

bilag der dokumenterer, at du lever op til:

 • tilknytningskrav
 • forsørgerkrav
 • boligkrav

Du kan læse mere om, hvilke bilag der skal vedlægges, og hvordan man søger, på nyidanmark.dk

Skrevet af

Skrevet af borger.dk
Sidst opdateret den 17. oktober 2014