Faste stadepladser på Axeltorv

Retningslinjer for faste stadepladser på Axeltorv

1. Torvehandel må kun finde sted indenfor de anviste stadepladsarealer på Axeltorv og kun efter indgået aftale med Næstved Kommune. Torveafgiften fastsættes af Næstved Kommune og opkræves 2 gange årligt.

2. Torvehandlen finder sted onsdage og lørdage, dagen før helligdage plus den 23. og 30. december. Torvetiderne er fra kl. 7.30 til kl. 17.00. Ekstra torvedage og enkelte dage med ekstra åbningstid aftales i hvert enkelt tilfælde mellem Torvehandlerforeningens formand og Næstved Kommune.

Ingen sælger må med sine varer tage plads på torvet tidligere end én time før torvetidens begyndelse. Senest en halv time efter torvetidens udløb skal sælgeren fjerne alt, der har været benyttet ved, eller som er spildt i forbindelse med torvehandelen.

3. Såfremt en stadeplads ikke er benyttet senest en time efter torvetidens begyndelse eller forlades inden torvetidens udløb, kan Torveopsynet udleje pladsen til anden side for den pågældende dag. Fremlån og fremleje af stadeplads er ikke tilladt af stadeholderen, det vil sige af den der til enhver tid lejer en stadeplads.

Ønsker stadeholderen ikke at benytte sin stadeplads i en længere periode (f.eks. på grund af ferie) skal Torveopsynet orienteres herom inden perioden påbegyndes. Stadeholderen har ikke krav på refusion af indbetalt lejeafgift.

4. En forudsætning for at kunne leje en stadeplads er, at man er bosiddende i Danmark og er fyldt 18 år.

5. Lastbiler har ingen adgang til torvet. Øvrige biler, det vil sige køretøjer med en totalvægt mindre end 3.500 kg har indtil kl. 8.00 adgang til stadepladserne, hvorpå der må parkeres inden for det anviste pladsareal.

6. Stadeholderne er pligtige til at danne og være medlemmer af torvehandlerforeningen. Medlemsbevis skal på forlangende forevises på torveopsyn.
Torvehandlerforeningens vedtægter skal godkendes af Næstved Kommune.
Blandt foreningens medlemmer vælges en talsmand, der er bemyndiget til at varetage stadeholdernes interesser i samarbejde med kommunen.
Stadeholderens navn og stadenummer skal skiltes, sål det tydeligt kan ses i mindst 3 m afstand.

7. Fra stadepladserne må der sælges næringsmidler, fra jordbrug, husdyrhold og fiskeri, men der må ikke sælges levende dyr på torvet. Derudover må der sælges husflidsprodukter og kunsthåndværk i form af tøj, læder, keramik, smykker, trævarer, glas, håndstøbte lys og brugskunst i øvrigt. Varer, der sælges på torvet, skal behandles med renlighed og orden og må ikke være forfalskede.

Den til enhver tid gældende levendsmiddel-lovgivning skal efterleves.
Levnedsmidler må ikke sælges under omstændigheder, der kan vildlede forbrugerne med hensyn til varens oprindelse, fremstillingstidspunkt, art mv.

Torveopsynet kan nedlægge forbud mod forhandling af fordærvede varer samt varer, der ikke er i overensstemmelse med disse retningslinjer. Torveopsynet kan eventuelt tage disse varer i foreløbig forvaring.

8. Det påhviler til enhver tid stadeholderen at indhente de nødvendige tilladelser/registrering i forhold til vareudvalg, opbevaring og salgshold, herunder levnedsmiddelgodkendelse, miljøgodkendelse, næringsbrev, bevilling og lignende. Denne registrering/godkendelse skal på forlangende forevises tilsynsmyndigheden.

9. Stadeholderen er pligtig til at tåle ulemper og eventuelt driftstab som følge af arbejde i vejareal eller omkring stadepladsarealet og kan ikke gøre krav på refusion af indbetalt afgift.

10. Næstved kommune kan forlange handelsstedet midlertidigt ryddet eller midlertidigt forbyde brug af arealet, når særlige omstændigheder gør sig gældende, herunder afgivelse af areal til andre arrangementer i byen.

Næstved Kommune skal varsle/annoncere dette i rimelig tid til stadeholderne og skal tilbyde en alternativ placering.

11. Ansvaret for ting- og personskader, der forvoldes som følge af genstande i forbindelse med stadepladsen, påhviler alene stadeholderen.

12. Stadeholderen er forpligtiget til at renholde det benyttede areal og holde det i god stand. Såfremt Næstved Kommune ikke finder renholdelsen tilfredsstillende, vil den nødvendige vedligeholdelse blive foretaget for stadeholderens regning.

13. Sker der skade på torvets belægning eller udstyr på eller omkring det benyttede areal, er det stadeholderen, der er erstatningspligtig.

14. Overtrædelse af retningslinjer kan medføre bortvisning og fortabelse af ret til stadeplads på tovet. Endvidere kan Torveopsynet nægte at anvise stadeplads, hvis stadeafgiften ikke er indbetalt.

Retningslinjerne kan også downloades som pdf via dette link: Retningslinjer for faste stadepladser på Axeltorv (pdf, åbner i nyt vindue).

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme, Næstved Park & Vej
Telefon: 5588 6470
E-mail:
Sidst opdateret den 17. september 2019